Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 9. 2021

Prvo polletje za upravljavski portfelj SDH in Skupino SDH uspešno

Poslovni izid Skupine SDH znaša v prvem polletju 2021 47,8 mio EUR. Poleg dobrega poslovnega izida je na povečanje premoženja družbe in skupine vplivala rast  borznih tečajev. Na tej podlagi so se sredstva in kapital  povečala za 125 mio EUR. Ustvarjeni čisti poslovni izid družbe v prvem polletju 2021 znaša 26 mio EUR, medtem ko je v enakem obdobju preteklega leta znašal slabih 5 mio EUR, kar je predvsem posledica precej višjega upravičenja do dividend. V prvem polletju 2021 je tako SDH iz naslova lastnih kapitalskih naložb realiziral skoraj  25 mio EUR prihodkov iz dividend, medtem ko so v prvem polletju 2020 dividendni prihodki znašali  le  3 mio EUR. Razlog za višje prihodke je boljše poslovanje družb in odprava regulatornih ukrepov vezanih na COVID-19 razmere.

Rezultati upravljavskega portfelja SDH v prvem polletju 2021 dosegajo 6,4 % ROE

V prvem polletju 2021 je bila dosežena višja donosnost pri večini družb upravljavskega portfelja SDH glede na prvo polletje lanskega leta. Večina družb izkazuje tudi boljše rezultate od načrtov iz Letnega načrta upravljanja za leto 2021 (LNU), zato je tudi rezultat na nivoju portfelja ugoden, in sicer znaša čista dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja (ROE) 6,4 %, kar je precej več kot v enakem obdobju lani, ko je znašala 4,0 %.

Vsi štirje upravljavski stebri (promet, energetika, finance in gospodarstvo ter turizem) izkazujejo boljše poslovanje v prvem polletju kot primerljivo lani in tudi bolje od načrtov iz LNU 2021. Zelo dobri so rezultati stebrov finance in turizem ter gospodarstvo, katerih donosnost v prvem polletju 2021 presega 10 % (steber financ – 11.2 % ROE, steber gospodarstvo in turizem pa 10,3 % ROE). Še naprej izstopa poslovanje Krke, ki dosega najboljše rezultate od vseh družb, ki spadajo med 20 največjih naložb SDH.

Vse družbe stebra promet izkazujejo višjo donosnost kapitala kot v enakem obdobju lani in skupaj dosegajo 3,5 % ROE. Družbe stebra energetika večinoma dosegajo boljše rezultate od primerljivega obdobja lani in skupaj dosegajo 6,4 % ROE.

Pregled po klasifikacijskih skupinah pokaže, da so strateške naložbe v prvi polovici leta dosegle 5,1 %, pomembne 13,5 %, medtem, ko so portfeljske dosegle 7,6 % ROE. Tržna vrednost kotirajočih družb se je od konca leta 2020 do 31. 8. 2021 povečala za 30,9 % in je znašala 2,3 mrd EUR. Knjigovodska vrednost lastniških deležev RS in SDH je na dan 30. 6. 2021 znašala 10,3 mrd EUR.

Pregled prilivov iz naslova dividend bo objavljeno v Letnem poročilu o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH, ki ga bo SDH oktobra posredoval Državnemu zboru RS.

 

Nazaj na novice