Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 27. 11. 2015

Slovenski državni holding, d. d., podpira predlagano dokapitalizacijo družbe Paloma, d. d., v višini 15 mio EUR

Ljubljana, 27. november 2015 – Slovenski državni holding, d. d.  podpira predlagano dokapitalizacijo družbe Paloma, d. d., v višini 15 mio EUR, po ceni 3,3 evra na delnico, s strani Abris Capital Partners (preko PPRS Holdings Limited). Po pridobitvi delnic družbe Paloma, d. d., v postopku dokapitalizacije bo izbrani investitor v skladu z Zakonom o prevzemih zavezan objaviti obvezno prevzemno ponudbo, na podlagi katere bodo imeli obstoječi delničarji (vključno s SDH) možnost prodati delnice družbe Paloma, d. d., za isto ceno na delnico, kot jo ponuja investitor v postopku dokapitalizacije. Sprejem javne ponudbe predložene v skladu z Zakonom o prevzemih je v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in Politiko upravljanja kapitalskih naložb Slovenskega državnega holdinga ena od metod prodaje kapitalskih naložb.

 

Slovenski državni holding, d. d., (SDH) ima v lasti 70,97 % lastniški delež družbe Paloma, d. d., (Paloma), ki ga je pridobil 1. julija 2015 s pripojitvijo PDP, d. d., k SDH. Državni zbor RS je soglasje za odtujitev kapitalske naložbe v Palomi podal dne 21. 6. 2013. Vodstvo PDP, d. d., ki je do 1. julija 2015 upravljalo naložbo v Palomi, je na osnovi predstavljenih dejstev uprave o stanju v podjetju septembra 2013 soglašalo s postopkom dokapitalizacije Palome.

 

Dokapitalizacija družbe Paloma je nujno potrebna za zagotovitev obstoja družbe in njen razvoj v sodobno in mednarodno konkurenčno podjetje. Z dokapitalizacijo bo zagotovljena modernizacija proizvodnih obratov Palome, povečanje proizvodnih zmogljivosti in širitev proizvodnje na obstoječi lokaciji, s čimer bo Paloma hkrati izboljšala energetsko učinkovitost, delovno okolje in pogoje dela, prav tako pa tudi finančne rezultate. Zaradi tehnološke zaostalosti in dotrajane proizvodne opreme bosta namreč obstoj in poslovanje Palome brez dokapitalizacije v naslednjih nekaj letih ogrožena.

 

Ker obstoječi lastniki ne morejo zagotoviti ustrezne finančne podpore, potrebne za razvoj družbe, bo SDH predlagano dokapitalizacijo podprl. Ponujena cena za delnico družbe Paloma dosežena v postopku dokapitalizacije je po mnenju SDH sprejemljiva, poleg tega pa bi lahko nastala  škoda za družbo Paloma in njene delničarje, če se postopek dokapitalizacije ne bi uspešno zaključil.

 

SDH ocenjuje, da bo investitor družbi Paloma, poleg 15 milijonov evrov kapitala za posodobitev in razvoj proizvodnih zmogljivosti, s svojim znanjem, izkušnjami in viri zagotovil razvoj v sodobno in mednarodno konkurenčno podjetje.

 

Postopek dokapitalizacije je skupaj z njenimi pravnimi in finančnimi svetovalci vodila uprava družbe Paloma, pri čemer SDH na podlagi s strani Palome prejetih informacij ocenjuje, da je bil s strani Palome zasledovan cilj doseganja najvišje vrednosti za delničarje. Če bo kateri izmed obstoječih delničarjev oziroma zainteresiranih investitorjev pripravljen ponuditi višjo ceno, ima v skladu z veljavno slovensko zakonodajo kot delničar družbe možnost podati pred ali na skupščini družbe, ki bo odločala o dokapitalizaciji, nasproten predlog za dokapitalizacijo z višjo ceno na delnico. SDH bo takšen nasprotni predlog preveril in skladno z veljavno zakonodajo ustrezno upošteval, če bo le ta podprt s kredibilnim izkazom o financiranju transakcije (bančna garancija, deponirana sredstva na posebnem skrbniškem denarnem računu za ta namen – "Escrow account", izjavo o brezpogojni in nepreklicni zavezi nedolžniškega financiranja - »equity commitment letter«). Zainteresirani investitorji imajo poleg tega tudi možnost podati prostovoljno prevzemno ponudbo v skladu z Zakonom o prevzemih.

 

SDH bo prejeto kupnino namenil za poravnavanje obveznosti upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji.

 

Abris Capital Partners je vodilni, neodvisni zasebni finančni sklad, ki je osredotočen na priložnosti, ki jih ponujajo srednje velika podjetja v večini držav Srednje in Vzhodne Evrope. Sklad si od ustanovitve leta 2007 prizadeva odkriti najuspešnejša in najbolj dinamična srednje velika podjetja, s katerimi partnersko sodeluje in jim nudi kapital oziroma menedžerska znanja in izkušnje tako na strateški kot na operativni ravni. Z investicijskim kapitalom v višini preko 770 milijonov evrov ima Abris finančno podporo številnih vodilnih globalnih investicijskih organizacij, vključno s korporativnimi in javnimi pokojninskimi skladi, finančnimi institucijami, zavarovalnicami in ameriškimi univerzitetnimi skrbniškimi skladi. Abris je dolgoročen vlagatelj in vstopa v transakcije, v katerih lahko pridobi večinski delež ali izključno lastništvo. Običajno segajo pri posamezni transakciji finančne obveznosti Abris-a od 25 do 60 milijonov evrov, sklad pa ima možnost zagotoviti tudi večje finančne vložke. Abris združuje strokovne regionalne ekipe, ki delujejo v Varšavi in Bukarešti. 

Nazaj na novice