Poslanstvo, vizija, vrednote

Strateške usmeritve in vodila upravljanja.

Poslanstvo

SDH je bil ustanovljen za koncentrirano, pregledno, strokovno in neodvisno upravljanje kapitalskih naložb države.

SDH izvaja tudi pooblastila, pristojnosti, pravice in obveznosti SOD, ki se nanašajo na poravnavo obveznosti upravičencem po več zakonih, ter upravlja s premoženjem, zlasti nepremičninami in terjatvami, pripojene DUTB.

 

Strateške usmeritve

Strateške usmeritve so izbrana vodila za približevanje viziji SDH v naslednjem dolgoročnem obdobju. So osnova za definiranje delovanja SDH kot celovite organizacije, ki ima nalogo upravljanja kapitalskih naložb in druge naloge.

Preobrazba

Preobrazba je prva usmeritev in prvi korak, ki omogoča postavitev osnov za doseganje vizije. Glavni dejavniki prve usmeritve obsegajo:

 • Izvajanje ključnih strateških projektov na področju upravljanja kapitalskih naložb države.
 • Prestrukturiranje naložb v upravljanju.
 • Prenovo in nadgradnjo operativnega modela delovanja SDH.
 • Zagotavljanje strokovnosti upravljanja in dvig kulture korporativnega upravljanja v SDH in podjetjih v upravljanju.

Osredotočenost

Osredotočenost je druga usmeritev, ki bo zagotovila usmerjenost virov in energije v dejavnike, ki bodo prinašali največjo vrednost za lastnike kapitalskih naložb. Glavni dejavniki druge usmeritve obsegajo:

 • Stabiliziranje portfelja kapitalskih naložb (fokusne industrije, predvidljivost dividend).
 • Povečevanja in izkoriščanje sinergij v portfelju kapitalskih naložb.
 • Upravljanje tveganj.
 • Pravočasno izvedbo ukrepov družb za prilagoditev poslovanja v pogojih morebitnega ohlajanja gospodarskih razmer.

Ustvarjanje vrednosti

Ustvarjanje vrednosti je najpomembnejša usmeritev za doseganje vizije in glavno vodilo v delovanju SDH. Glavni dejavniki te usmeritve obsegajo:

 • Povečevanje vrednosti lastniškega kapitala, dobičkonosnosti poslovanja in donosnosti kapitala.
 • Doseganje strateških ciljev države, skladno z LNU.
 • Učinkovito upravljanje strateških naložb države.
 • Izvajanje dejavnosti za razvoj in izboljševanje okolja, v katerem deluje SDH.
 • Naslavljanje trajnostnega vidika poslovanja družb s kapitalsko naložbo države.

Vizija: Ustvarjanje vrednosti kapitalskih naložb za lastnika.

Vrednote SDH

Vrednote, na katerih temelji delovanje SDH, so medsebojno povezane ter so temelj za delovanje SDH:

 • poštenost in zakonitost,
 • zaupanje in spoštovanje,
 • vodenje z zgledom, neodvisnost,
 • objektivnost in nepristranost.

 

Kodeks etike SDH

Zaposleni in člani organov v SDH spoštujemo Kodeks etike, ki določa temeljne vrednote: poštenost in zakonitost, načelo skrbnosti in odgovornosti, zaupanje, verodostojnost, gospodarnost, neodvisnost, objektivnost, nepristranskost, zaupnost, preglednost, usposobljenost. 
 
Pri svojem delu razkrijemo okoliščine, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, in se dosledno izogibamo nasprotju interesov. Skrbno obravnavamo denacionalizacijske in druge zahtevke. Pazimo na omejitve poslovanja s povezanimi osebami, upoštevamo prepoved in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril, zavedamo se pomena vodenja z zgledom, krepimo svojo pripadnost SDH in smo strpni in spoštljivi do sodelavcev in drugih deležnikov. 

Kodeks etike SDH