Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 10. 10. 2016

Informacija s seje NS SDH z dne 10. 10. 2016

Dne 10. 10. 2016 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je nadaljeval prekinjeno 18. sejo in med drugim obravnaval informacijo o dejavnostih SDH v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem kapitalskih naložb na dan 31. 8. 2016. Prav tako je NS SDH obravnaval tudi informacijo o kapitalskih naložbah RS in SDH, ki so v stečaju ali likvidaciji.

 

NS SDH se je seznanil tudi z Letnim poročilom o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2015, ki ga SDH pripravi skladno z določbami ZSDH-1 in je namenjeno poročanju Državnemu zboru. SDH bo v prihodnjih dneh celotno poročilo, po predložitvi Državnemu zboru RS, objavil tudi na spletni strani. Letno poročilo upravljanja navaja, da se je letu 2015 vrednost kapitalskih deležev Republike Slovenije, merjeno po knjigovodski vrednosti, malenkostno znižala (za 0,8 %, na 10,8 mrd EUR), vrednost kapitalskih deležev SDH pa se je, predvsem kot posledica pripojitve družbe PDP, d. d., povišala za 10,6 %, na 780,8 mio EUR. Skupna vrednost kapitalskih deležev v neposredni lasti RS in SDH, ki jih na podlagi ZSDH-1 upravlja SDH, je tako konec leta 2015 znašala 11,6 mrd EUR.

 

V letu 2015 se je povišala čista dobičkonosnost lastniškega kapitala družb v portfelju (ob izločitvi enkratnih dogodkov iz izračunov). ROE portfelja neposrednih naložb RS se je v letu 2015 povišal za 3,1 odstotne točke, na 4,2 %, ROE portfelja neposrednih naložb SDH pa je ostal na enaki ravni kot v letu 2014 (11,1 %). Gledano portfelj kot celoto (neposredne naložbe RS in SDH skupaj), se je ROE v letu 2015 povečal za 2,9 odstotne točke, na 4,7 %. Precej so se povečala dividendna izplačila. V letu 2016 (za poslovno leto 2015) je RS prejela za 142,2 mio EUR dividend (8,7-odstotna rast glede na leto 2015), SDH pa za 43,8 mio EUR (3,3-odstotna rast).

 

Nazaj na novice