Poslanstvo, vizija, vrednote

Strateške usmeritve in vodila upravljanja.

Poslanstvo

Ker je država pomembna lastnica podjetij v Sloveniji, je osnovna naloga SDH odgovorno, profesionalno in dejavno upravljati državne družbe iz svojega portfelja. Dejavno lastništvo pomeni med drugim osredotočanje na ustvarjanje vrednosti za lastnike, torej za Republiko Slovenijo. Splošni cilj podjetij z lastništvom države, ki jih upravlja SDH, je uspešno, dobičkonosno, gospodarno poslovanje, ustvarjanje vrednosti in v veliko primerih učinkovito opravljanje nalog posebnega javnega interesa.

SDH sodeluje tudi v denacionalizacijskih postopkih ter zagotavlja zanesljivo in popolno poravnavo vseh zakonskih obveznosti upravičencem.

Poslanstvo pri prodajah naložb je transparentno in učinkovito vodenje vseh postopkov na mednarodno primerljiv način, z enako obravnavo vseh investitorjev in prizadevanjem, da se pri prodaji doseže čim boljši ekonomski učinek.

 

Strateške usmeritve

Strateške usmeritve so izbrana vodila za približevanje viziji SDH v naslednjem dolgoročnem obdobju. So osnova za definiranje delovanja SDH kot celovite organizacije, ki ima nalogo upravljanja kapitalskih naložb in druge naloge.

Preobrazba

Preobrazba je prva usmeritev in prvi korak, ki omogoča postavitev osnov za doseganje vizije. Glavni dejavniki prve usmeritve obsegajo:

 • Prestrukturiranje portfelja naložb v upravljanju za doseganje ciljev, postavljenih v strategiji upravljanja kapitalskih naložb države.
 • Nadgradnja operativnega modela delovanja SDH z vsemi dejavniki operativnega modela (upravljavska struktura, poslovni procesi, človeški viri, tehnologija, znanje, korporativna kultura).
 • Zagotavljanje strokovnosti upravljanja s postavitvijo visokih standardov in uporabo najboljših praks v upravljanju podjetij ter izvajanje stalnih dejavnosti za dvig kulture korporativnega upravljanja v SDH in podjetjih v upravljanju.

Osredotočenost

Osredotočenost je druga usmeritev, ki bo zagotovila usmerjenost virov in energije v dejavnike, ki bodo prinašali največjo vrednost za lastnike kapitalskih naložb. Glavni dejavniki druge usmeritve obsegajo:

 • Stabiliziranje portfelja kapitalskih naložb po valih prestrukturiranja in odprodaje naložb s prilagoditvijo struktur upravljanja, načrtovanja in upravljanja tveganj glede na fokusne industrije v portfelju.
 • Povečevanja in izkoriščanje sinergij znotraj portfelja kapitalskih naložb in s pomočjo okolja, v katerem deluje SDH.

Ustvarjanje vrednosti

Ustvarjanje vrednosti je najpomembnejša usmeritev za doseganje vizije in glavno vodilo v delovanju SDH. Glavni dejavniki te usmeritve obsegajo:

 • Povečevanje učinkovitosti kapitala z dejavnim in učinkovitim upravljanjem podjetij in deležnikov v okolju, v katerem delujejo podjetja.
 • Povečevanje kapitala SDH s ciljem povečevanja donosnosti celotnega portfelja.
 • Izvajanje dejavnosti za razvoj in izboljševanje okolja, v katerem deluje SDH, s ciljem trajnostnega delovanja v družbenih, ekonomskih in okoljskih vidikih.

Vizija: Ustvarjanje vrednosti kapitalskih naložb za lastnika.

Vrednote SDH

Vrednote, na katerih temelji delovanje SDH, so medsebojno povezane ter so temelj za delovanje SDH:

 • poštenost in zakonitost,
 • zaupanje in spoštovanje,
 • vodenje z zgledom, neodvisnost,
 • objektivnost in nepristranost.

 

Kodeks etike SDH

Zaposleni in člani organov v SDH spoštujemo Kodeks etike, ki določa temeljne vrednote: poštenost in zakonitost, načelo skrbnosti in odgovornosti, zaupanje, verodostojnost, gospodarnost, neodvisnost, objektivnost, nepristranskost, zaupnost, preglednost, usposobljenost. 
 
Pri svojem delu razkrijemo okoliščine, ki bi lahko povzročile nasprotje interesov, in se dosledno izogibamo nasprotju interesov. Skrbno obravnavamo denacionalizacijske in druge zahtevke. Pazimo na omejitve poslovanja s povezanimi osebami, upoštevamo prepoved in omejitve v zvezi s sprejemanjem daril, zavedamo se pomena vodenja z zgledom, krepimo svojo pripadnost SDH in smo strpni in spoštljivi do sodelavcev in drugih deležnikov. 

Kodeks etike SDH