Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 4. 8. 2016

Dopolnitev nadzornega sveta NLB, d. d., s štirimi novimi člani

Slovenski državni holding, d. d., (SDH) je na 27. skupščini delničarjev Nove Ljubljanske banke, d. d., (NLB) ki je potekala 4. 8. 2016, skladno s svojimi pristojnostmi, določenimi v Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) in v skladu s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb glasoval za dopolnitev nadzornega sveta NLB zaradi odstopa štirih članov in sicer z naslednjimi kandidati: Matjažem Titanom, Aleksandrom Bayrjem, Davidom Kastelicem in Simonom Ericom Davidom.

 

Dne 15. 4. 2016 so odstopne izjave s funkcije članov v nadzornem svetu NLB (NS NLB) podali Janko Gedrih, dotedanji predsednik, Anton Macuh in Anton Ribnikar, člana NS NLB.

 

SDH je nemudoma po seznanitvi z odstopom članov NS NLB pričel z aktivnostmi za popolnitev članstva in pri tem uporabil vse zakonsko predvidene naborne poti. Dne 20. 4. 2016 je v časniku Delo objavil Odprt javni poziv zainteresiranim kandidatom za člana NS, na katerega se je prijavilo devet kandidatov. Poleg kandidatov, ki so se prijavili na javni poziv, sta iz evidence kandidatov SDH v nominacijski postopek dodatne kandidate uvrstila tudi uprava SDH in Kadrovska komisija SDH.

 

V nadaljevanju je bil SDH obveščen, da je dne 3. 8. 2016 podal odstopno izjavo tudi Tit Erker, član NS NLB.

 

Na podlagi strukturiranih intervjujev in dodatne dokumentacije, ki so jih predložili kandidati, je Kadrovska komisija SDH v nadaljnji postopek predlagala osem kandidatov, SDH pa je njihove prijave poslal NLB v dodatno preveritev. Strokovne službe NLB so tako opravile svojo fit & proper oceno predlaganih kandidatov in oblikovale seznam štirih kandidatov, ki po internih merilih NLB izpolnjujejo pogoje za imenovanje.

 

Izvoljenim članom NS NLB začne mandat teči z dnem imenovanja in traja do zaključka letne skupščine banke, ki odloča o uporabi bilančnega dobička za četrto poslovno leto od njene izvolitve, pri čemer se kot prvo leto šteje leto, v katerem je bil član imenovan.

 

V nadaljevanju so navedene predstavitve kandidatov skladno z 297. a členom ZGD-1.

 

Matjaž Titan

je univerzitetni diplomirani pravnik. Vrsto let je deloval v KDD kot vodja oddelka za pravno svetovanje, iz česar izhajajo njegove strokovne izkušnje poznavanja delovanja finančnih trgov in klirinških mehanizmov. V poslovni karieri je deloval kot svetovalec več bankam, med drugim tudi v procesu IPO pri NKBM. Trenutno deluje v okviru skupine National User Group pri Banki Slovenije za integracijo slovenskega kapitalskega trga v T28. Bil je direktor družbe Licet in član NS Daj Dam in je arbiter pri Združenju družb za upravljanje.

 

David Kastelic

je univerzitetni diplomirani strojnik, naknadno je opravil magisterij s področja marketinga. Do leta 1998 je bil zaposlen v Philip Morris International, Slovenija, od takrat dalje pa je njegovo poklicno delovanje povezano z Zavarovalnico Maribor. Zadnjih 12 let je bil v zavarovalnici zaposlen na različnih vodstvenih funkcijah, od izvršnega direktorja do člana in predsednika uprave, kar opravlja še danes. Izkušnje z vodenjem je v preteklosti pridobil kot član UO Sava osiguranje v Srbiji, član UO Tabak v Makedoniji in kot predsednik NS Velebit Životno osiguranje. V tem trenutku opravlja še funkcijo podpredsednika NK Maribor, je član NS Jedrskega poola in predsednik revizijske komisije Jedrskega poola in častni konzul Republike Brazilije v Sloveniji.

 

Alexander Bayr

je univerzitetni diplomirani ekonomist, z dolgoletnimi izkušnjami v trgovskem in bančnem sektorju. Trenutno opravlja delo direktorja prodaje v družbi BAWAG na Dunaju. V svoji karieri je deloval na različnih, predvsem izvršnih pozicijah, znotraj različnih bank v več evropskih državah (Slovaška, Avstrija, Slovenija). Bil je predsednik banke Bawag v Sloveniji in član Avstrijsko-Slovaške Trgovinske zbornice.

 

David Eric Simon

Je univerzitetni diplomirani ekonomist, z dolgoletnimi izkušnjami s področja bančništva, finančnega poslovanja in vodenja družb. Njegove izkušnje vključujejo finančno prestrukturiranje (CSO Bank), deloval je tudi kot samostojni bančni svetovalec (Morgan Grenfell, PwC). Je član NS Czeck Aerospace Industries. Vodstvene pozicije je opravljal v American Express Bank, Byblos Bank in Commercial Bank of Kuwait, kot neodvisni svetovalec pa je sodeloval tudi z USAID in EBRD na področju razvoja bančnega sistema v srednji in vzhodni Evropi. Trenutno opravlja funkcijo predsednika nadzornega sveta družbe Jihlavan a.s.

 

 

Menimo, da so bili izvoljeni člani NS NLB, ki se bodo sposobni soočati z najzahtevnejšimi strokovnimi izzivi v družbi NLB, d. d. SDH od vseh članov NS NLB pričakuje, da bodo s svojim učinkovitim in strokovnim nadzorom dosegli realizacijo strateških in poslovnih ciljev banke, da bodo skupaj z upravo pripravili banko na uspešno privatizacijo ter poskrbeli, da bodo vsi postopki tekli nemoteno.

Nazaj na novice