Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 20. 8. 2015

Odziv Slovenskega državnega holdinga na končno Revizijsko poročilo Računskega sodišča o obvladovanju denarnih tokov Skupine HSE zaradi izvedbe investicije v Blok 6 v TEŠ

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je dne 20. 8. 2015 prejel končno Revizijsko poročilo Računskega sodišča (RS) o obvladovanju denarnih tokov Skupine HSE zaradi investicije v blok 6 v obdobju od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2014, in odgovor RS na ugovor SDH na določena revizijska razkritja iz predloga Revizijskega poročila.

 

Poleg splošnega mnenja RS, da je bilo obvladovanje denarnih tokov skupine HSE, d. o. o. (HSE) zaradi investicije v blok 6 v omenjenem obdobju neučinkovito, poročilo vsebuje tudi nekatera mnenja RS glede dejavnosti upravljanja, ki so jih v zvezi z upravljanjem naložbe HSE izvajali AUKN, SOD in SDH.

 

SDH mnenje RS spoštuje, se strinja glede priporočil SDH-ju in popravljalnega  ukrepa SDH, ne more pa se strinjati glede nekaterih očitkov glede upravljanja HSE s strani AUKN/SOD/SDH, kar argumentira v nadaljevanju. SDH je pripravil tudi ugovor zoper določena revizijska razkritja iz predloga Revizijskega poročila, katere argumente je v pretežnem delu RS tudi upoštevalo, med drugim tudi tiste, ki se nanašajo na aktivno in skrbno upravljanje AUKN/SOD/SDH  z naložbo HSE v izjemno zahtevnem obdobju izvajanja investicije v B6 TEŠ.

 

AUKN/SOD/SDH ni sprejemal ključnih odločitev in podpisoval pogodb v zvezi z naložbo blok 6 v TEŠ, realiziranih v letih 2008 in 2009, je pa moral prevzeti aktivno vlogo pri saniranju oz. omilitvi posledic teh odločitev. Začetki veljavnosti pogodb z Alstomom, podpisanih v letih 2008 in 2009, in starševska garancija HSE za obveznosti TEŠ iz teh pogodb, so odločilno determinirali nadaljnji potek investicije in z njo povezanih težav, vključujoč povečevanje investicijske vrednosti projekta blok 6. AUKN je s kapitalskimi naložbami RS začela upravljati od 20. 10. 2010 dalje, zato AUKN/SOD/SDH na predhodne dogodke niso mogli vplivati.

 

V primeru Skupine HSE je AUKN/SOD/SDH izvajal vse dejavnosti aktivnega in odgovornega upravljavca. Vse tri institucije (AUKN, SOD in SDH) so s poslovodstvom in predsednikom NS HSE v revidiranem obdobju izvajale redne periodične sestanke, na katerih so pridobivale ustrezne informacije o projektu blok 6 in o poslovanju HSE ter skupine HSE. AUKN/SOD/SDH je na teh sestankih praviloma izpostavila tudi svoja pričakovanja glede nadaljnjih aktivnosti poslovodstva in NS HSE. V obdobju 2012-2014 je redno  prejemal tudi kvartalna poročila o poslovanju HSE in skupine HSE, od 10. 2. 2014 dalje pa tudi mesečna poročila o izvajanju ukrepov optimizacije oz. racionalizacije poslovanja v skupini HSE in o izvajanju projekta blok 6. 

 

SOD je zaradi informacij o povišanju investicijske vrednosti  bloka 6 v TEŠ, velikih težavah v poslovanju PV d. d. in Skupine PV  in o negativnem vplivu spremenjenih razmer na likvidnost, poslovanje in poslovne rezultate (skupine) HSE dne 21. 1. 2014 kot obveščen, skrben, dejaven in strokoven upravljavec sprejel pomembne sklepe ustanovitelja HSE. Poleg imenovanja kompetentnih 4 novih članov NS – predstavnikov ustanovitelja, zahteve po izdelavi načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja skupine PV (NFPP), zahteve po pripravi usklajenega NIP 6, zahteve po rednem poročanju o izvajanju ukrepov optimizacije oz. racionalizacije v skupini HSE in o poteku investicije blok 6 TEŠ, je bila zelo pomembna odločitev sprejem novega Akta o ustanovitvi HSE, ki ga je SOD pripravil skrbno in odgovorno. Z novim Aktom je povečal pristojnosti nadzornega sveta, uvedel možnost do 3- članskega poslovodstva HSE, in kar je ključno, prevzel je v svoje roke dokončno odločanje o vseh pomembnih pravnih poslih HSE, ki presegajo 3 % premoženja  HSE. Odločitev se je izkazala kot učinkovita in pravilna, saj so bile v obdobju februar 2014 - junij 2015 pravočasno sprejete vse ključne in pomembne odločitve v zvezi z blokom 6 v TEŠ in PV d. d., kar je omogočilo, da je blok 6 v TEŠ v začetku junija 2015 skladno s terminskim planom pričel s poskusnim obratovanjem, da je bila zaprta finančna konstrukcija za blok 6 ter da je bila uspešno izvedena dokapitalizacija PV d. d.

 

Na podlagi podrobno pripravljenega ugovora zoper določena revizijska razkritja iz predloga Revizijskega poročila,  ki ga je pripravil SDH in RS v pretežni meri sprejelo, lahko zaključimo, da je bil nadzor nad poslovanjem HSE s strani AUKN/SOD/SDH učinkovit, to pa je bilo možno zato, ker je AUKN/SOD/SDH v okviru korporativnega upravljanja družbe HSE pravočasno razpolagal s celovitimi, točnimi in zanesljivimi informacijami. Zaradi dobro koordiniranega in usklajenega delovanja organov HSE in AUKN/SOD/SDH je bilo obvladovano tudi likvidnostno tveganje HSE. Če temu ne bi bilo tako, danes ne bi imeli zaprte finančne konstrukcije za blok 6 v TEŠ, izdelanega načrta obvladljivosti financiranja obratovanja bloka 6 v TEŠ in delujočega bloka 6 v TEŠ ter vzpostavljenih vseh mehanizmov za poslovno in finančno konsolidacijo PV d. d. in Skupine PV.

Nazaj na novice