Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 12. 11. 2015

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 11. 11. 2015

Dne 11. 11. 2015 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (v nadaljevanju NS SDH), ki je obravnaval in se seznanil s pomembnejšimi aktivnostmi pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH ter izvedenih skupščinah družb, prav tako pa tudi o prodajnih aktivnostih naložb RS in SDH.

 

Na seji se je NS SDH seznanil s poročilom Komisije za tveganja o sprejetih sklepih na 1. seji Komisije za tveganja.

 

Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto je NS SDH podal poročilo o dejavnostih za 2. trimesečje. Pooblaščenec je skupaj z delovno skupino pripravil načrt integritete. Prav tako je pripravil tudi kodeks etike SDH, kot tudi Navodilo o ravnanju v primeru domnevnih nepravilnosti in zaščiti prijaviteljev.

 

NS SDH je dal soglasje k dopolnjenemu osnutku Meril za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države, h katerim mora za veljavnost podati soglasje še Vlada RS.

 

NS SDH je dal tudi soglasje k svetovalni pogodbi za izvedbo skrbnega pregleda družbe Geoplin, d. o. o., in določitev razmerja vrednosti med družbama Geoplin, d. o. o., in Plinovodi, d. o. o.

 

Uprava SDH je seznanila NS SDH, da je bila primopredaja poslov s strani nekdanje uprave v sestavi M. Pirc in M. Runjak zaključena. Obema nekdanjima članoma je bilo v skladu z njunima pogodbama o zaposlitvi ponujeno delovno mesto znotraj SDH. Nekdanja člana uprave imata 15 dni časa, da sporočita svojo odločitev.

Nazaj na novice