Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 27. 10. 2022

Slovenski državni holding Državnemu zboru poslal Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021

Ljubljana, 27. oktober 2022 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021. 


SDH je pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH v letu 2021 dosegel oziroma presegel zastavljene cilje. V letu 2022 (za poslovno leto 2021) bodo dividendna izplačila družb iz upravljavskega portfelja SDH skupaj dosegla 182,9 mio EUR, od česar bo RS prejela 123,0 mio EUR, SDH pa 59,9 mio EUR. To je bistveno več kot v letu 2021 (za poslovno leto 2020) in na nivoju ciljev iz LNU. Največji izplačevalci dividend so Zavarovalnica Triglav, Krka, NLB, Telekom, Petrol in Luka Koper, ki skupaj prispevajo 83 % vseh dividend. 

Donosnost portfelja (ROE) RS in SDH je nad načrtovano vrednostjo, saj je znašala 6,1 %, kar je za 1,8 odstotne točke več, kot je bilo doseženo v letu 2020, in 1,9 odstotne točke več od načrtov za leto 2021. K navedenim rezultatom je pomembno prispevalo splošno okrevanje slovenskega gospodarstva, ki je preseglo pričakovanja, svoj učinek so dodali tudi različni protikoronski ukrepi. 

Vsi stebri, razen stebra Energetika, so v letu 2021 izkazali bistveno boljše poslovanje kot v letu 2020. Najbolj so se rezultati v letu 2021 relativno izboljšali pri stebru Promet, potem ko je bil ta steber v predhodnem letu najbolj prizadet zaradi učinkov krize zaradi covida-19. Kljub nižji donosnosti kot v letu prej lahko rezultate stebra Energetika v letu 2021 ocenimo kot ugodne, rezultate stebrov Finance ter Turizem in gospodarstvo pa kot zelo dobre. Med posameznimi družbami oziroma skupinami so po rezultatih v letu 2021 izstopali Krka, obe zavarovalnici, Petrol, NLB in GEN. 

V letu 2021 se je knjigovodska vrednost lastniških deležev RS in SDH rahlo povišala in je konec leta znašala 10,3 mrd EUR, kar je za 0,4 mrd več kot konec leta 2020, ko je znašala 9,9 mrd EUR. Sprememba vrednosti je predvsem posledica tekočega poslovanja družb v upravljanju, saj pomembnejših prodaj oziroma pridobivanja naložb v letu 2021 ni bilo. 

Dobro korporativno upravljanje se ukvarja z vzpostavitvijo učinkovitih mehanizmov, ki so usmerjeni k doseganju dolgoročne vrednosti družb ter k finančni in trajnostni uspešnosti oziroma k uresničevanju drugih ciljev družb. Na področju korporativnega razvoja je bilo s tem namenom v letu 2021 izvedenih več projektov, in sicer je bila sprejeta Politika prejemkov organov vodenja, izvedena je bila analiza spoštovanja Kodeksa ter Priporočil in pričakovanj SDH v družbah s kapitalsko naložbo države, na podlagi česar je SDH letos pripravil pomembnejše spremembe in dopolnitve Kodeksa upravljanja. Prav tako je SDH v sodelovanju s strokovnjaki Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete in zunanjimi eksperti za družbe pripravil priročnik za nadzorne svete družb s kapitalsko naložbo države na temo upravljanja korporativne kulture. 

Uresničevanje zavez države na področju prehoda v nizkoogljično gospodarstvo je SDH v skladu s svojimi pristojnostmi v preteklem letu implementiral v Letni načrt upravljanja za leto 2022, kjer je tako opredelil priporočila in konkretna pričakovanja do družb v zvezi z dejavniki ESG. 

Pogoji v svetovnem in evropskem gospodarstvu so se v zadnjem letu močno spremenili. Negotovost v širšem poslovnem okolju zahteva prilagojene prioritete in izzive tako na področju vodenja in nadzora podjetij kot tudi na področju upravljanja kapitalskih naložb. Zato bomo v SDH v tem in prihodnjem letu posebno pozornost posvetili uporabi kriznih modelov vodenja, razvoju ustreznih sistemov upravljanja s tveganji ter zagotavljanju ustreznih kompetenc na ravni organov nadzora in organov vodenja družb s področij, ki so pomembna za ustrezne odzive podjetij na nove spremenjene gospodarske okoliščine. Družbe morajo razviti ustrezne strategije in načrte z jasnimi ukrepi, ki jim bodo omogočali hiter odziv na spremembe poslovnih okoliščin ter s tem zagotovili čim bolj stabilno in uspešno uresničevanje začrtanih ciljev tudi v zahtevnih gospodarskih okoliščinah.


Priloga: Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2021

Infografika ključnih podatkov

Nazaj na novice