Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 8. 9. 2014

Stečaj družbe Nafta Petrochem, d. o. o.

S ciljem, da se konča agonija stavkajočih delavcev in da se jim zagotovi osnovna socialna varnost, je poslovodstvo Nafte Petrochem, d. o. o., dne 5. 9. 2014 sprejelo odločitev, da se vloži predlog za stečaj navedene družbe.

 

Finančno in poslovno prestrukturiranje Nafte Petrochem, d. o. o., je potekalo vse od leta 2011, ko je bil potrjen načrt finančnega prestrukturiranja in je Vlada RS zagotovila 10 mio € za dokapitalizacijo družbe. Začetni položaj Nafte Petrochem pred pričetkom prestrukturiranja je bil slab: kapital je bil negativen v znesku –4,1 mio €, obveznosti so znašale 26 mio €, od tega so bile zapadle obveznosti v višini 8,5 mio €.

 

Pomemben prispevek k zagotavljanju finančnih virov za prestrukturiranje Nafte Petrochem je predstavljala uspešna prodaja Nafte Strojna (v letu 2012) in Nafte Geoterm (v letu 2013), ki je skupno obsegala 6,6 mio €.

 

Žal v postopku prestrukturiranja ni prišlo do realizacije predvidenega povečanja osnovnega kapitala Nafte Petrochem s stvarnimi vložki 2,5 mio € (konverzije terjatev v kapital), s strani zasebnih investitorjev.

 

Napredek pri prestrukturiranju Nafte Petrochem kažejo naslednji podatki (v mio €) :

 

Leto

2010

2011

2012

2013

EBIT

-8,3

-3,7

-2,9

-1,1

EBITDA

-6,8

-2,7

-1,8

-0,06

Čisti poslovni izid

-9,7

-5,2

-3,3

+ 0,1

 

 

V obdobju treh let je Nafta Petrochem svoj dolg do bank znižala s 14,8 mio € na 7,9 mio € oz. za 47 %. Bankam so se v vsem tem času redno plačevale tudi obresti. Dolg do največjega poslovnega upnika v znesku 1,72 mio € je bil v celoti poplačan. Banke niso bile pripravljene vsaj del svojega dolga odpisati in za preostanek skleniti reprogram kreditov z daljšim obdobjem zapadlosti.

 

SDH je januarja 2014 izdal soglasje k noveliranemu načrtu finančnega prestrukturiranja Nafte Petrochem, ki je bil predhodno usklajen z vsemi petimi bankami upnicami. Nadzorni svet Nafte Lendava je izdal soglasja k ustanovitvi vseh treh predvidenih novih odvisnih družb Nafte Petrochem: Metanol, Rezervoarji in Industrijske storitve, ter k prenosu premoženja na te družbe. Soglasje k ustanovitvi odvisnih družb in prenosu premoženja je izdal tudi Svet delavcev.

 

Aprila 2014 je bil SDH preko mesečnih poročil o poslovanju Nafte Petrochem in rednih tedenskih sestankov s poslovodstvom Nafte Lendava in Nafte Petrochem seznanjen z likvidnostnimi težavami.

 

SDH je zaradi nastale situacije aprila 2014 priporočil prodajo čistilne naprave, poslovnega deleža v družbi Nafta varovanje in požarna varnost ter poslovno nepotrebnih nepremičnin. Konec julija 2014 je bil objavljen tudi razpis za prodajo poslovnega deleža v Nafti Petrochem, s pogojem predhodne dokapitalizacije v znesku 3,3 mio €. Interes za nakup so v obliki pisma o nameri izkazale tudi večje korporacije, ki pa kasneje zaradi zaostrene situacije v odprtem postopku dokapitalizacije in prodaje Nafte Petrochem niso bile pripravljene sodelovati.

 

SDH je v postopku prodaje poslovno nepotrebnih nepremičnin aktivno sodeloval v razgovorih z bankami upnicami glede umika njihovih hipotek na nepremičninah. Aktivno se je vključeval v razreševanje odprtih vprašanj, povezanih z zagonom Tovarne metanola in sodeloval pri razgovorih s potencialnim kupcem čistilne naprave.

 

SDH kot upravljavec Nafte Lendava, niti Republika Slovenija kot lastnik, nista mogla dati posojila ali izvesti dokapitalizacije Nafte Petrochem, da bi zagotovila likvidna sredstva za zagon proizvodnje in poplačila obveznosti do zaposlenih in drugih upnikov, ker bi se to lahko s strani EU smatralo kot nedovoljena državna pomoč. Nafta Petrochem je v postopku neformalne (ex officio) preiskave Evropske komisije-Direktorata za konkurenčnost zaradi domnevne nezakonite državne pomoči Republike Slovenije podjetju Nafta Petrochem v letu 2011, ko je bila izvedena dokapitalizacija z denarnim vložkom 10 mio €.

 

SDH je zato aktivno iskal druge rešitve za zagotovitev likvidnih sredstev za poslovanje Nafte Petrochem. V tem okviru so potekali poslovni razgovori z zainteresiranimi podjetji, med drugim tudi z občino, da skupaj sodelujejo pri nakupu Industrijske čistilne naprave Petišovci, d. o. o..

 

Poskušali smo najti rešitev za zagotovilo premostitvenega likvidnostnega posojila ali komercialnega sodelovanja pri izkoriščanju zemeljskega plina na Petišovskem polju ali poslovnega sodelovanja z Nafto Petrochem.

 

Ponovno smo pozvali zasebne investitorje, da izvedejo povečanje osnovnega kapitala Nafte Petrochem s stvarnimi vložki, kar bi moralo biti izvedeno že ob dokapitalizaciji s strani države.

 

Vsi pozvani iz različnih razlogov niso imeli interesa kapitalsko ali poslovno sodelovati z družbo Nafta Petrochem ali pa so obstajali glede tega formalni in/ali vsebinski zadržki. Zadnji zavrnitveni mnenji je SDH prejel v sredo, 3.9.2014.

 

Nafta Petrochem zadnja dva meseca ni imela proizvodnje, zato so se kupci njenih izdelkov preusmerili na druge dobavitelje.

 

Iz vseh navedenih razlogov ni bilo možno zagotoviti finančne konstrukcije, ki bi družbi Nafta Petrochem omogočila ponovni zagon proizvodnje in redno servisiranje finančnih in poslovnih obveznosti, ki skupaj znašajo 12,5 mio €. Glede na navedeno, je poslovodstvo Nafte Petrochem vložilo predlog za stečaj, s čimer pa je poslovodstvo zaščitilo tudi pravice zaposlenih.

 

Nazaj na novice