Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 16. 1. 2015

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 16. 1. 2015

SDH USTREZNO OBVLADUJE POTENCIALNI KONFLIKT INTERESOV FINANČNIH SVETOVALCEV CITIGROUP IN LAZARD V PRODAJNIH POSTOPKIH DRUŽB TELEKOM SLOVENIJE IN NKBM

 

Ljubljana, 16. 1. 2015 - Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju NS SDH)  je na današnji seji sprejel sklep, da na podlagi memorandumov odvetniške pisarne Kramer Levin Naftalis & Franklin LLP, odvetniške pisarne White&Case LPP, odvetniške pisarne Ulčar in partnerji, d. o. o., odvetniške pisarne Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, strokovnega pravnega mnenja prof. dr. Mihe Juharta, mnenja Komisije za preprečevanje korupcije ter mnenja Pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto Slovenskega državnega holdinga, d. d., ocenjuje, da so potencialni konflikti interesov finančnih svetovalcev Citigroup Global Markets Limited in Lazard Frères SAS v postopkih razpolaganja s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije v družbah Telekom Slovenije, d. d., in NKBM, d. d., ustrezno obvladovani.

 

SDH postopke prodaj vodi s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika in je v pogodbah s finančnimi svetovalci posebno skrb namenil potencialnemu nastanku konflikta interesov, ki ga pred začetkom postopka prodaje, zaradi nepoznavanja interesentov za nakup kapitalskih naložb, ni mogoče napovedati. Ob upoštevanju navedenega je tako bistveno, ali imajo finančni svetovalci, ki sodelujejo pri tovrstnih transakcijah, ustrezna interna navodila, postopke in ukrepe, ki učinkovito preprečujejo in obravnavajo morebitne konflikte interesov ter preprečujejo nepooblaščeno razširjanje občutljivih informacij. Z namenom naknadne preveritve morebitnega obstoja oz. nastanka konflikta interesov finančnih svetovalcev Citigroup Global Markets Limited (Citi) in Lazard Frères SAS (LF) v postopkih razpolaganja s kapitalskimi naložbami Republike Slovenije v družbah Telekom Slovenije, d. d., in NKBM, d. d., je SDH naslovil to vprašanje na več odvetniških pisarn in institucij.

 

Po presoji več mednarodnih in domačih pravnikov, so navodila, postopki in ukrepi za upravljanje potencialnega konflikta interesov ustrezno vzpostavljeni tako v Citi kot Lazard. Oba imata vzpostavljene interne politike, postopke in ukrepe, namenjene preprečevanju oziroma obravnavanju okoliščin, iz katerih bi lahko izvirali konflikti interesov, ki bi negativno vplivali na določene stranke. Dodatno je poslovanje svetovnih investicijskih bank v glavnih finančnih središčih podvrženo tudi nadzoru finančnih tržnih regulatorjev. Lazard je tako pod nadzorom ameriške Komisije za vrednostne papirje (SEC) in francoskega organa, pristojnega za finančne trge (AMF), poslovanje Citija pa nadzorujeta angleški finančni regulator za skrbno ravnanje (PRA) in angleški organ za finančno poslovanje (FCA). Interni ukrepi, politike, postopki, ki jih Citi in Lazard redno uporabljata znotraj posameznih oddelkov v svoji skupini za preprečitev in obravnavanje potencialnih konfliktov interesov, ki bi lahko izvirali iz njihovih številnih dejavnosti, in za zagotovitev ustreznega varovanja zaupnih informacij, so primerljivi s tistimi v drugih globalnih skupinah na področju investicijskega bančništva, s katerimi so pravni svetovalci sodelovali pri združitvah in prevzemih v preteklih letih.

 

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK), kateri je bila posredovana vsa pridobljena dokumentacija, je v svojem pojasnilu med drugim navedla, da ne more vnaprej presojati ravnanja in skladnosti z ZSDH-1, poslala pa je neobvezno sistemsko načelno mnenje KPK z dne 3. 7. 2012. Prav tako je SDH vso pridobljeno dokumentacijo in povzetek njene vsebine posredoval v opredelitev tudi Pooblaščencu za integriteto in skladnost poslovanja, ki meni, da ima SDH razumna zagotovila, da se v vsem pazi na interese SDH kot stranke finančnega svetovalca, oziroma da so vsi potencialni konflikti interesov ustrezno razkriti.

 

V skladu s 6. členom ZSDH-1 morajo člani organov SDH pri opravljanju svojih nalog ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Ravnati morajo izključno v interesu SDH, pri upravljanju naložb Republike Slovenije pa izključno v interesu Republike Slovenije. Oba finančna svetovalca sta bila izbrana na javnem razpisu. SDH je skladno s svojimi pooblastili v okviru omenjenih privatizacijskih postopkov in z namenom zagotoviti, da se privatizacijske transakcije vodi učinkovito in v skladu s tržnimi standardi v primerljivih transakcijah, kot finančna svetovalca vključil vodilni svetovni investicijski banki, ki imata ustrezne izkušnje in znanja. Izbira mednarodne institucije z ustreznim znanjem in globalnim dometom zagotavlja bistvene prednosti v zvezi z možnim rezultatom privatizacijskih postopkov. SDH postopka prodaje vodi transparentno in strokovno, v skladu z zakonodajo in mednarodno prakso.

 

NS SDH je sprejel sklep, da ocenjuje, da je uprava SDH, ravnala v skladu z načelom skrbnosti in odgovornosti kot vesten in pošten gospodarstvenik ter v interesu Slovenskega državnega holdinga, d. d., in Republike Slovenije.

 

Nadzorni svet od uprave SDH zahteva, da redno, skrbno in odgovorno nadzira izpolnjevanje zavez obeh svetovalcev (CITI, Lazard), ki so opredeljene v pogodbah, in ob vsakem sumu odstopanja hitro in ustrezno reagira.

 

Posamezna pravna mnenja in stališča obeh svetovalcev so podrobneje pojasnjena v prilogi sporočila za javnost.

 

Na današnji seji se je NS SDH seznanil tudi z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 31. 12. 2014 in pregledom skupščin na dan 31. 12. 2014, z Informacijo o prodajnih aktivnostih kapitalskih naložb v imetništvu SDH, d. d., in  naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu RS, na dan 31. 12. 2014. Prav tako se je seznanil tudi z informacijo o odkupu deleža KAD v družbi PDP in soglašal s končno oceno vrednosti deleža KAD v družbi PDP in z besedilom pogodbe o odkupu deleža KAD v družbi PDP.

 

Priloga k sporočilu za javnost

 

Nazaj na novice