Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 5. 9. 2018

Informacija s seje NS SDH z dne 5. 9. 2018

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 5. 9. 2018 sestal na izredni seji, na kateri se je seznanil z morebitnim odhodom člana uprave SDH dr. Andreja Bertonclja za ministra za finance v Vladi RS. Odhod enega člana uprave od dveh bi povzročil nesklepčnost uprave SDH.

Uprava SDH mora skladno s Statutom SDH, ki določa način glasovanja uprave pri sprejemanju odločitev, in z internimi akti SDH določene odločitve sprejemati z najmanj dvema glasovoma člana uprave SDH.

Imenovanje uprave SDH ureja ZSDH-1, ki je specialni zakon za SDH. Upravo SDH sestavljajo predsednik in dva člana, ki ju imenuje NS SDH na podlagi mednarodnega razpisa ali sodelovanja z mednarodno kadrovsko agencijo.

Glede na nastalo situacijo je NS SDH na seji proučil vse zakonske možnosti za popolnitev uprave SDH in s tem ponovne vzpostavitve njene sklepčnosti ter polne operativnosti.

Možnosti, ki jih je NS SDH proučil so: popolnitev uprave za imenovanje začasnega člana uprave z imenovanjem enega izmed nadzornikov NS SDH skladno s 273. členom ZGD-1, popolnitev uprave z iskanjem ustreznih kandidatov preko mednarodnega razpisa oz. mednarodne kadrovske agencije ter možnost popolnitve uprave s sodnim imenovanjem začasnega člana uprave skladno s 256. členom ZGD-1.

Glede na dolgotrajnost postopka imenovanja uprave SDH na podlagi ZSDH-1, v nujnih primerih popolnitve uprave ne bi mogli pravočasno izpeljati. Ker pa je popolnitev uprave nujno potrebna zaradi normalnega delovanja SDH, se lahko uporabljajo določbe ZGD-1, določneje - 256. člen.

Vendar, ne glede na to, da gre za sodno imenovanje, se član uprave ne more imenovati za daljše obdobje in gre za začasno funkcijo. Mandat sodno imenovanega člana uprave preneha, ko je namesto njega skladno s Statutom SDH in ZSDH-1 imenovan nov član.

Nadzorniki so se po temeljitem premisleku in upoštevajoč zahtevnost in odgovornost dela člana uprave odločili, da ne imenujejo nikogar izmed sebe za začasnega člana uprave SDH. Sprejeli so sklep o oblikovanju nominacijske komisije, ki jo sestavljajo vsi člani nadzornega sveta, in ki bo v čim krajšem času izpeljala vse potrebne postopke za redno imenovanje člana uprave SDH.

Glede na to, da gre pri postopku za imenovanje uprave SDH po ZSDH-1 za dolgotrajnejši postopek in zaradi nujnosti samega primera (možnost nesklepčnosti uprave), so se člani NS SDH odločili, da  v primeru potrditve dr. Andreja Bertonclja za ministra za finance, uporabijo možnost imenovanja začasnega člana uprave preko sodišča.

Nazaj na novice