Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Informacije s sej NS SDH
28. 6. 2022
Informacije s seje NS SDH z dne 28. junija 2022
Danes se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je zaradi odpoklicev dveh članov NS SDH s strani Državnega zbora RS, sestal v tri članski zasedbi. NS SDH je zato obravnaval spremembe v sestavi komisij nadzornega sveta in sprejel sledeče odločitve:
Slovenski državni holding, d. d. (SDH), objavlja spremembe Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (Kodeks upravljanja), h kateremu je NS SDH pred dnevi podal soglasje in ki se začnejo uporabljati s 1. julijem 2022. Prav tako objavlja tudi spremembe in dopolnitve Priporočil in pričakovanj SDH, ki imajo naravno bolj operativnih priporočil in jih sprejme uprava SDH.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

18. 7. PS za avto, d. o. o.
14. 7. SID - Slovenska izvozna in razvojna banka d. d.
7. 7. Krka d. d.
6. 7. Unior d. d., Zreče
5. 7. VGP Novo mesto, d. d.
Celotni koledar