Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 19. 5. 2023

Odziv na napačno poročanje medijev glede učinkov Politike prejemkov članov organov vodenja

V zvezi z današnjim neresničnim poročanjem nekaterih medijev in napačnim razumevanjem vloge ter učinkov Priporočil in pričakovanj SDH glede prejemkov poslovodstev in nadzornikov v prispevkih nekaterih medijev, podajamo naslednje pojasnilo:

 

Priporočila in pričakovanja SDH določajo maksimalno dovoljeno (fiksno in variabilno) plačilo, bonitete, odpravnine članov organa vodenja ter maksimalna nadomestila in sejnine članov organov nadzora. S navedenimi priporočili je SDH prvič po 12-ih letih (od leta 2011) prilagodil zgornje meje prejemkov. 

 

Sprememba ne pomeni nikakršnih samodejnih dvigov prejemkov ali bonitet članov organov vodenja in nadzora. 

 

Priporočila namreč določajo zgolj okvir, na podlagi katerega družbe pripravijo konkretne Politike prejemkov članov organov vodenja in predlog nadomestil za člane nadzornih svetov, o čemer za vsak posamezni primer odloča SDH v vlogi skupščine oziroma ustanovitelja. SDH v tem trenutku ni odobril še nobenega takšnega povišanja prejemkov nadzornikov. 

 

Tudi sprejeta Politika prejemkov članov uprave posamezne družbe predstavlja zgolj okvir (oz. maksimalno dopustne zneske) za sklenitev konkretnih pogodb s člani uprav, pri čemer so nadzorni sveti odgovorni, da pogoje določijo upoštevajoč vsa ostala priporočila SDH. 

 

Ob tem se določbe Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti v družbah, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv (t.i. Lahovnikov zakon), v celoti uporabljajo. Politika prejemkov organov vodenja za posamezno družbo, ki je sprejeta v skladu s 23. členom tega zakona, lahko prejemke organov vodenja definira tudi drugače kot določa ZPPOGD, vendar le, če SDH za to pridobi soglasje Vlade RS. SDH doslej takšnih predlogov ni podal, Vlada RS posledično o soglasjih odstopanja od “Lahovnikovega zakona” doslej ni odločala.

 

 

Nazaj na novice