Sestava portfelja

Pregled deležev panog v portfelju države.

Sestava portfelja

Največjih 10 naložb RS po knjigovodski vrednosti lastniškega deleža, na dan 31. 12. 2020*

Kapitalska naložba

Steber

Lastniški delež RS + SDH na dan 31. 12. 2020

Knjigovodska vrednost lastniškega deleža na dan 31. 12. 2020 (EUR)*

Delež v celotnem portfelju

DARS, D. D.

PROMET

100,00 %

2.922.963.531

29,48 %

GEN ENERGIJA, D. O. O. ENERGETIKA 100,00 % 912.480.438 9,20 %

HSE, D. O. O.

ENERGETIKA

100,00 %

900.395.852

9,08 %

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

PROMET

100,00 %

548.275.424

5,53 %

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

FINANCE

62,57 %

544.482.788

5,49 %

NLB, D. D.

FINANCE

99,41 %

530.760.000

5,35 %

SID BANKA, D. D.

FINANCE

25,00 %

473.293.684

4,77 %

TELEKOM SLOVENIJE, D. D. TURIZEM IN GOSPODARSTVO 66,79 % 394.416.740 3,98 %

POŠTA SLOVENIJE, D.O.O.

PROMET

100,00 %

325.382.900

3,28 %

KRKA, D.D. TURIZEM IN GOSPODARSTVO 16,21 % 283.972.229 2,86 %

SKUPAJ NAJVEČJIH 10

 

 

7.836.423.586

79,03 %

Ostalo     2.079.908.672 20,97 %
SKUPAJ CELOTEN PORTFELJ     9.916.332.258 100,00 %

Koncentracija naložb ostaja visoka, tako deset največjih naložb predstavlja kar 79 %, dvajset največjih naložb pa kar 97 % vrednosti vseh naložb v upravljanju. Največja naložba, družba DARS, sama predstavlja skoraj 30 % vrednosti portfelja.

 

Večino naložb predstavljajo naložbe stebrov Promet in Energetika, skupaj skoraj 73 %, kar je še nekoliko več kot konec leta 2019. V letu 2020 se je zaradi prodaje znižal delež stebra Finance, in sicer za 3,1 odstotne točke, deleži ostalih stebrov pa so se rahlo povišali. Še naprej najnižji delež naložb predstavljajo naložbe iz stebra Turizem in gospodarstvo.

 

Po kriteriju klasifikacije v portfelju prevladujejo strateške naložbe, katerih delež se je v letu 2020 še povečal in tako konec leta znaša 80,8 %. Pomembne naložbe predstavljajo nekaj manj kot 14 % portfelja, najmanj pa je portfeljskih naložb, katerih delež se je v letu 2020 še precej znižal zaradi prodaje Abanke.

 

V letu 2020 se je rahlo povečal delež družb, ki kotirajo na borzi vrednostnih papirjev, in sicer s 17,6 na 19,4 %, še vedno pa prevladuje delež nekotirajočih, ki se je v letu 2020 znižal z 82,4 na 80,6 %. 

* Opomba: Če družba pripravlja konsolidirane izkaze, je upoštevana knjigovodska vrednost kapitala na ravni skupine.

 

Sestava upravljavskega portfelja na dan 31. 12. 2020 – po stebrih (panogah)

Podobno kot konec leta 2019 tudi na dan 31. december 2020 veliko večino naložb v upravljanju predstavljajo naložbe iz stebrov Promet in Energetika (72,9 % celotnega portfelja). Po prodajah bank se je v zadnjih obdobjih zniževal delež stebra Finance, delež stebra Turizem in gospodarstvo pa je tudi konec leta 2020 ostal manjši kot 10 %. Skupna knjigovodska vrednost lastniških deležev kapitalskih naložb v upravljanju SDH je dne 31. decembra 2020 znašala 9,9 mrd EUR.