Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 21. 8. 2019

Imenovanje predsednika uprave SDH

Nominacijska komisija nadzornega sveta SDH je za potrebe imenovanja predsednika uprave SDH izvedla postopek nabora primernih kandidatov za predsednika uprave SDH skladno z ZSDH-1 in na podlagi sodelovanja z mednarodno kadrovsko agencijo Profil d. o. o.

V nominacijski komisiji nadzornega sveta SDH so vsi člani nadzornega sveta SDH.

Iz nabora 38 potencialnih kandidatov je bilo k sodelovanju povabljenih 10 potencialnih kandidatov. V ožji izbor so prišli 4 potencialni kandidati, s katerimi sta opravila strukturirane razgovore in oceno kandidata tako kadrovska agencija kot tudi nominacijska komisija. Po opravljenih razgovorih in oceni kandidatov je nominacijska komisija upoštevajoč: izkušnje kandidatov, druge zakonsko določene pogoje za predsednika uprave SDH in merila za ugotavljanje in vrednotenje primernosti, nadzornemu svetu SDH predlagala Gabrijela Škofa. Imena drugih kandidatov v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov SDH ne razkriva.

Nadzorni svet SDH je na podlagi poglobljene ocene kandidatov, upoštevajoč njihove strokovne, strateške, operativno - vodstvene, organizacijske in osebnostne kompetence ter tudi specifične kompetence potrdil predlog nominacijske komisije, da se za predsednika uprave SDH imenuje gospoda Gabrijela Škofa, ki bo mandat nastopil s 1. 10. 2019.

Gospod Škof je univerzitetni diplomirani pravnik, z opravljenim pravosodnim izpitom. Je menedžer z dolgoletnimi izkušnjami v zavarovalništvu in dobro pozna portfeljsko upravljanje. Gospod Škof je prepričal z osebno predstavitvijo in njegovim pogledom na strateško upravljanje kapitalskih naložb države.

Andrej Božič je danes podal odstopno izjavo z mesta člana uprave SDH z dnem 1. 12. 2019. Nadzorni svet SDH je odstopno izjavo sprejel in pozval nominacijsko komisijo k nadaljevanju postopka popolnitve uprave.

Gospod Božič je z mesta člana uprave SDH odstopil, ker bo z imenovanjem novega predsednika uprave SDH zagotovljeno nemoteno poslovanje družbe, ker je v času svojega mandata izpeljal določene zastavljene cilje in projekte, in ker se je odločil, da se posveti drugim izzivom.

Nazaj na novice