Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 31. 3. 2016

Slovenski državni holding, d. d. razširil nadzorni svet HSE, d. o. o.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je dne 30. 3. 2016 sprejel sklepe ustanovitelja za družbo Holding Slovenske elektrarne (HSE), d. o. o., s katerimi je sprejel nov Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo HSE ter imenoval 4 dodatne člane nadzornega sveta HSE, d. o. o., predstavnike ustanovitelja . Novi Akt o ustanovitvi HSE tako predvideva razširjeno sestavo NS HSE, in sicer bo družbo nadziralo 8 predstavnikov kapitala in 4 predstavniki delavcev. Novi člani NS HSE, ki so bili imenovani za mandatno obdobje štirih let, so: dr. Viktor Vračar, g. Matjaž Marovt, mag. Barbara Gorjup in g. Milan Perovič. Navedene člane je skladno s predpisanim kandidacijskim postopkom kot primerne ocenila kadrovska komisija SDH. 

 

Povečanje števila članov NS HSE je utemeljeno zaradi intenzivnega nadaljevanja kompleksne izvedbe poslovnega in finančnega prestrukturiranja skupine HSE, zato se NS HSE dopolnjuje z dodatnimi kvalificiranimi strokovnjaki, ki imajo znanja s področja energetike, menedžmenta, financ in prestrukturiranja. Prav tako ima nadzorni svet HSE po novem aktu o ustanovitvi tudi več novih pomembnejših pristojnosti v zvezi s sprejemanjem odločitev na skupščinah odvisnih družb, ki nimajo NS, in sicer glede imenovanja poslovodij v odvisnih družbah ter pri sprejemanju odločitev o potrjevanju investicijskih programov za večje investicije. Poslovanje skupine HSE se prilagaja novo nastalim razmeram na energetskem trgu, skupina se racionalizira, optimizira, razdolžuje, vse s ciljem finančno vzdržnega poslovanja. Zahtevnost in pomembnost izzivov, ki so pred skupino HSE, terjata ne samo pridobivanje dodatnih zunanjih virov financiranja, temveč tudi zagotovitev dodatnih lastnih sredstev. SDH je zato kot odgovoren upravljavec naložbe bistveno razširil nabor strokovnjakov, ki bodo v prihodnje izvajali vse pristojnosti iz Akta o ustanovitvi tako kompleksnega in obsežnega koncerna družb, kot je HSE.

 

Predstavitev novih članov NS HSE:

  • dr. Viktor Vračar je po izobrazbi univ. dipl. inž. elektrotehnike in doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije. Zaposlen je v mednarodnem koncernu ThyssenKrupp, in sicer kot direktor slovenske družbe ThyssenKrupp dvigala d.o.o., Trzin. Ima več kot dvajset let vodstvenih izkušenj na mestih direktorja v več proizvodnih in storitvenih družbah v mednarodnem poslovnem okolju. Poseduje kompetence predvsem na področjih optimizacije procesov, projektnega managementa ter operativnega in strateškega vodenja.  
  • g. Matjaž Marovt je po izobrazbi univ. dipl. inž. elektrotehnike, zaključil je tudi podiplomski študij (MSc)  na Sheffield Business School. Trenutno je samostojni podjetnik in se ukvarja s poslovnim svetovanjem (nabava, management sprememb, organizacija), kriznim ali časovno omejenim vodenjem projektov ali funkcij podjetja. Bil je zaposlen v Adria Mobil, d. o. o. kot namestnik generalne direktorice in direktor tehnične direkcije. Svojo poklicno pot je pričel v družbi Gorenje gospodinjski aparati in nadaljeval v družbi Gorenje, d. d. kot direktor kakovosti, direktor programa kuhalni aparati, izvršni direktor za nabavo, logistiko. Leta 2007 je postal v družbi Prevent Global član uprave za področje razvoja, kakovosti in proizvodnje.
  • mag. Barbara Gorjup je po izobrazbi magistrica znanosti s področja mednarodne ekonomije. Ima večletne izkušnje na področju financ, kontrolinga, računovodstva in korporativnega upravljanja podjetij. Trenutno je zaposlena kot direktorica družbe Baklus, d. o. o., družbe za podjetniško in poslovno svetovanje, ki se ukvarja z izvedbo celovitega strateškega načrtovanja podjetij, celovitega prestrukturiranja in širitvijo poslovanja podjetij, reorganizacijo in optimiranjem poslovnih procesov, ocenjevanjem vrednosti podjetij, finančnim svetovanjem družbam, svetovanjem na področju upravljanja tveganj in računovodstva. Je pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka s področja ekonomije, podpodročja vrednotenje podjetij in ima certifikat ZNS.
  • g. Milan Perovič je po izobrazbi univ. dipl. ekonomist in specialist managementa. Ima bogate poslovne izkušnje iz poslovnih financ, managementa in prestrukturiranj podjetij. Trenutno je zaposlen v družbi Avtotehna, d. d. kot glavni izvršni direktor (CEO). Svojo poklicno pot je pričel v družbi Kompas Turizem, d. d., nadaljeval kot finančni direktor v družbi ECS, d. o. o., bil je zaposlen v družbi Slovenske železnice, d. o. o., kot direktor ekonomike in kot član poslovodstva. Ima izkušnje tudi iz nadzornih svetov, bil je predsednik nadzornega sveta Aerodrom Ljubljana, d. d. in je član nadzornega sveta Pošta Slovenije, d. o. o.

 

Nazaj na novice