Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 2. 2018

Odgovor Dnevniku skladno z Zakonom o medijih glede analiz poslovanja in ocen vrednosti družb v upravljanju

Zaposleni Slovenskega državnega holdinga, d. d. večino analiz poslovanja in ocen vrednosti družb v upravljanju napravijo sami

 

Dne 12. 1. 2018 sta bil na 1. in 5. strani Dnevnika kot tudi na naslovni strani spletnega dnevnik.si objavljena članka novinarke Anje Hreščak z naslovom »Pri SDH še plačujejo drage zunanje študije« in »SDH plačuje drage študije, ki bi jih lahko naredili sami«, ki zaradi nekaterih napačnih navedb terjata celovito pojasnilo javnosti. Novinarka je pred izdajo članka prejela celovita pojasnila, ki jih skupaj s tem odgovorom objavljamo tudi na spletni strani sdh.si.

Novinarka je zapisala sledečo navedbo v podnaslovu in jo še enkrat dodatno izpostavila na strani 5.: »Odkar je Lidia Glavina predsednica uprave SDH, je ta za več kot pol milijona evrov pri zunanjih družbah naročil vsaj dvanajst študij, ki večinoma temeljijo na javnih podatkih«.

Navedba ni resnična, saj sta bili med njimi samo dve obsežnejši študiji, ki sta zajemali celovito analizo poslovanja, in sicer za Krko, d. d. in za Luko Koper, d. d. Ostale pogodbe o sodelovanju z zunanjimi izvajalci, ki jih obravnava novinarka, pa bodisi zajemajo ocene vrednosti naložb, ki jih je SDH dolžna napraviti z neodvisnimi zunanjimi izvajalci skladno s Politiko upravljanja SDH, bodisi zajemajo specialistične pravne storitve v postopkih razpolaganja s kapitalskimi naložbami in zato v teh primerih ne gre za študije, kot to želi predstaviti novinarka.

Odločno zanikamo navedbo, da gre pri obeh študijah za »amaterska izdelka, ki sta skupek javno dostopnih podatkov in pravzaprav ne povesta nič posebnega«. Študiji sta pokazali celovit vpogled v učinkovitost poslovanja obeh družb in poglobljeno primerjavo s konkurenco, temelječo tako na javno dostopnih podatkih obeh družb kot tudi na drugih zunanjih mednarodnih podatkih, s katerimi SDH ne razpolaga. Študiji sta bili izjemno koristni za potrebe učinkovitega upravljanja obeh naložb in podlaga za določitev ciljev obeh družb v Letnem načrtu upravljanja za leto 2018.

Prav tako novinarka navaja, da je »poleg omenjenih študij SDH marca lani naročil še dve študiji, ki se nanašata na privatizacijo oziroma prodajo 75-odstotnega deleža NLB, ki se je začela in nato ustavila maja lani. Za obe je plačal 305.000 evrov, kljub temu pa se jim pri SDH ni uspelo izogniti nezadovoljstvu evropske komisije, ki so ga pravzaprav sami povzročili s predlaganim odlogom prodaje NLB«.

Navedba ni resnična. Prvič zato, ker v konkretnem primeru ni šlo za študijo, temveč za poročilo o ocenjeni vrednosti naložbe, ki ga je SDH v skladu z določili Politike upravljanja SDH dolžan pridobiti od neodvisnega zunanjega pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij v vsakem postopku prodaje večinske kapitalske naložbe. Drugič zato, ker SDH ni »povzročil nezadovoljstva evropske komisije zaradi odloga prodaje NLB«. Ravno nasprotno. SDH je v sodelovanju z NLB in svetovalci izvedel vse pripravljalne aktivnosti za izvedbo postopka javne ponudbe delnic (IPO). Uprava SDH je predlagala razpon ponudbene cene delnice NLB v postopku IPO, Vlada RS pa v vlogi skupščine SDH k predlagani ceni ni dala soglasja, zato se privatizacija ni mogla izvesti.

 

Odgovori, ki jih je dne 26. 1. 2018 s strani SDH prejela novinarka Dnevnika, Anja Hreščak:

1. Kadar gre za najpomembnejše slovenske družbe s kapitalsko naložbo države, ki poslujejo na mednarodnih trgih, je z namenom pridobitve kvalitetnih mednarodnih podatkov, analiziranih s strani panožno specializiranih svetovalcev smiselno, da SDH v zvezi s poslovanjem družb in njihovimi razvojnimi možnostmi pridobi tudi neodvisna strokovna mnenja globalnih svetovalnih družb. V konkretnem primeru je SDH izdelavo študije zaupal mednarodno ugledni družbi, ki ima širši in globalni vpogled v panogo ter po celem svetu zaposluje veliko število visoko specializiranih strokovnjakov z različnih področij.

2. Na dan 31. 12. 2017 je bilo na SDH 73 zaposlenih. Podrobnejša osebna izkaznica z opisom ključnih dejavnosti je javno objavljena na spletni strani SDH, iz česar je razvidno, da poleg upravljanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami SDH opravlja tudi druge dejavnosti, kot npr. poravnavanje in izvajanje zakonskih obveznosti iz denacionalizacije in drugih zakonih. SDH je delniška družba, pri čemer upravljanje SDH temelji na zakonskih določilih (ZGD-1, ZSDH-1 in ostalo), statutu kot temeljnem pravnem aktu, internih aktih, itd. Glede na navedeno SDH ni zavezanec Zakona o javnih uslužbencih in zato za SDH ne velja plačni sistem za javne uslužbence. Skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti, ki jo je izdal Statistični urad Slovenije, je SDH razvrščen med »druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti« (K 64.990) ter ne sodi v javni sektor, torej zaposleni v SDH niso javni uslužbenci.

3. Potrebno je ločiti med analizami, ki jih za svoje stranke pripravljajo analitiki investicijskih bank in so regulirane po ZTFI ter analizami, ki jih za svoje potrebe kot delničar pripravlja SDH. Priprava raznovrstnih analiz za lastne potrebe in analiziranje podatkov je sestavni del upravljanja portfelja naložb. Ni praksa, da upravljalci take analize javno objavljajo. 

4. Zaposleni zadolženi za analiziranje analizirajo podatke preteklega in prihodnjega poslovanja družb, ocenjujejo tveganja, delajo primerjavo s konkurenco, opravljajo vrednotenje in podobno. Pri zelo pomembnih in strateških družbah pa je pomembno in ekonomsko upravičeno, da SDH svoje analize nadgradi z analizami priznanih svetovnih svetovalnih družb.

5. Za enakopravno obravnavo vseh delničarjev je zadolžena delniška družba in ne delničarji.

SDH je študiji naročil za svoje interne potrebe, z namenom zagotovitve še bolj učinkovitega upravljanja dveh za Republiko Slovenijo zelo pomembnih družb: Luka Koper in Krka. SDH je izsledke študije predstavil tako upravi kot tudi nadzornemu svetu obeh družb. Navedeni študiji sta bili SDH v pomoč pri oblikovanju pričakovanj in določitvi ciljnih strateških in finančnih kazalnikov poslovanja za obe družbi, ki so sestavni del Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb države, ki ga v skladu z ZSDH-1 na predlog SDH potrdi Vlada Republike Slovenije. Glede na to, da sta bili študiji narejeni za interne potrebe, je SDH stroške izdelave študij plačal sam. Študijo glede učinkovitosti poslovanja Luke Koper SDH obravnava kot poslovno skrivnost in je ne razkriva javnosti, čemur je pritrdila v izdani odločbi z dne 23. 11. 2017 tudi informacijska pooblaščenka.

Pravico do naročila izdelave študije ima vsak posamičen delničar, ki je dolžan sam nositi tudi stroške izdelave študije. Kot že povedano, delničar študije, ki jih izdela za interne potrebe in imajo oznako poslovna skrivnost ni dolžan javno objavljati oz. posredovati drugim delničarjem.

6. SDH je zgoraj navedeni pogodbi (op.a. Ulčar & partnerji in PWC) sklenil v zvezi s postopkom prodaje NLB. Postopek izbire svetovalcev je potekal v skladu z veljavno Politiko upravljanja SDH.

PWC London je opravil zunanjo neodvisno oceno vrednosti lastniškega kapitala NLB na dan 31. 12. 2016. Neodvisna ocena vrednosti lastniškega kapitala je v skladu z ZSDH-1 nujno potrebna v vseh postopkih razpolaganja, še posebej pa pri tako pomembni naložbi kot je NLB.

Nazaj na novice