Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 22. 10. 2021

Slovenski državni holding Državnemu zboru poslal Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020

 

Ljubljana, 22. oktober 2021 - Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020.

 

Rezultati za leto 2020, ki jih je pomembno zaznamovala epidemija covida-19, kažejo, da je čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) portfelja dosegla 4,3 %. Pri tem je treba omeniti, da je to rezultat brez upoštevanja enkratnega učinka slabitev naložb pri HSE zaradi TEŠ in tudi enkratnih pozitivnih učinkov pri NLB zaradi prevzema Komercijalne banke Beograd. Ob upoštevanju omenjenih postavk je čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) portfelja v letu 2020 2,2 %. Kriza zaradi covida-19 se je različno odrazila v poslovanju posameznih družb. V portfelju SDH so bile najbolj prizadete družbe iz turistične panoge, proizvodne družbe in družbe iz panoge prometa. Do zdaj so bile nekoliko manj prizadete nekatere druge panoge, najmanj pa je kriza zaradi covida-19 vplivala na farmacijo in telekomunikacijsko dejavnost. Na znižanje ROE negativno vplivajo tudi nekatere regulatorne spremembe, npr. spremembe Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira in metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje.

RS in SDH bosta v letu 2021 (za poslovno leto 2020) skupaj prejela dividende v višini 150,9 mio EUR. Znesek izplačanih dividend se je glede na leto prej občutno povečal in je tudi nad načrtovanim nivojem za poslovno leto 2020. Regulatorji so v letu 2021 omilili pogoje izplačil dividend za banke in zavarovalnice in jim tako omogočili izplačilo dividend. Od posameznih družb pri izplačilu dividend nominalno največ prispeva Krka, sledijo Zavarovalnica Triglav, NLB, Telekom Slovenije, Gen energija in Petrol. Navedenih šest izplačevalcev dividend bo izplačalo 78 % vseh dividend. 

Koncentracija naložb portfelja ostaja visoka, tako deset največjih naložb predstavlja kar 79 %, dvajset največjih naložb pa kar 97 % vrednosti vseh naložb v upravljanju. Največja naložba, družba DARS, ki je strateška družba, sama predstavlja skoraj 30 % vrednosti portfelja, skupaj z ostalimi strateškimi družbami, katerih delež se povečuje, pa predstavlja že 80,9 % vrednosti portfelja. Konec leta 2020 je vrednost neposrednih lastniških deležev RS in SDH, merjena s knjigovodskimi vrednostmi, znašala 9,9 mrd EUR.

Krepitev trajnostnega poslovanja družb s kapitalsko naložbo države je ena od prednostnih tem upravljanja

Uprave in nadzorni sveti družb so odgovorni za dolgoročno odpornost podjetja v poslovnem okolju, ki se hitro spreminja tudi zaradi posledic podnebnih sprememb.

SDH je julija 2020 s priporočili družbam portfelja želel te družbe spodbuditi k ekonomski, družbeni in okoljski transformaciji poslovnih strategij/modelov, ki bi vodila do večje konkurenčnosti, manjših tveganj in do trajnostne uspešnosti na dolgi rok. SDH je z namenom spodbujanja trajnostnega poslovanja sprejel še druge ukrepe, ki se nanašajo na uvajanje dodatnih trajnostnih kazalnikov pri internem spremljanju družb, v letne načrte družb je uvrstil dodatne kvalitativne cilje, prav tako pa je temo uvrstil tako na dnevni red periodičnih sestankov z družbami kot tudi v program izobraževalnih srečanj.

Integracija trajnostnega poslovanja v vse sisteme upravljanja na ravni družb je ključnega pomena za trajnostno uspešnost. Z namenom ohranjanja konkurenčnosti družb, z obvladovanjem tveganj in priložnosti, zagotavljanjem finančne uspešnost in izpolnjevanjem pričakovanj deležnikov bodo morali organi vodenja in nadzora novo realnost vključiti v lastno kulturo delovanja, stalno krepiti kompetence s tega področja in tvorno medsebojno sodelovati pri doseganju trajnostne uspešnosti na dolgi rok.

 

Priloga: Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020

 

Nazaj na novice