Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 11. 2014

Javni razpis za člana kadrovske komisije uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., objavlja
 

JAVNI RAZPIS

za člana kadrovske komisije uprave

Slovenskega državnega holdinga, d. d.

 
Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH, d. d.), objavlja odprti javni razpis, s katerim poziva k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za člana kadrovske komisije.
 
V skladu z 48. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) imenuje uprava SDH kadrovsko komisijo, ki je njeno posvetovalno telo in ki na podlagi zakona in politike upravljanja opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.
 
Za člana kadrovske komisije je lahko imenovana oseba, ki:
  • je strokovnjak korporativnega upravljanja ali strokovnjak upravljanja človeških virov ali strokovnjak delovanja nadzornih svetov,
  • jo odlikuje osebna integriteta in poslovna etičnost,
  • ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
  • v zadnjih petih letih ni bila pravnomočno obsojena oz. v zadnjih dveh letih ni prestajala kazni zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
  • ni član organov politične stranke, uprave SDH ali nadzornega sveta SDH,
  • ni zaposlena v družbi, v kateri SDH upravlja kapitalsko naložbo.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
 
Kandidati morajo k vlogi priložiti življenjepis z dokazili, s katerimi izkazujejo, da izpolnjujejo pogoje za imenovanje. Kandidati morajo vlogi priložiti tudi izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov. Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo družba SDH, d. d., brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004 in drugi).
 
Obravnavane bodo vloge, ki jih bo Slovenski državni holding prejel do 8. decembra 2014 do 16. ure. Kandidati vlogo pošljejo na naslov:
Slovenski državni holding, d. d.
(ne odpiraj – razpis za člana kadrovske komisije)
p. p. 139
1001 Ljubljana
 
Kandidati pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.
 
Člane kadrovske komisije bo izbrala uprava SDH, d. d.. Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 14 dneh po odločitvi uprave SDH, d. d..
 
Uprava SDH, d. d.
Nazaj na novice