Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 3. 12. 2015

Delovanje nove uprave SDH osredotočeno na doseganje ciljne donosnosti upravljanja portfelja RS in SDH

Ljubljana, 3. december 2015 – Delovanje nove uprave SDH bo osredotočeno na doseganje ciljne donosnosti upravljanja portfelja RS in SDH. Cilj doseganja donosnosti portfelja RS in SDH iz Strategije upravljanja je dosegljiv ob ustrezni strukturi portfelja in ob resnem sektorskem prestrukturiranju. Sistem korporativnega upravljanja za državne družbe, ki ga sestavljajo Strategija upravljanja, Letni načrt upravljanja, Merila za merjenje uspešnosti, Kodeks upravljanja ter Politika upravljanja, je izgrajen in vsi akti so pripravljeni, kar bo v prihodnje omogočalo popolno osredotočanje na nadzor nad implementacijo sistemov korporativnega upravljanja in najboljših praks na ravni družb ter na nadzor nad rezultati poslovanja družb. SDH bo še naprej redno in pravočasno izpolnjeval vse zakonske in pogodbene obveznosti.

 

Od nastopa nove uprave konec meseca oktobra 2015 je bil ključni cilj priprava in oddaja Letnega načrta upravljanja 2016, ki ga je SDH skladno z ZSDH-1 pripravil na podlagi Strategije upravljanja kapitalskih naložb države in ga poslal Ministrstvu za finance za pridobitev soglasja Vlade RS. Letni načrt opredeljuje podrobne cilje SDH pri upravljanju posameznih naložb ter ukrepov in usmeritev za doseganje teh ciljev. Na izdajo soglasja s strani Vlade RS čaka še dokument Merila za merjenje uspešnosti družb. Vsi navedeni dokumenti, skupaj s Kodeksom korporativnega upravljanja naložb države, Politiko upravljanja in ZSDH-1 tvorijo celovito podlago učinkovitemu upravljanju državnega premoženja ter popolnemu osredotočanju na nadzor nad implementacijo sistemov korporativnega upravljanja na ravni družb ter na nadzor nad rezultati poslovanja družb. Predlaganje strokovnih, izkušenih ter etično in poslovno neoporečnih nadzornikov bo še naprej ena ključnih nalog upravljanja in pomemben faktor uspešnosti upravljanja.

 

Delovanje nove uprave  v sestavi Marko Jazbec, predsednik uprave, mag. Nada Drobne Popovič, članica uprave in mag. Anja Strojin Štampar, članica uprave bo usmerjeno predvsem v povečanje donosnosti portfelja RS. Dolgoročna vizija SDH je ustvarjanje vrednosti kapitalskih naložb za lastnika. Ključen fokus v prihodnjem mandatu bo zato na doseganju ciljne donosnosti upravljanja portfelja RS in SDH, kot je določena v Strategiji upravljanja kapitalskih naložb države. Mag. Nada Drobne Popovič, članica uprave je povedala: »Cilj doseganja 8% donosa na kapital (ROE) portfelja RS in SDH v 2020 je dosegljiv ob ustrezni strukturi portfelja in ob resnem sektorskem prestrukturiranju«. V letu 2016 bo ena ključnih nalog redefiniranje sektorskih strategij skupaj z resornimi ministrstvi in prestrukturiranje portfelja naložb v upravljanju za doseganje ciljev. Zagotavljali bomo strokovnost upravljanja s postavitvijo visokih standardov in uporabo najboljših praks v upravljanju podjetij ter izvajanju stalnih dejavnosti za dvig kulture korporativnega upravljanja v SDH in na ravni podjetij.

 

Predsednik uprave SDH, Marko Jazbec, je povedal: »SDH bo deloval kot odločen in zahteven lastnik. Ključno bo osredotočanje na aktivno upravljanje kapitalskih naložb in usmerjenost virov in energije v dejavnike, ki bodo prinašali največjo vrednost za lastnike kapitalskih naložb. Naš skupni cilj je, da povečujemo sicer dobro donosnost naložb v imetništvu SDH in da bistveno povečamo donosnost kapitalskih naložb v imetništvu RS ter postopoma sledimo ambicioznemu cilju iz strategije upravljanja«.

 

SDH dejavno nadaljuje vse začete postopke prodaj, in sicer za podjetja Adria Airways, d. d., Cimos, d. d. in Paloma, d. d. , medtem ko je v zaključku postopka NKBM. Tudi v letu 2016 bo SDH izvajal dejavnosti v zvezi s postopki prodaj, h katerim bo soglasje v okviru Letnega načrta upravljanja 2016 podala Vlada RS, in sicer za NLB, d. d., Unior Zreče, d. d., Cimos, d. d., MLM, d. d., kot tudi še za ostale portfeljske naložbe. SDH bo še naprej vse postopke prodaj vodil po primerljivih mednarodnih standardih, na odprt, pregleden in konkurenčen način s spoštovanjem tako zakonodaje, internih pravil SDH, kot tudi Smernic Evropske komisije, ki se nanašajo na privatizacijo podjetij v državni lasti in državne pomoči. Članica uprave mag. Anja Strojin Štampar je povedala: »Največ energije in resursov bo v letu 2016 usmerjeno v dejavnosti v zvezi s prodajnim postopkom največje slovenske sistemske banke NLB, d. d., kjer je eden od ciljev SDH, da se v roku izpeljejo vsi predpisani postopki za prodajo, kot se je RS zavezala do Evropske komisije«.

 

SDH še vedno aktivno sodeluje v postopkih denacionalizacije in v postopkih za določitev odškodnine zavezancem, ki so upravičencem do denacionalizacije vrnili nepremičnine v naravi (73. člen Zakona o denacionalizaciji). Evidentiranih je 293 nerešenih zahtevkov, nekaj novih SDH še pričakuje. Predmet reševanja so večinoma le še najzahtevnejši denacionalizacijski zahtevki.

 

Učinkovitemu upravljanju s sredstvi in obveznostmi bo SDH v letu 2016 posvetil vso potrebno pozornost. SDH bo še naprej redno in pravočasno izpolnjeval vse zakonske in pogodbene obveznosti. 1. junija 2016 zapade v plačilo zadnji kupon obveznice SOS2E, s čimer bo SDH zaključil 20-letno obdobje poravnavanja ene najbolj likvidnih podjetniških obveznic na slovenskem dolžniškem trgu.

 

Če strnemo, bodo usmeritve, ki si jih je ob nastopu mandata zadala nova uprava, naslednje:

  1. Dvig ugleda SDH  kot profesionalnega upravljalca državnega premoženja z doslednim in stalnim spoštovanjem ter izvrševanjem zakonsko določenih načel upravljanja naložb ter Strategije upravljanja kapitalskih naložb države.
  2. Dvig kakovosti in analitične vrednosti informacijskih podlag za upravljanje kapitalskih naložb ter aktivna vloga pri finančnih in poslovnih prestrukturiranjih naložb in podjetij s ciljem povečanja vrednosti naložb, zagotavljanja primerljivih donosov in doseganja drugih legitimnih strateških ciljev.
  3. Nadaljevanje postopkov privatizacije in povečanje učinkovitosti razpolaganja z naložbami ter premišljeno pridobivanje naložb.
  4. Dvig kakovosti upravljanja s tveganji in notranjega kontrolnega okolja.
  5. Profesionalno in sledljivo komuniciranje ter izmenjava stališč s predstavniki vseh najpomembnejših deležnikov SDH skladno z ZSDH-1.

 

Nazaj na novice