Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 24. 4. 2019

Informacija s seje NS SDH z dne 24. 4. 2019

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 24. 4. 2019 sestal na redni seji, na kateri se je seznanil s pregledom poslovanja družbe DARS z vidika stroškovne učinkovitosti poslovanja za leto 2018 in z Informacijo o upravljanju na dan 31. 3. 2019 (od 1.1.2019) ter realizacijo ciljev družb po LNU 2018.

NS SDH se je seznanil s poročilom o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2019.

NS SDH je podal soglasje k sklenitvi pogodbe za svetovalne storitve pravnega svetovanja v postopku prodaje 10 % NLB, minus 1 delnica.

NS SDH je potrdil revidirano letno poročilo družbe in skupine za poslovno leto 2018, nadalje je dal pozitivno stališče k revizijskima poročiloma za leto 2018, ki ju je pripravila revizijska družba BDO revizija d. o. o. in predlagal skupščini družbe, Vladi Republike Slovenije, naj na podlagi sprejetega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2018 in pozitivnega stališča k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2018 sprejme sklep, da se podeli razrešnica upravi družbe in nadzornemu svetu SDH za poslovno leto 2018.

Nazaj na novice