Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Arhiv SOD 11. 12. 2012

Zavarovalnica Maribor, d.d. - obvestilo o sklenitvi pogodb

Sklenitev Pogodbe o prodaji in nakupu delnic družbe Zavarovalnica Maribor, d.d. in sklenitev Pogodbe o pravicah v zvezi z delnicami Zavarovalnice Maribor, d.d.

 

 

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, objavlja Slovenska odškodninska družba, d.d., naslednje sporočilo:

      

Slovenska odškodninska družba, d.d., je dne 11. 12. 2012 z Novo Kreditno banko Maribor, d.d. in s Pozavarovalnico Sava, d.d. sklenila Pogodbo o prodaji in nakupu delnic v družbi Zavarovalnica Maribor, d.d., na podlagi katere bo Slovenska odškodninska družba, d.d. od Nove Kreditne banke Maribor, d.d. kupila 4.882.813 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic Zavarovalnice Maribor, d.d., ki predstavljajo 39,21 odstotkov osnovnega kapitala Zavarovalnice Maribor, d.d., za skupno kupnino v višini 50.000.005,12 EUR.

 

Dne 10. 12. 2012 pa je Slovenska odškodninska družba, d.d. s Pozavarovalnico Sava, d.d. sklenila Pogodbo o pravicah v zvezi z delnicami Zavarovalnice Maribor, d.d., na podlagi katere si je Slovenska odškodninska družba, d.d. zagotovila izhod iz kapitalske naložbe v družbi Zavarovalnica Maribor, d.d., pri čemer je upoštevala svoje potrebe po likvidnosti.

 

Obe pogodbi sta pogojeni s kumulativno izpolnitvijo naslednjih odložnih pogojev:

  • pridobitev vseh potrebnih dovoljenj (Agencije za zavarovalni nadzor in Urada za varstvo konkurence),
  • pridobitev soglasij skupščine Slovenske odškodninske družbe, d.d.:
    • k pridobitvi delnic, ki predstavljajo več kot 5% vseh glasovalnih pravic Zavarovalnice Maribor, d.d.,
    • k prodaji oziroma odsvojitvi vseh delnic Zavarovalnice Maribor, d.d., ki jih bo Slovenska odškodninska družba, d.d. pridobila od Nove Kreditne banke Maribor, d.d. in
    • k predlogu sklepa skupščine Pozavarovalnice Sava, d.d., ki je bila sklicana dne 29. 11. 2012 in se nanaša na povečanje osnovnega kapitala.

 

Informacija bo od 11. 12. 2012 dalje objavljena na spletni strani družbe www.so-druzba.si.

mag. Tomaž Kuntarič

predsednik uprave

 

Matjaž Jauk

član uprave

 

Ljubljana, 11. 12. 2012

Nazaj na novice