Seznam naložb

Pregled neposrednih naložb države.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Seznam neposrednih naložb RS in SDH na dan 30. 11. 2022

Naziv

Sektor

% RS*

% SDH

% SKUPAJ*

A.L.P. PECA D.O.O. Turizem 9,09   9,09

ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN

Turizem

 

11,74

11,74

AERO, D.D. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

 

1,44

1,44

BODOČNOST MARIBOR, D.O.O.

Invalidska podjetja

77,52

 

77,52

CASINO BLED, D.D., BLED

Igralništvo

 

33,75

33,75

CASINO PORTOROŽ, D.D., PORTOROŽ

Igralništvo

 

9,46

9,46

CETIS, D.D., CELJE

Splošni gospodarski sektor

 

7,47

7,47

CINKARNA CELJE, D.D., CELJE

Proizvodni sektor

 

11,50

11,50

CSS, D.O.O.

Invalidska podjetja

97,96

 

97,96

DRI D.O.O. Promet 100,00   100,00

D.S.U., D.O.O., LJUBLJANA

Finančni holdingi

100,00

 

100,00

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE

Promet

100,00

 

100,00

DRUŽBA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TNP, D.D. - V STEČAJU

Turizem

51,05

 

51,05

DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. - V LIKVIDACIJI

Družbe tveganega kapitala

49,00

 

49,00

ELEKTRO CELJE, D.D.

Energetika

79,50

 

79,50

ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ

Energetika

79,48

0,31

79,79

ELEKTRO LJUBLJANA D.D.

Energetika

79,50

0,30

79,80

ELEKTRO MARIBOR, D.D.

Energetika

79,86

 

79,86

ELEKTRO PRIMORSKA, D.D.

Energetika

79,68

 

79,68

ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D.O.O.

Energetika

100,00

 

100,00

ELEKTROOPTIKA, D.D.

Splošni gospodarski sektor

0,01

70,48

70,49

FAIR GMBH Splošni gospodarski sektor 1,18   1,18

GEN ENERGIJA, D.O.O.

Energetika

100,00

 

100,00

GEOPLIN, D.O.O.

Energetika

25,01

 

25,01

GRADIS SKUPINA G, D.D. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

 

1,36

1,36

HIT, D.D., NOVA GORICA

Igralništvo

 

20,00

20,00

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D.O.O.

Energetika

100,00

 

100,00

INFRA, IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI, D.O.O.

Energetika

100,00

 

100,00

INKOS, D.O.O., KRMELJ - V STEČAJU

Proizvodni sektor

2,54

 

2,54

JAVNO PODJETJE URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, D.O.O.

Gospodarske javne službe

100,00

 

100,00

KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA, D.O.O.

Promet

100,00

 

100,00

KOPP D.O.O. Promet 100,00   100,00
KOTO D.O.O. Proizvodni sektor 66,23   66,23

KRKA, D.D., NOVO MESTO

Proizvodni sektor

7,22

9,00

16,22

LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA

Igralništvo

 

15,00

15,00

LUBRIO D.O.O. Gospodarstvo in turizem 100,00   100,00

LUKA KOPER, D.D., KOPER

Promet

51,00

11,13

62,13

M1, D.D., LJUBLJANA

Finančni holdingi

0,00

 

0,00

MURA, D.D. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

 

12,23

12,23

NAFTA LENDAVA, PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV, D.O.O.

Proizvodni sektor

100,00

 

100,00

NLB, D.D.

Bančništvo

25,00

 

25,00

NOVOLES, D.D. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

 

16,69

16,69

PEKO, D.D., TRŽIČ - V STEČAJU

Proizvodni sektor

61,16

 

61,16

PETROL, D.D., LJUBLJANA

Energetika

10,82

12,68

23,50

PLINHOLD D.O.O.

Energetika

60,10 0,05 60,15

POLZELA, D.O.O. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

71,43

28,57

100,00

POMGRAD - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D.

Gospodarske javne službe

25,01

 

25,01

POŠTA SLOVENIJE, D.O.O.

Pošta in telekomunikacije

100,00

 

100,00

POZAVAROVALNICA SAVA, D.D., LJUBLJANA

Zavarovalništvo

13,89

17,68

31,57

PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O. – V LIKVIDACIJI

Družbe tveganega kapitala

48,90

 

48,90

PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA

Splošni gospodarski sektor

 

90,00

90,00

RRA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA CELJE, D.O.O. - V STEČAJU

RRA (predviden prenos na SRRS)

5,89

 

5,89

RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O. - V LIKVIDACIJI

Proizvodni sektor

100,00

 

100,00

RUDNIK KANIŽARICA V ZAPIRANJU, D.O.O., ČRNOMELJ - V LIKVIDAC

Proizvodni sektor

100,00

 

100,00

RUDNIK SENOVO V ZAPIRANJU, D.O.O. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

100,00

 

100,00

RŽV, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, D.O.O.

Proizvodni sektor

100,00

 

100,00

SAVA, D.D.

Finančni holdingi

 

61,91

61,91

SAVAPROJEKT, D.D.

Splošni gospodarski sektor

3,47

 

3,47

SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA

Bančništvo

99,41

 

99,41

SiDG D.O.O. Proizvodni sektor 100,,00   100,00

SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.

Proizvodni sektor

25,00

 

25,00

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.O.O.

Promet

100,00

 

100,00

STH VENTURES, D.O.O. - V LIKVIDACIJI

Družbe tveganega kapitala

49,00

 

49,00

STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH

Turizem

100,00

 

100,00

TAM MARIBOR D.D. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

10,85

 

10,85

TEKOL D.D. Proizvodni sektor 0,08   0,08

TELEKOM SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA

Pošta in telekomunikacije

62,54

4,25

66,79

TERME OLIMIA, D.D., PODČETRTEK

Turizem

43,26

4,01

47,27

UNIOR, D.D., ZREČE

Proizvodni sektor

 

39,43

39,43

VEGRAD, D.D. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

 

29,00

29,00

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.O.O., PTUJ

Gospodarske javne službe

25,00

 

25,00

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, D.D.

Gospodarske javne službe

25,00

 

25,00

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ

Gospodarske javne službe

25,00

 

25,00

**ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., LJUBLJANA

Zavarovalništvo

34,48

28,09

62,57

* Lastniški deleži so zaokroženi na dve decimalki – delež 0,00 % pomeni, da ima RS/KAD v družbi lastniški delež, vendar je ta manjši kot 0,005 %.

** V lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Seznam neposrednih naložb, ki so bile pridobljene izključno na podlagi Zakona o dedovanju***, na dan 30. 11. 2022

Naziv MŠT % RS
AGIS TECHNOLOGIES D.D. 5037603 0,00

IBT TRBOVLJE, D. D.

5075602

0,04

IBI KRANJ, D.D. - V LIKVIDACIJI 5036640 0,00

KOMPAS RAC D. D. LJUBLJANA – V LIKVIDACIJI

5004551

0,01

KS NALOŽBE D. D.

2225727

0,00

NTU D.D.

5035058

0,03

POMORSKA DRUŽBA D. D., PORTOROŽ

5939836

0,09

TEKOL D.D. 5071976 0,08
VELTA PLAST, D.O.O 2210576 100,00

VIPA HOLDING D. D.

1868918

0,00

*** Kapitalske naložbe so prešle v upravljanje SDH dne 26.12.2018, kot posledica Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 – ZIPRS1819-A (Uradni list RS, št. 83/18 z dne 24. 12. 2018) in so pridobljene iz naslova dedovanja. Lastniški deleži so zaokroženi na dve decimalki – delež 0,00 % pomeni, da ima RS v družbi lastniški delež, vendar je ta manjši kot 0,005 %.