Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 14. 1. 2015

Letno poročilo o upravljanju družb s kapitalsko naložbo RS v letu 2013

Ljubljana, 14. januar 2015 – Odbor za finance in monetarno politiko DZ je obravnaval Letno poročilo o upravljanju družb s kapitalsko naložb RS v letu 2013, ki ga je pripravil SDH in ga je skladno z ZSDH-1 konec oktobra 2014 posredoval Državnemu zboru. Poročilo vsebuje prikaz ključnih finančnih podatkov o naložbah in o upravljanju naložb RS ter ukrepe na področju izboljšanja korporativnega upravljanja državnih družb.

 

Vrednost premoženja (merjeno z vsoto knjigovodskih vrednosti kapitalskih deležev) družb v neposrednem lastništvu Republike Slovenije (RS) in Slovenske odškodninske družbe (sedaj SDH) je na dan 31. 12. 2013 znašala skupaj 11,2 mlrd EUR (RS: 10,589 mlrd EUR, SDH 658,7 mio EUR). Ob tem je potrebno izpostaviti, da je višja vrednost glede na leto prej v veliki meri posledica podržavljenja treh bank konec leta 2013.

 

Ob izključitvi vseh štirih državnih bank in družb v stečaju, zapiranju in likvidaciji iz statistik je čista dobičkonosnosti kapitala (ROE) portfelja družb v neposredni lasti RS v letu 2013 znašala 1,7 %, medtem ko je ROE portfelja družb v lasti SOD (sedaj SDH) znašala 8,6 %. K temu so največ pripomogli dobri poslovni rezultati družb oziroma skupin Krka, Telekoma Slovenije, Petrola, Zavarovalnice Triglav ter HSE, DARS in Gen energije, ki imajo v portfelju tudi relativno veliko utež. Če izvzamemo zavarovalnice, najslabše rezultate še vedno izkazuje panoga financ (banke, finančni holdingi in družbe tveganega kapitala).

 

V letu 2014 je RS od državnih družb prejela 112,4 mio EUR dividend za poslovno leto 2013, kar je za 5,4% več od leta 2012, SOD (sedaj SDH) pa je prejela skupaj 34,8 mio EUR dividend, kar je 8,4% več od leta 2012.

 

Dividendna donosnost lastniškega kapitala, gledano z vidika portfelja kot celote, je v primeru RS znašala 1,1 %, pri SDH pa 5,3 %.

 

V letu 2013 je SOD (sedaj SDH) pripravila več dokumentov, s katerimi je uresničevala zavezo po aktivnem, skrbnem, preglednem in gospodarnem upravljanju kapitalskih naložb RS. Gre zlasti za Kodeks upravljanja kapitalskih naložb RS z dne 15. 5. 2013, Izhodišča Slovenske odškodninske družbe, d. d., za glasovanje na skupščinah družb ter Priporočila upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb RS. Pomemben pravni akt, katerega namen je bil zagotavljati višje standarde korporativnega upravljanja, je bil tudi sprejeti Pravilnik o pogojih, postopkih in merilih z vrednotenjem za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane organov nadzora gospodarskih družb, v katerih imata Slovenska odškodninska družba, d. d.  in/ali RS kapitalsko naložbo.

 

V juniju 2013 je Državni zbor RS izdal SOD-u soglasje za odtujitev 15-ih naložb RS in SOD, s čimer je SOD (sedaj SDH) bistveno povečala aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb, saj je poleg prodajnih aktivnostih za kapitalske naložbe v njenem imetništvu vodila tudi aktivnosti v zvezi s prodajo kapitalskih naložb v imetništvu RS.

 

Letno poročilo o upravljanju družb s kapitalsko naložbo RS v letu 2013

Nazaj na novice