Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 3. 2024

Končan postopek prodaje družbe MLM d. d., tudi tokrat edini interesent pričakoval večmilijonsko nedovoljeno državno pomoč

Ljubljana, 21. marec 2024 – Neuspešno se je zaključil tudi zadnji poskus prodaje 100 odstotnega deleža SDH v družbi Mariborska livarna Maribor d. d. Edini zainteresirani ponudnik je po opravljenem skrbnem pregledu družbe oddal zavezujočo ponudbo, ki za SDH ni bila sprejemljiva, saj je predvidevala take pogoje transakcije, katerih sprejetje bi pomenilo večmilijonsko nedovoljeno državno pomoč. Žal je tudi zadnji postopek prodaje pokazal, da na trgu ni investitorjev, ki bi bili pripravljeni prevzeti družbo na način, da ne bi bila pri tem kršena pravila državnih pomoči. Niti SDH niti država zaradi pravil EU nove državne pomoči družbi ne moreta odobriti, saj jo je družba že izkoristila v roku zadnjih desetih let. Kljub neuspešni prodaji bo SDH v okviru svojih možnosti nadaljeval z izvajanjem razpoložljivih aktivnosti za podporo družbi ter objavil nov poziv za zbiranje interesa za nakup družbe.

Slovenski državni holding d. d. (v nadaljevanju: SDH) je dne 13. 11. 2023 objavil oglas za javno zbiranje ponudb za nakup 100 odstotnega lastniškega deleža SDH v družbi Mariborska livarna Maribor d. d. (v nadaljevanju: MLM) in zagotovitev finančnih sredstev družbi (v nadaljevanju: javno vabilo k oddaji ponudb). Oglas je bil objavljen v slovenskem in angleškem jeziku na spletni strani SDH ter v skrajšani obliki v časniku Finance.

SDH je že v vabilu k oddaji ponudb jasno določil znesek potrebnih denarnih sredstev, ki jih bo moral družbi zagotoviti novi lastnik, ter ostale pogoje, pod katerimi je SDH imel  možnost izvesti prodajo naložbe, ne da bi transakcija vsebovala elemente nedovoljene državne pomoči. Postopek prodaje je bil voden kot dvofazni postopek, pri čemer so tisti ponudniki, ki so v postavljenem roku oddali ustrezne nezavezujoče ponudbe, bili v nadaljevanju postopka povabljeni, da izvedejo skrbni pregled družbe, ogled lokacije in se srečajo s poslovodstvom družbe.

SDH je o postopku prodaje neposredno obvestil vse tiste investitorje, ki so v preteklih postopkih prodaje MLM že izrazili interes za nakup družbe (50 interesentov), slovenske finančne sklade in svetovalne družbe, ki delujejo na področju M&A transakcij (15 družb), potencialne interesente, ki jih je predlagala družba MLM (3 interesenti), dodatno pa je vabilo posredoval tudi 174 drugim potencialnim investitorjem. Skupno je bilo vabilo k oddaji ponudb posredovano skoraj 250 potencialnim investitorjem.

Potencialni interes za nakup družbe je izkazalo 12 interesentov, vsi so prejeli osnovne informacije o družbi MLM, le 6 izmed njih pa je podpisalo dogovor o nerazkrivanju informacij ter pridobilo vabilo za vstop v podatkovno sobo, ki jo je pripravila družba MLM.

Do poteka roka za oddajo ponudb je SDH prejel 2 nezavezujoči ponudbi, 1 ponudba pa je prispela po poteku roka, a je bila poleg zamujenega roka tudi vsebinsko neustrezna. Po pozivu k dopolnitvi ponudbe je SDH v naslednjo fazo prodajnega postopka povabil edinega ponudnika, ki je oddal nezavezujočo ponudbo, ki je ustrezala pogojem transakcije, določenim v javnem vabilu k oddaji ponudb. Edini ponudnik je bila slovenska gospodarska družba.

V skladu s procesnim pismom je imel ponudnik 40 dni časa za oddajo zavezujoče ponudbe, v tem času pa mu je SDH omogočil dostop do razširjene podatkovne sobe, ogled proizvodnje ter sestanek s poslovodstvom družbe. Ponudnik je skladno s postavljenim rokom oddal zavezujočo ponudbo, ki pa je bistveno odstopala od njegove nezavezujoče ponudbe in s tem tudi od minimalnih sprejemljivih pogojev transakcije, kot jih je SDH določil v javnem vabilu k oddaji ponudb.

Kljub naporom SDH, da s ponudnikom v dodatnih pogajanjih dogovori take pogoje transakcije, ki ne bi predstavljali nedovoljene večmilijonske državne pomoči, ponudnik takšnih pogojev ni bil pripravljen ponuditi. Zaradi tega je moral SDH prodajni postopek zaključiti kot neuspešen.

Pregled preteklih prodaj družbe MLM

DUTB je v preteklih letih sprožila več prodajnih postopkov s ciljem pridobitve strateškega, finančno trdnega lastnika, ki bi družbi zagotovil možnost dokončanja strateškega in poslovnega prestrukturiranja ter tako družbi zagotovil tudi finančno stabilno poslovanje. Prvi poskus prodaje MLM se je začel leta 2015, a je bil po prejemu nezavezujočih ponudb v letu 2016 ustavljen. Drugi prodajni postopek je bil začet leta 2017. Nezavezujočo ponudbo je oddalo 5 interesentov, zavezujočo pa le eden. Po poglobljenem pregledu dokumentacije in poslovanja MLM je ponudnik leta 2018 odstopil od nadaljnjih pogajanj. Zadnji prodajni postopek MLM, v katerem so sodelovali tudi njegovi zaposleni, se je začel septembra 2021 na podlagi javnega zbiranja nezavezujočih in zavezujočih ponudb, pri čemer je bil predmet prodaje tako lastniški delež kot terjatve do MLM. V prodajnem postopku je prispela ena zavezujoča ponudba. V juniju 2022 je bila ponudba zaradi prenizke ponujene kupnine za terjatve zavrnjena, postopek prodaje MLM pa zaključen brez izbire ponudnika. SDH je kljub temu nadaljeval z iskanjem strateškega partnerja za družbo, vendar so vsi zainteresirani investitorji bili pripravljeni družbo prevzeti za 1 euro ob večmilijonski nepovratni državni pomoči, ki pa je zaradi EU pravil nedovoljena.

Omejitve SDH in države pri morebitnih transakcijah

SDH ne sme izvajati transakcij pod neekonomskimi pogoji oziroma transakcij, ki jih v enakih okoliščinah ne bi izvedel zasebni investitor, saj vse takšne transakcije štejejo za državno pomoč. SDH je glede potencialnih rešitev ves čas sodeloval z MGTŠ, ki je SDH posredovalo stališče, da kakršna koli nadaljnja državna pomoč, bodisi s strani SDH ali države, ni več mogoča. MLM je namreč državno pomoč prejel že v letu 2015, pravni okvir EU (Smernice o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah in ZPRPGDZT) pa onemogoča dodelitev nove pomoči za prestrukturiranje družbe v težavah pred obdobjem 10 let od zadnje dodelitve oz. zaključenega programa prestrukturiranja.

Nadaljnje načrtovane upravljavske aktivnosti v družbi MLM

SDH bo v prihodnjih dneh objavil nov poziv za zbiranje interesa za nakup družbe, pri čemer bo eno od pričakovanj tudi zagotovitev ustrezne podpore družbi MLM za njeno nadaljnje poslovanje in razvoj. SDH bo na takšen način ostajal ves čas pripravljen na morebitno izvedbo transakcije z investitorjem, ki bo družbi omogočil nemoteno nadaljnje poslovanje in razvoj.

Poleg tega bo SDH kot do sedaj temeljito preučil vse pobude družbe MLM glede morebitnih dodatnih ukrepov prestrukturiranja, nabor katerih pa je zaradi pravil EU glede nedovoljenih državnih pomoči in upniškega statusa SDH močno omejen.

SDH namerava v nadzorni svet MLM imenovati tudi manjkajočega člana, s čimer bo kompetenčno dopolnjena dosedanja struktura nadzornega sveta MLM.

Nazaj na novice