Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 30. 8. 2021

Sklepi skupščine SDH

Vlada RS je v vlogi skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) dne 18. avgusta 2021 sprejela naslednje sklepe:

 • Vlada Republike Slovenije se je seznanila z revidiranim Letnim poročilom Skupine SDH in SDH, d. d. za poslovno leto 2020, s pozitivnim mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila SDH, d. d. in Skupine SDH, d. d. za poslovno leto 2020 in z Informacijo o prejemkih in drugih pravicah članov organa vodenja in nadzora SDH, d. d. ter članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb in načinu določanja teh prejemkov.
 • Bilančna izguba SDH, d. d. na dan 31. 12. 2020 znaša 104.679.850,27 EUR.
 • Podeli se razrešnica za poslovno leto 2020:
  • Članu uprave SDH, d. d., dr. Janezu Žlaku,
  • Članici nadzornega sveta SDH, d. d., Karmen Dietner,
  • Članu nadzornega sveta SDH, d. d., mag. Božu Emeršiču,
  • Članu nadzornega sveta SDH, d. d., mag. Ivanu Simiču,
  • Članu nadzornega sveta SDH, d. d., Janezu Vipotniku.
 • Za revizorja SDH, d. d., in Skupine SDH, d. d., za poslovna leta 2021, 2022 in 2023 se imenuje revizijska družba BDO Revizija, d. o. o., Cesta v Mestni log 1, Ljubljana.
Nazaj na novice