Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 30. 6. 2014

Oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Predmet prodaje je navedeno število delnic oziroma poslovnih deležev v imetništvu Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju: SDH), Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. (v nadaljevanju: KAD) ter Prvega pokojninskega sklada (v nadaljevanju: PPS) in Kritnega sklada Prvega pokojninskega sklada (v nadaljevanju: KS PPS), ki ju v skladu z zakonom v svojem imenu in za račun zavarovancev upravlja Modra zavarovalnica, d. d. pri posamezni delniški družbi oziroma družbi z omejeno odgovornostjo.

 

Besedilo oglasa si lahko pogledate tukaj.

 

Ponudbe je treba poslati na sedež Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba za nakup delnic oziroma poslovnega/ih deleža/ev družbe (navesti firmo družbe) – NE ODPIRAJ!«, najpozneje do 31. 7. 2014 do 12.00 ure. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Nazaj na novice