Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 4. 2017

SDH imenoval novega pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto

Uprava Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) je ob predhodnem soglasju nadzornega sveta SDH za pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto na SDH imenovala g. Janeza Sajeta, ki bo funkcijo nastopil dne 1. 5. 2017.

 

Janez Saje je bil izmed kandidatov, ki so se prijavili na javni razpis z dne 10. marca 2017 izbran kot najprimernejši za zasedbo delovnega mesta pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

 

Pri izbiri in imenovanju je SDH preverjal izpolnjevanje vseh zakonsko določenih pogojev, kot tudi strokovnih kompetenc. Skladno z vsebino razpisa je SDH pridobil tudi vse potrebne izjave kandidata, prav tako pa je skrbno preveril nekatere pomembnejše pretekle zaposlitve in funkcije in na osnovi vseh prejetih dokumentov in izjav sklenil, da kandidat ustreza vsem pogojem za imenovanje na to funkcijo.

 

Janez Saje, univerzitetni diplomirani ekonomist, ima več kot 20-letne izkušnje v bančništvu na vodilnih oz. vodstvenih mestih, kot tudi iz opravljanja funkcij člana nadzornega sveta. Deloval je na številnih strokovnih področjih, med drugim, na področju zakladništva, upravljanja s tveganji, upravljanja s problematičnimi naložbami, skrbniških storitev in upravljanja Skupine NLB. Tekom svoje poslovne poti je podrobno spoznal in bil aktiven tudi na področjih notranje in zunanje revizije, skladnosti poslovanja, etičnosti ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

 

Poleg navedenega je v letu 2014 pridobil tudi pozitivne ocene o ustreznosti in primernosti (fit & proper) skladno z Zakonom o bančništvu (Zban-2) in EBA smernicami o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij. Sposobnost in primernost članov temelji na mednarodni metodologiji in se ocenjuje po naslednjih merilih: izkušnje, ugled, nasprotje interesov, neodvisnost, čas, potreben za izvrševanje funkcije, in kolektivna primernost, kar predstavlja celovit okvir za kakovostno presojo kandidata.

 

Glede na obsežno znanje s področja skladnosti poslovanja in upoštevaje konkretne delovne izkušnje s tega področja ter dolgoletne raznolike vodilne in vodstvene izkušnje v velikem bančnem sistemu bo imenovanje Janeza Sajeta pomembno prispevalo k uspešnemu izvajanju vseh nalog SDH na področju skladnosti in integritete.

Nazaj na novice