Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 4. 2022

Objava Letnega poročila Skupine SDH in družbe SDH, d. d., za leto 2021

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., je na svoji redni seji, ki je potekala v sredo, 20. aprila 2022, potrdil Letno poročilo Skupine SDH in SDH, d. d., za leto 2021.

Poslovanje družbe SDH je bilo v letu 2021 uspešno. Ustvarjeni poslovni izid pred obdavčitvijo znaša 45,1 mio EUR.  Med prihodki, ki znašajo skupno 52,5 mio EUR, so najpomembnejši dividendni prihodki, prihodki od upravljanja naložb v lasti RS, prevrednotovalni poslovni prihodki in prihodki od obresti. Pomembnejše odhodke predstavljajo zlasti stroški dela, stroški storitev in rezervacije iz naslova denacionalizacije.

SDH je pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH v letu 2021 presegel zastavljene cilje. Aktivno smo spremljali posledice epidemije covida-19 v posameznih panogah in izvajali številne aktivnosti na področju upravljanja družb. Vse družbe iz portfelja SDH, ki upravljajo kritično infrastrukturo, so ves čas zagotavljale neprekinjeno delovanje in nemoteno nudile svoje storitve. Epidemija je imela pri nekaterih družbah pomemben vpliv na poslovanje, predvsem to velja za družbe s področja turizma in prirejanja iger na srečo. Tudi družbe s področja prometa, nekatere proizvodne družbe in družbe s področja energetike zaradi učinkov krize v letu 2021 še niso dosegle rezultatov, kot so jih dosegale pred epidemijo. Skupna knjigovodska vrednost lastniških deležev, ki jih upravlja SDH, je na dan 31. decembra 2021 znašala 10,3 mrd EUR. V letu 2021 (za poslovno leto 2020) so dividendna izplačila družb iz upravljavskega portfelja SDH skupaj dosegla 151,3 mio EUR, od česar je RS (in ZPIZ) prejela 111,5 mio EUR, SDH pa 39,8 mio EUR, kar je skupno za 15 % več od načrtovanega. Donosnost portfelja (ROE) RS in SDH po trenutnih ocenah znaša 6,2 %, kar je za 1,9 odstotne točke več, kot je bilo doseženo v letu 2020, in 2,0 odstotne točke več od načrtov za leto 2021. K navedenim rezultatom je pomembno prispevalo splošno okrevanje slovenskega gospodarstva, ki je preseglo pričakovanja, svoj učinek so dodali tudi različni protikoronski ukrepi.

Izplačanih je bilo 23,5 mio EUR odškodnin iz denacionalizacije. SDH še vedno aktivno sodeluje v postopkih denacionalizacije, katerih predmet reševanja so že nekaj let večinoma le še najzahtevnejši primeri, ter tekoče izpolnjuje obveznosti iz tega naslova. SDH v imenu in za račun RS izplačuje tudi odškodnine upravičencem po ZSPOZ in ZIOOZP, založena sredstva pa dobi redno povrnjena iz proračuna.

Izvedenih je bilo več projektov krepitve trajnostnega poslovanja in korporativnega upravljanja. Na podlagi analiz ureditve in prakse prejemkov izbranih evropskih držav ter pregleda ureditve in dejanskih izplačil prejemkov družb v portfelju je SDH oblikoval in sprejel priporočila z naslovom Politika prejemkov organov vodenja. Enoletni projekt se je zaključil v marcu 2022 z objavo dokumenta, katerega namen je sistemsko in pregledno urediti področje prejemkov članov organov vodenja družb s kapitalsko naložbo države, nasloviti nekatera kadrovska tveganja, implementirati aktualne trende in preko sistema prejemkov prispevati tudi k bolj trajnostnemu poslovanju družb. 

Dopolnjena sta bila tudi druga dva pomembna akta upravljanja, in sicer Politika upravljanja SDH in Kodeks korporativnega upravljanja. Na podlagi analize spoštovanja Kodeksa ter Priporočil in pričakovanj SDH v družbah s kapitalsko naložbo države SDH v letu 2022 pripravlja spremembe in dopolnitve Kodeksa, po potrebi bo dopolnil tudi Priporočila in pričakovanja SDH.

Uresničevanje zavez države na področju prehoda v nizkoogljično gospodarstvo je SDH v skladu s svojimi pristojnostmi implementiral v Letnem načrtu upravljanja za leto 2022, kjer je tako opredelil priporočila in konkretna pričakovanja do družb v zvezi z dejavniki ESG. Navedeno bo zaznamovalo pomemben del naših aktivnosti tudi v letu 2022.

Prizadevanje za organizacijski in tehnološki razvoj družbe je naša stalna naloga. SDH želi biti prepoznan kot zgledna, zanesljiva, učinkovita in zaupanja vredna finančna institucija. V letu 2021 smo zato med drugim na področju informacijske tehnologije in korporativne varnosti nadaljevali uvajanje naprednih tehnoloških in poslovnih rešitev. Doseženi zrelostni nivo nam bo omogočil napredek in vpeljavo novih rešitev na področju digitalizacije poslovanja in upravljanja podatkov.

Podrobnejše rezultate upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH na podlagi revidiranih in konsolidiranih izkazov družb v 2021, bo SDH predstavil v Letnem poročilu o upravljanju.

 

Letno poročilo Skupine SDH in SDH, d. d. za leto 2021

Nazaj na novice