Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 28. 5. 2024

Informacija s seje nadzornega sveta SDH 28. maja 2024

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je 28. maja 2024 sestal na svoji redni seji. Poleg drugih aktualnih tem je obravnaval in potrdil Letno poročilo SDH in Skupine SDH za leto 2023. NS SDH je podal soglasje k predlogu za skupščino, da se celotni bilančni dobiček leta 2023 v znesku 78.904.581,64 EUR uporabi za namenski proračunski sklad za obnovo po poplavah in zemeljskih plazovih.

Nadzorni svet je obravnaval Letno poročilo Skupine SDH in SDH, d. d., za leto 2023, in v zvezi s tem sprejel tri sklepe, s katerimi je revidirano Letno poročilo družbe in skupine za poslovno leto 2023 potrdil, podal pozitivno stališče k revizijskemu poročilu za leto 2023, ki ga je pripravila revizijska družba BDO Revizija, in Vladi Republike Slovenije v vlogi skupščine predlagal, da na podlagi sprejetega letnega poročila in pozitivnega stališča k revizijskemu poročilu sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu SDH za poslovno leto 2023.  

Nadzorni svet je podal soglasje k predlogu za skupščino o uporabi bilančnega dobička SDH za leto 2023, in sicer, da se bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2023 v višini 78.904.581,64 EUR, nakaže v proračun Republike Slovenije kot namenski prihodek namenskega proračunskega sklada iz 127. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/2023).

Nadzorni svet SDH je podal soglasje k dodatnemu financiranju in potrdil posojilno pogodbo za družbo Farme Ihan – KPM, d. o. o., ter podal soglasje k odobritvi začasnega mirovanja terjatev do družb v Skupini Cimos in sklenitev Pogodbe o mirovanju.

Nadzorni svet SDH je na seji obravnaval tudi poročilo o delu Notranje revizije za leto 2023.

Nazaj na novice