Sestava portfelja

Pregled deležev panog v portfelju države.

Sestava portfelja

Največjih 10 naložb RS po knjigovodski vrednosti lastniškega deleža, na dan 31. 12. 2020*

Kapitalska naložba

Steber

Lastniški delež RS + SDH na dan 31. 12. 2020

Knjigovodska vrednost lastniškega deleža na dan 31. 12. 2020 (EUR)*

Delež v celotnem portfelju

DARS, D. D.

PROMET

100,00 %

2.922.963.531

29,44 %

GEN ENERGIJA, D. O. O. ENERGETIKA 100,00 % 913.029.591 9,20 %

HSE, D. O. O.

ENERGETIKA

100,00 %

900.395.852

9,07 %

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

PROMET

100,00 %

548.249.134

5,52 %

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

FINANCE

62,57 %

544.482.788

5,48 %

.NLB, D. D.

FINANCE

25,00%

530.760.000

5,35 %

SID BANKA, D. D.

FINANCE

99,41 %

473.293.684

4,77 %

TELEKOM SLOVENIJE, D. D. TURIZEM IN GOSPODARSTVO 66,80 % 397.619.584 4,00 %

POŠTA SLOVENIJE, D.O.O.

PROMET

100,00 %

325.382.900

3,28 %

KRKA, D.D. TURIZEM IN GOSPODARSTVO 16,21 % 283972.229 2,86 %

SKUPAJ

 

 

7.836.946.449

78,97 %

* Opomba: Če družba pripravlja konsolidirane izkaze, je upoštevana knjigovodska vrednost kapitala na ravni skupine.

Sestava upravljavskega portfelja na dan 31. 12. 2020 – po stebrih (panogah)

Podobno kot konec leta 2019 tudi na dan 31. december 2020 veliko večino naložb v upravljanju predstavljajo naložbe iz stebrov Promet in Energetika (72,9 % celotnega portfelja). Po prodajah bank se je v zadnjih obdobjih zniževal delež stebra Finance, delež stebra Turizem in gospodarstvo pa je tudi konec leta 2020 ostal manjši kot 10 %. Skupna knjigovodska vrednost lastniških deležev kapitalskih naložb v upravljanju SDH je dne 31. decembra 2020 znašala 9,9 mrd EUR.