Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 5. 3. 2016

Javni razpis za člana kadrovske komisije uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., strokovnjaka za področje upravljanja človeških virov

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d., objavlja

 

JAVNI RAZPIS

za člana kadrovske komisije uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d., strokovnjaka za področje upravljanja človeških virov

 

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (dalje: SDH, d. d.), objavlja odprti javni razpis, s katerim poziva k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo pogoje za člana kadrovske komisije.

 

V skladu z 48. členom Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) imenuje uprava SDH, d. d., kadrovsko komisijo, ki je njeno posvetovalno telo in ki na podlagi zakona in politike upravljanja opravi izvedbene postopke pridobivanja kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, postopke vrednotenja teh kandidatov in postopke njihove akreditacije.

 

Za člana kadrovske komisije je lahko imenovana oseba, ki:

 • je strokovnjak upravljanja človeških virov (strokovnost potrjujeta uspešnost in ugled s področja upravljanja človeških virov – npr. v organizaciji oz. organizacijski enoti, ki jo je vodil in zunaj nje, njegovo delo velja za strokovno; strokovni ali znanstveni naslov; objavljeni znanstveni strokovni članki v domačih in tujih strokovnih publikacijah; opravljeno akademsko, raziskovalno ali drugo delo),
 • ima najmanj VII. stopnjo univerzitetne izobrazbe oz. najmanj drugo bolonjsko stopnjo v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo oz. raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge bolonjske stopnje (prizna se tudi izobrazba, pridobljena po študijskih programih v tujini in veljavno nostrificirana v Republiki Sloveniji),
 • ima najmanj 6 let izkušenj s področja upravljanja človeških virov,
 • zelo dobro pozna naloge in pristojnosti nadzornega sveta kot organa upravljanja in pravice ter obveznosti oziroma položaj posameznega člana nadzornega sveta,
 • jo odlikujeta osebna integriteta in poslovna etičnost,
 • v zadnjih petih letih ni bila pravnomočno obsojena oz. v zadnjih dveh letih ni prestajala kazni zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
 • ni član organov politične stranke,
 • ni član uprave SDH, d. d., ali nadzornega sveta SDH, d. d.,
 • ni zaposlena v družbi, v kateri SDH, d. d., upravlja kapitalsko naložbo,
 • je neodvisna.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • fotokopijo dokazila o najmanj 6 letnih izkušnjah s področja upravljanja človeških virov in fotokopijo dokazila, ki potrjuje strokovnost kandidata,
 • dokazilo o poznavanju nalog in pristojnosti nadzornega sveta (npr. potrdilo o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov) oz. pisno izjavo kandidata, da zelo dobro pozna naloge in pristojnosti nadzornega sveta (z opisom, kje je pridobil izkušnje na tem področju),
 • pisno izjavo, da ga odlikujeta osebna integriteta in poslovna etičnost,
 • pisno izjavo, da v zadnjih petih letih ni bil pravnomočno obsojen oz. v zadnjih dveh letih ni prestajal kazni zapora zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine,
 • pisno izjavo, da ni član organov politične stranke, da ni član uprave SDH, d. d., ali član nadzornega sveta SDH, d. d., in da ni zaposlen v družbi, v kateri SDH, d. d., upravlja s kapitalsko naložbo.

 

Kandidat mora vlogi priložiti tudi pisno izjavo, s katero izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov.

 

Kandidat bo moral pred odločanjem o imenovanju upravi SDH, d. d., predložiti tudi pisno izjavo, s katero razkriva, ali se nahaja  v okoliščinah, ki bi lahko povzročile konflikt interesov.

 

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo družba SDH, d. d., brezpogojno varovala ter ravnala z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 86/2004 in drugi).

 

V primeru, da se bo na razpis prijavilo več kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, bo uprava SDH, d. d., kandidata izbrala na podlagi razgovora, na katerem bo med drugim preverjala poznavanje nalog in pristojnosti nadzornega sveta.

 

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH, d. d., prejel do 15. marca 2016 do 12. ure.

 

Kandidati vlogo pošljejo na naslov:

 

Slovenski državni holding, d. d.

(ne odpiraj – razpis za člana kadrovske komisije)

p. p. 139

1001 Ljubljana

 

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

 

Člana kadrovske komisije bo izbrala uprava SDH, d. d. Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po odločitvi uprave SDH, d. d.

 

Nazaj na novice