Sestava portfelja

Pregled deležev panog v portfelju države.

Sestava portfelja

Največjih 10 naložb RS po knjigovodski vrednosti lastniškega deleža, na dan 31. 12. 2022*

Kapitalska naložba

Steber

Lastniški delež RS + SDH na dan 31. 12. 2022 

Knjigovodska vrednost lastniškega deleža na dan 31. 12. 2022 (EUR)*

Delež v celotnem portfelju

DARS, D. D.

PROMET

  100,00 %   

3.199.015.617

28,6 %

GEN ENERGIJA, D. O. O. ENERGETIKA 100,00 % 1.031.493.872 9,2 %

HSE, D. O. O.

ENERGETIKA

100,00 %

1.024.739.730

9,2 %

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O. PROMET 100,00 % 834.109.083 7,5 %

NLB, D. D. 

FINANCE

25,00 %

605.581.250

5,4 %

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

FINANCE

62,57 %

471.051.843

4,2 %

SID BANKA, D. D

FINANCE

99,41 %

448.204.815

4,0 %

TELEKOM SLOVENIJE, D. D. TURIZEM IN GOSPODARSTVO 66,80 % 408.572.711 3,6 %

KRKA, D. D.

PROMET

16,21 %

346.663.001

3,1 %

POŠTA SLOVENIJE D. O. O. TURIZEM IN GOSPODARSTVO 100,00 % 408.572.711 3,1 %

SKUPAJ NAJVEČJIH 10

 

 

8.778.004.633

77,9 %

Ostalo     2.479 22,1 %
SKUPAJ CELOTEN PORTFELJ     11.195.836.750 100,00 %

Knjigovodska vrednost kapitalskih naložb v upravljanju se je v letu 2022 povečala in je konec leta znašala 11,2 mrd EUR (konec leta 2021 10,3 mrd EUR). Povišanje vrednosti je deloma posledica rasti kapitala družb zaradi doseženih poslovnih rezultatov, deloma dokapitalizacij v letu 2022 (HSE in SŽ), deloma pa prevzema novih naložb (povišanje deleža v Savi, prevzem DRI in SiDG v upravljanje, prevzem kapitalskih naložb ob pripojitvi DUTB). Skupaj naložbe, ki so bile prevzete konec leta 2022 (SiDG, DRI), in kapitalske naložbe (DUTB), obsegajo okoli 3 % knjigovodske vrednosti vseh kapitalskih naložb v upravljanju.

 

Koncentracija naložb ostaja visoka, tako deset največjih naložb obsega skoraj 77,9 %, dvajset največjih naložb pa skoraj 95 % vrednosti vseh naložb v upravljanju. Največja naložba, družba DARS, sama obsega skoraj 29 % vrednosti portfelja.

 

Večino naložb predstavljajo naložbe stebrov Promet in Energetika, skupaj skoraj 73 %. Struktura po stebrih se v letu 2022 ni bistveno spremenila. Tudi v strukturi po klasifikaciji in kotaciji ni bilo pomembnih sprememb.

 

Sestava upravljavskega portfelja na dan 31. 12. 2022 – po stebrih (panogah)