Sestava portfelja

Pregled deležev panog v portfelju države.

Sestava portfelja

Največjih 10 naložb RS po knjigovodski vrednosti lastniškega deleža, na dan 31. 12. 2021*

Kapitalska naložba

Steber

Lastniški delež RS + SDH na dan 31. 12. 2021 

Knjigovodska vrednost lastniškega deleža na dan 31. 12. 2021 (EUR)*

Delež v celotnem portfelju

DARS, D. D.

PROMET

  100,00 %   

3.041.652.197

29,6 %

GEN ENERGIJA, D. O. O. ENERGETIKA 100,00 % 1.005.473.646 9,8 %

HSE, D. O. O.

ENERGETIKA

100,00 %

829.824.256

8,1 %

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D. FINANCE 62,57 % 583.801.605 5,7 %

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

PROMET

100,00 %

576.332.485

5,6 %

NLB, D. D. 

FINANCE

25,00 %

554.030.750

5,4 %

SID BANKA, D. D

FINANCE

99,41 %

488.860.155

4,8 %

TELEKOM SLOVENIJE, D. D. TURIZEM IN GOSPODARSTVO 66,79 % 399.159.221 3,9 %

POŠTA SLOVENIJE, D.O.O.

PROMET

100,00 %

340.851.337

3,3 %

KRKA, D.D. TURIZEM IN GOSPODARSTVO 16,21 % 311.093.274 3,0 %

SKUPAJ NAJVEČJIH 10

 

 

8.131.078.926

79,20 %

Ostalo     2.159.552.992 20,80 %
SKUPAJ CELOTEN PORTFELJ     10.290.631.918 100,00 %

Koncentracija naložb ostaja visoka, tako deset največjih naložb predstavlja kar 79,2 %, dvajset največjih naložb pa kar 97,2 % vrednosti vseh naložb v upravljanju. Največja naložba, družba DARS, sama predstavlja skoraj 30 % vrednosti portfelja. Med največjimi družbami se je od konca leta 2020 do konca 2021 nekoliko spremenil vrstni red, tako je sedaj druga največja naložba GEN (prej HSE), Zavarovalnica Triglav pa je velikosti lastniškega deleža RS + SDH konec leta 2021 pred SŽ.

 

Večino naložb predstavljajo naložbe stebrov Promet in Energetika, skupaj skoraj 73 %. V letu 2020 se je zaradi prodaje znižal delež stebra Finance, in sicer za 3,1 odstotne točke, deleži ostalih stebrov pa so se rahlo povišali. Še naprej najnižji delež naložb predstavljajo naložbe iz stebra Turizem in gospodarstvo. V zadnjem letu (2021) pomembnejših sprememb glede strukture po stebrih in klasifikacijskih skupinah naložb ni bilo.

 

Po kriteriju klasifikacije v portfelju prevladujejo strateške naložbe, katerih delež je konec leta 2021 znaša 80,4 %. Pomembne naložbe predstavljajo 14,5 % portfelja, najmanj pa je portfeljskih naložb, katerih delež znaša 5,1% (kar je podobno kot v letu 2020, ko se je znižal zaradi prodaje Abanke).

 

* Opomba: Če družba pripravlja konsolidirane izkaze, je upoštevana knjigovodska vrednost kapitala na ravni skupine.

 

Sestava upravljavskega portfelja na dan 31. 12. 2021 – po stebrih (panogah)

Podobno kot konec leta 2020 tudi na dan 31. december 2021 veliko večino naložb v upravljanju predstavljajo naložbe iz stebrov Promet in Energetika (72,4 % celotnega portfelja). Po prodajah bank se je v zadnjih obdobjih zniževal delež stebra Finance, delež stebra Turizem in gospodarstvo pa je tudi konec leta 2021 ostal manjši kot 10 %. Skupna knjigovodska vrednost lastniških deležev kapitalskih naložb v upravljanju SDH je dne 31. decembra 2021 znašala 10,3 mrd EUR (dne 31. decembra 2020 9,9 mrd EUR).