Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 14. 1. 2016

Republika Slovenija, D.S.U. in SDH ne bodo dokapitalizirali družbe Peko, d. d.

Družba Peko, d. d. se že nekaj časa srečuje z resnimi poslovno - finančnimi težavami. Težave s pridobivanjem potrebnega akreditiva ali drugega vira financiranja ter neuspešna pravočasna postavitev ustreznega poslovnega modela, je ob še drugih vzrokih za slabo poslovanje, družbo pripeljala v situacijo, ko je za rešitev nujno potrebno celovito prestrukturiranje s sodelovanjem tako delničarjev (RS: 61,16%, DSU: 31,54%, Gorenjska banka: 5,3%, SKB: 1,9%), finančnih upnikov (Gorenjska banka, NLB, DSU, SKB) kot tudi drugih deležnikov. Slovenski državni holding in DSU sta si v sodelovanju z organi družbe Peko vseskozi prizadevala najti ustrezno rešitev in pri tem poskušala čim bolj aktivno vključevati vse deležnike. Zgolj dokapitalizacija za uspešno prestrukturiranje namreč ne zadostuje. Prav tako, kljub prizadevanjem Slovenskega državnega holdinga oz. nekdanjih državnih upravljavcev in DSU ni bilo uspešno iskanje novega zasebnega investitorja, ki bi družbo prevzel ali vsaj deloma vstopil v njeno delničarsko strukturo. S spremembo poslovodstva jeseni 2015, ko je vodenje družbe prevzel strokovnjak iz obutvene industrije, Matjaž Delopst, je družba dobila strokovno vodstvo z izkušnjami iz čevljarske industrije. Pripravljen je bil nov poslovni model in na njegovi osnovi načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja družbe, ki je bil konec leta 2015 predstavljen lastnikom družbe in finančnim upnikom. Nova uprava in nadzorni svet Peka sta tako od imenovanja dalje vlagala veliko naporov v prestrukturiranje družbe in pripravo novega vzdržnega poslovnega modela za dolgoročno rešitev družbe Peko.

 

Koncept reševanja družbe predvideva sodelovanje vseh deležnikov, tako lastnikov kot finančnih upnikov. Poleg dokapitalizacije družbe v denarju, delne konverzije dolga v kapital in delnega odpisa poslovnih dolgov predvideva tudi zagotovitev svežih likvidnih sredstev v obliki posojila. Le celota izvedenih ukrepov bi omogočila vzpostavitev novega poslovnega modela, poravnavo starih obveznosti skladno s predvideno prisilno poravnavo ter zadosten obratni kapital za optimalno nadaljevanje poslovanja družbe. Pri tem pa veliko oviro za uspešno prestrukturiranje predstavlja pomanjkanje prostih sredstev družbe, ki bi lahko služila za zavarovanje novih posojil.

 

Po predstavitvi načrta prestrukturiranja vsem delničarjem in finančnim upnikom v začetku januarja 2016, slednji načrta niso podprli. Brez pripravljenosti finančnih upnikov, da konvertirajo del svojih terjatev v kapital in da družbi zagotovijo novo posojilo, predvidena dokapitalizacija s strani države kot enega od obstoječih delničarjev ni dopustna niti zadostna.

 

Republika Slovenija in DSU sta v preteklosti družbi Peko namenila več sredstev. Zadnji večji dokapitalizaciji sta bili s strani Republike Slovenije in DSU izvedeni v letu 2011 oziroma 2012 in 2014.

 

 

Slovenski državni holding, d. d.

D.S.U., d. o. o.

 

Nazaj na novice