Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 10. 9. 2015

SDH s sklepom ustanovitelja imenoval nove člane NS Slovenskih železnic

SDH je v vlogi ustanovitelja in edinega družbenika sprejel sklep ustanovitelja za družbo Slovenske železnice, d. o. o. (SŽ), s katerim je zaradi poteka mandata imenoval nove štiri člane nadzornega sveta, kot predstavnike kapitala in ga danes posredoval družbi SŽ. Vsi novi člani NS, ki funkcijo nastopijo 11. 9. 2015, so opravili predpisan kandidacijski postopek v okviru Kadrovske komisije SDH.

 

Novi člani NS SŽ so:

 

  • Peter Grašek
  • Bojan Brank
  • Mag. Aleksander Nagode
  • Mitja Križaj

 

Slovenske železnice, d. o. o. z novimi člani dobivajo izkušen in strokoven nadzorni svet, ki se medsebojno dopolnjujejo tako po strokovnem znanju, kot tudi po kompetencah, kar je nujno potrebno za učinkovit nadzor.

 

Še posebej je kakovostna sestava nadzornega sveta pomembna zaradi izzivov, ki čakajo Slovenske železnice v prihodnje. Dobra podlaga so pozitivni rezultati poslovanja v zadnjem obdobju, in sicer od leta 2012 dalje, ki so bili v pomembnem obsegu doseženi tudi na podlagi dogovora s socialnimi partnerji. Izvedena je bila dokapitalizacija Slovenskih železnic v juliju 2015 s strani RS v višini 110,2 mio EUR, s čimer je bilo omogočeno bistveno znižanje zadolženosti. Zato je kratkoročni cilj SŽ v letu 2015 nadaljevanje izvajanja ukrepov racionalizacije poslovanja na podlagi sprejetega poslovnega načrta za to leto.

 

Na podlagi sprejete Strategije upravljanja kapitalskih naložb države v juliju 2015, bodo morale Slovenske železnice še letos sprejeti strateški poslovni načrt za naslednje srednjeročno obdobje, pri oblikovanju katerega pričakujemo pomemben strokovni prispevek tudi novega nadzornega sveta. Izzivi, ki so pred družbo in so strateške narave so povečanje tržnega deleža prevoza blaga na panevropskih železniških koridorjih, ki potekajo preko Slovenije (V. in X. koridor), postati upravljavec tovornih in potniških terminalov in upravljavec ter največji prevoznik v novo vzpostavljenem integriranem javnem potniškem prometu v Sloveniji. Pri tem je učinkovito in zanesljivo upravljanje železniške infrastrukture predpogoj za doseganje zgoraj omenjenih strateških ciljev Slovenskih železnic. Pomembna naloga, ki je pred družbo, je tudi financiranje izvedbe nujno potrebnih vlaganj v nova vozna sredstva, poslovno prestrukturiranje skupine in nadaljevanje racionalizacije poslovanja skupine.

 

 

Kratka predstavitev novih članov NS SŽ:

 

Peter Grašek

Peter Grašek je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravosodnim izpitom. Opravljal je več različnih vodstvenih funkcij v gospodarskih družbah v Sloveniji. Bil je namestnik glavnega izvršnega direktorja v UO KD Group, d. d. kot tudi predsednik uprave revizijske hiše Deloitte & Touche, d. o. o. (sedaj Deloitte revizija, d. o. o.). Opravljal je tudi funkcijo predsednika uprave Telekoma Slovenije, d. d. in bil predsednik uprave Adrie Airways, d. d. Začetne izkušnje pa si je pridobival tudi v bančništvu (LB združena banka). Ima tudi bogate izkušnje iz nadzora nad poslovanjem družb, saj je opravljal številne funkcije člana kot tudi predsednika nadzornega sveta (Adria Airways, Splošna plovba, Skupna, Mobitel, Siol, Adriatic Slovenica, KD banka, Fundacija Parus, Aerodrom Ljubljana, trenutno tudi v RTV Slovenija). Aktivno govori več tujih jezikov (angleško, francosko, italijansko, srbsko).

 

Bojan Brank

Bojan Brank je diplomiral iz splošnega managementa na Ashridge Management Colleage (London City University) v Veliki Britaniji. Je direktor in lastnik podjetja Abena, d. o. o., ki se ukvarja s poslovnim svetovanjem. V preteklosti pa je bil tudi generalni direktor DHL Express Slovenija, d. o. o. ter tudi predsednik uprave Luke Koper, d. d. Zelo dobro pozna področje logistike, saj je poleg vodenja družbe, v preteklosti na tem področju opravljal tudi funkciji, tako predsednika, kot tudi člana nadzornega sveta, in sicer v Slovenskih železnicah (predsednik NS) ter Luki Koper (član NS). Bil je tudi član NS družbe Mercator, d. d. Bojan Brank je član UO Zbornice za Management Consulting Slovenije in predsednik nadzornega odbora Slovenskega coaching združenja. Aktivno govori angleški jezik.

 

Mag. Aleksander Nagode

Aleksander Nagode je univerzitetni diplomirani politolog in magister znanosti s področja politologije – obramboslovja. Od leta 2003 opravlja različne odgovorne funkcije na Ministrstvu za finance, trenutno pa je vodja sektorja za upravljanje javnega premoženja. Delovno področje sektorja zajema pripravo in izvajanje zakonodaje s področij upravljanja javnega premoženja, pomoči družbam v težavah, poroštev RS, jamstvenih shem, zavarovanja izvoznih poslov in zadolževanja pravnih osebe javnega sektorja na ravni države. Bil je član ožje delovne skupine za pripravo ZSDH-1 in Strategije upravljanja kapitalskih naložb države ter član strokovne komisije za pripravo predloga članov nadzornega sveta SDH. Aktivno govori angleško, srbsko, hrvaško.

 

Mitja Križaj

Mitja Križaj je univerzitetni diplomirani ekonomist. Je direktor in lastnik Fundament svetovanje in investicije, d. o. o., ki se ukvarja s finančnim in poslovnim svetovanjem. V zadnjih nekaj letih je deloval kot direktor Hypo Leasing, d. o. o., Heta Asset Ressolution Slovenia, d. o. o.  in kot predsednik uprave Triglav Nepremičnine, d. d. Ima izkušnje z vodenjem skupine družb, upravljanjem nepremičninskega portfelja ter z upravljanjem kapitalskih naložb, finančnim in poslovnim prestrukturiranjem podjetij, prav tako pa tudi s področja financiranja večjih infrastrukturnih projektov in projektov javno-zasebnega partnerstva. Izkušnje si je pridobival tudi na različnih vodstvenih mestih v bančništvu (Hypo Alpe-Adria bank, d. d., Banka Austria Creditanstalt). Mitja Križaj je opravljal tudi funkcije člana nadzornega sveta. Aktivno govori več tujih jezikov (angleško, nemško, srbsko, hrvaško).

 

 

 

Nazaj na novice