Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 24. 11. 2021

Odziv glede napačnega poročanja v zadevi odkupa deleža York v Savi

Sava, d. d je ena ključnih kapitalskih naložb, ki bi predstavljala jedro koncentracije in prestrukturiranja kapitalskih naložb države s področja turizma. V zvezi s tem je potrebno poudariti, da je NS SDH na redni seji v mesecu septembru podal soglasje k Dodatku št. 4 k Pogodbi o reprogramu terjatev do družbe Sava, d. d., s čimer se je refinanciranje podaljšalo do 30. 6. 2022, kar ohranja stabilnost poslovne skupine Sava. SDH želi v hitro spreminjajočem poslovnem okolju turistične panoge, preučiti še dodatna tveganja kot tudi več scenarijev, ki bodo v prihodnje narekovali najbolj optimalno upravljavsko odločitev SDH v zvezi s Savo, d. d. in morebitnim oblikovanjem Slovenskega turističnega holdinga.

Zaradi navedenega s skladom York trenutno ne potekajo kakršnikoli nezavezujči pogovori, ki jih omenjajo mediji.

Potrebna sredstva za realizacijo ciljev države na področju prestrukturiranja turističnih družb je SDH sicer vključil v Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022, ki ga bo SDH do konca novembra posredoval Vladi RS v soglasje. Vendar pa to dejstvo v ničemer ne narekuje prihodnje najbolj optimalne upravljavske odločitve SDH v zvezi s Savo, ki še ni sprejeta

Nazaj na novice