Aktivni nadzorniki

Ključni podatki za obstoječe nadzornike.

Priročnik za člane nadzornih svetov

Odgovorni, učinkoviti in strokovni nadzorni sveti so zelo pomembni faktorji uspeha upravljanja. Zato na SDH pričakujemo stalno izobraževanje in izpopolnjevanje vseh nadzornikov družb v katerih ima SDH in/ali Republika Slovenija svoj delež. Skladno z ZSDH-1 morajo imeti člani nadzornih svetov primerna znanja in kompetence s področja financ, korporativnega upravljanja, upravljanja obveznosti in premoženja ter korporacijskega prava.

V ta namen je SDH pripravil Priročnik o položaju nadzornega sveta in članov nadzornega sveta družb, katerega namen je članom nadzornih svetov družb v katerih ima delež SDH in/ali Republika Slovenija podati zgoščeno informacijo o pravnem položaju nadzornega sveta kot organa družbe ter o pravnem položaju posameznih članov nadzornega sveta pri opravljanju funkcije, kot je to urejeno v Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o Slovenskem državnem holdingu, drugih zakonih in predpisih ter v aktih upravljanja naložb Republike Slovenije. Priročnik je namenjen članom nadzornih svetov družb, v katerih ima delež SDH in/ali Republika Slovenija in njihovih podrejenih družb.

Plačila in sejnine

SDH je priporočena plačila članom nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države uredil v Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Načela in priporočila so namenjena informaciji o tem, kako bo SDH glasoval na skupščinah, oziroma v katerih razponih naj bodo oblikovani predlogi, da bi jih SDH lahko podprl na skupščinah.

SDH si prizadeva za sistem plačil članov nadzornih svetov, ki je v skladu z evropskimi smernicami in Smernicami OECD za korporativno upravljanje družb v državni lasti. Ta plačila naj bi bila sestavljena iz plačila za opravljanje funkcije in sejnin.

Pri določitvi višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta se upoštevajo naslednje okoliščine: obseg, zahtevnost, kompleksnost nalog in odgovornost članov, zahtevana strokovnost in dejavnost članov, velikost družbe, kompleksnost poslovanja družbe, finančni položaj, ipd.

Ob tem si bo SDH prizadeval za sprejem skupščinskih sklepov, ki bodo primerno uredili višino plačil in preprečili morebitne predloge skupščinskih sklepov, ki bi omogočali neutemeljeno visoka plačila članom nadzornih svetov. Ta plačila naj bi tako odražala ustrezno razmerje med odgovornostjo, delom in časom, porabljenim za opravljanje funkcije, strokovnostjo članov nadzornih svetov in posebnostmi družbe, ki se odražajo v velikosti in kompleksnosti njenega poslovanja.

SDH od nadzornih svetov pričakuje, da skladno s Kodeksom vsako leto opravijo samoocenitve, na podlagi katere se ugotavlja uspešnost delovanja nadzornega sveta prav tako pa se bo dosledno izvajalo tudi načelo odgovornosti članov nadzornih svetov za odločitve.

Pomembni dokumenti

Slovenski državni holding priporoča nadzornikom, da natančno proučijo vse pomembne dokumente, objavljene na spletni strani SDH.

Priročnik je zgolj informativne narave ter ima namen opozoriti na posamezne bistvene naloge in odgovornosti nadzornih svetov, zato člani nadzornih svetov pri svojem delu ne morejo neposredno uporabljati te informacije, temveč morajo neposredno uporabljati veljavne zakone, druge predpise, kodekse in druge dokumente, sprejete na njihovi podlagi ne glede na to, ali se nanje ta informacija sklicuje ali ne oziroma ne glede na to kako se nanje sklicuje.