Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila za družbe 12. 3. 2021

Izhodišča SDH za glasovanje na skupščinah družb v letu 2021

SDH vsako leto pred začetkom skupščinske sezone sprejme izhodišča SDH za glasovanje na skupščinah družb v upravljanju SDH in jih javno objavi na spletni strani. Del vsebine tega akta je že več let enak, del pa se spreminja v odvisnosti od sprememb zakonodaje, obsoletnosti vsebine, izvedbe vseh predvidenih aktivnosti ali nastopa drugih pomembnih okoliščin.

 

Uprava SDH je dne 10. marca 2021 sprejela Izhodišča za glasovanje na skupščinah družb v letu 2021. V letu 2021 se spremembe in dopolnitve akta nanašajo na naslednja področja:

  • v točki 2.8 (sprememba aktov o ustanovitvi) se nekoliko skrajšuje tekst, ki se nanaša na določanje ciljev družb v aktih o ustanovitvi, saj se je veliko družb že uskladilo z zahtevo SDH.
  • v isti točki 2.8 se dodaja besedilo, ki se nanaša na širitev statutov delniških družb z določbami glede elektronskih skupščin.
  • v točki 2.9 se dodaja, da se praviloma pri glasovanju o kandidatih za člane NS upošteva tudi politike raznolikosti, ki jo sprejmejo družbe, če jo sprejmejo.
  • dosedanja točka 2.10 se razdeli na tri vsebinske sklope in pomembno dopolni v delu, ki se nanaša na nove določbe 294.a člena ZGD-1 in 294.b člena ZGD-1, to so določbe o sprejemu politik prejemkov organov vodenja in nadzora v javnih družbah in pogojno v nejavnih delniških družbah po 24.8.2021 ter o poročanju o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v javnih družbah ter pogojno v nejavnih delniških družbah.
  • v točki 2.15 se dodaja stavek: "SDH si bo prizadeval, da bodo družbe skupščino seznanile o razlogih za predlog delitve bilančnega dobička. " Namen tega besedila je, da SDH od družb dobi več pojasnil glede oblikovanega predloga za delitev bilančnega dobička, zato da SDH lahko sprejme informirano odločitev.

 

Izhodišča

 

 

Nazaj na novice