Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 2. 2. 2016

Prikaz nasprotnih dejstev oziroma odgovor na članek "Pisni dokazi. Jazbec laže, Medjo menjajo že prihodnjo sredo, direktno na skupščini NLB.«

SDH je dne 2. februarja 2016 na odgovornega urednika portala pozareport.si g. Bojana Požarja naslovil zahtevek za prikaz nasprotnih dejstev oz. odgovor na navedbe v članku "Pisni dokazi. Jazbec laže, Medjo menjajo že prihodnjo sredo, direktno na skupščini NLB.«

 

V nadaljevanju objavljamo razširjeno različico prikaza, in sicer:

 

Predsednik uprave SDH Marko Jazbec dosledno upošteva vse veljavne predpise in pravne akte

 
V članku z naslovom «Pisni dokazi. Jazbec laže, Medjo menjajo že prihodnjo sredo, direktno na skupščini NLB,«, ki je bil objavljen 2. februarja 2016, na spletni strani pozareport.si so bili navedeni zapisi, ki terjajo odziv uprave SDH. Novinar se pred objavo spornega članka ni obrnil na SDH za pojasnila.
 
Novinar v članku bralcu podaja zlonamerno razlago, da naj bi se predsednik uprave SDH Marko Jazbec »javno sprenevedal in lagal, ko naj bi medijem govoril o februarski skupščini NLB, načrtovani dopolnitvi nadzornega sveta ter morebitnem odpoklicu šefa uprave NLB Janka Medje«. Ta navedba ni resnična.
 

Niti predsednik uprave SDH Marko Jazbec niti SDH se v svoji komunikaciji nista opredeljevala do morebitne menjave članov nadzornega sveta NLB. SDH in tudi predsednik uprave Marko Jazbec sta  se v dosedanji komunikaciji opredelila le do povečanja števila članov nadzornega sveta NLB. Povečanje števila članov NS NLB, je v pristojnosti skupščine NLB, na kateri glasovalne pravice delničarja RS izvršuje po lastni presoji SDH. Ena izmed pomembnejših pristojnosti skupščine je tudi, da odloča o imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta. Razširitev nadzornega sveta je SDH-ju predlagal NS NLB, ker to od njega zahteva ECB (Evropska centralna banka), ki je regulatorni organ.

 

V skladu z določbo prvega odstavka 34. člena Zakona o bančništvu mora biti nadzorni svet banke sestavljen tako, da ima kot celota ustrezno znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebni za poglobljeno razumevanje dejavnosti banke in tveganj, ki jim je banka izpostavljena. Nadzorni svet banke mora biti sestavljen tudi tako, da bo možno imenovati z zakonom predvidene komisije nadzornega sveta tako, da bodo le-te sestavljene v skladu z zakonom in bodo lahko pri svojem delu učinkovite, kar je pri bankah posebej pomembno, saj so člani komisij nadzornega sveta lahko le člani nadzornega sveta (ne pa tudi zunanji strokovnjaki).

 

Merila in pogoje glede kandidatov za člane nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države določa 21. člen Zakona o SDH, Zakon o gospodarskih družbah, prav tako pa pogoje za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta banke določa 53. člen Zakona o bančništvu. Pomembno je spoštovati tudi 2. odst. 34. člena ZBan-2, ki določa, da je treba vzpostaviti in izvajati politiko izbora primernih kandidatov, ter Smernice Evropske bančne agencije EBA (Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders), ki določajo merila za primernost članov uprav in nadzornih svetov bank. Uporabo navedenih smernic predpisuje Sklep Banke Slovenije o uporabi Smernic o ocenjevanju primernosti članov organov vodenja ali nadzora in nosilcev ključnih funkcij. Poleg navedenega je dne 27. 1. 2016 začela veljati novela A k ZUKSB, s katero je pristojnost prehodnega ocenjevanja primernosti članov NS NLB v smislu 35. člena ZBan-2, pridobil Slovenski državni holding (7. odstavek 29. člena noveliranega ZUKSB).

 

Imenovanje in odpoklic uprave banke je v izključni pristojnosti nadzornega sveta. Navedbe v članku, da namerava SDH na skupščini banke dne 10. 2. 2016 menjati predsednika uprave NLB so neresnične. 268. člen ZGD-1 jasno določa, v katerih primerih lahko nadzorni svet odpokliče posameznega člana uprave, v nobenem primeru pa odpoklic posameznega člana uprave ni v pristojnosti skupščine delničarjev.

 

Gospodarsko pravo daje delničarjem pravico, da na skupščini banke izrazijo nezaupanje do posameznega člana uprave. Nezaupnica pomeni izjavo delničarja, da (resno) dvomi v sposobnost oziroma pripravljenost posameznega člana uprave opravljati svoje naloge v korist družbe oziroma izvajati naloge z učinkovitostjo, ki jo delničar od le-tega utemeljeno pričakuje. Gre za to, da delničar ni pripravljen sprejeti tveganja, ki ga prinaša nezaupanje v določeno osebo, nezaupanje pa izvira zlasti iz preteklega ravnanja te osebe.

 

V skladu s 301. členom ZGD-1 delničarju ni potrebno utemeljevati volilnega predloga za člane nadzornega sveta. SDH svoja glasovalna stališča izraža na skupščinah družb, drugih podrobnosti nominacijskega postopka in izbora kandidatov za nadzorni svet pa SDH predhodno ne more komentirati. SDH bo pri svoji končni odločitvi imenovanja članov v nadzorni svet NLB dosledno upošteval vse veljavne predpise in pravne akte, ki se nanašajo na postopke imenovanja članov nadzornih svetov družb v lasti države. 

Nazaj na novice