Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 24. 11. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 23. 11. 2016

Dne 23. novembra 2016 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je med drugim obravnaval informacijo o aktivnostih SDH v zvezi z razpolaganjem in s pridobivanjem kapitalskih naložb na dan 30. 9. 2016 ter se seznanil s Poročilom o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 7. 2016 do 31. 10. 2016. V nadaljevanju je potrdil spremembe Poslovnika o delu nadzornega sveta SDH in podal naslednja soglasja:

  • soglasje nadzornega sveta k predlogu dopolnitve Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016 za družbo Rudnik Zagorje v zapiranju, d. o. o. – v likvidaciji in
  • soglasje nadzornega sveta k predlogu sprememb Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016 v delu, ki se nanaša na družbo RTH, d. o. o.
Nazaj na novice