Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 1. 6. 2016

Slovenski državni holding izplačal zadnji kupon obveznice SOS2E

Ljubljana, 1. junij 2016 – SDH danes zaključuje pomembno poglavje v svojem poslanstvu zagotavljanja zanesljive in popolne poravnave vseh zakonskih obveznosti upravičencem po predpisih, ki urejajo denacionalizacijo. Upravičencem je izplačal zadnji kupon obveznice SOS2E v vrednosti 66,3 mio EUR. V celotnem obdobju izplačevanja je SOS/SOD/SDH upravičencem izplačal skupno 1.702 mio EUR.

 

S sprejetjem Zakona o denacionalizaciji, leta 1991, je Republika Slovenija želela popraviti krivične posege v premoženje in lastninska razmerja nekdanjih lastnikov, ki so bili storjeni na podlagi predpisov in drugih prisilnih ukrepov državnih organov proti koncu druge svetovne vojne in v določenem času po njenem prenehanju. Leta 1993 je bil z Zakonom o Slovenskem odškodninskem skladu ustanovljen Slovenski odškodninski sklad – SOS s kapitalskim vložkom 40.000.000 takratnih SIT, preračunano danes: 166.917 EUR. Navedeni zakon je podrobneje določil tudi pristojnosti, pravice in obveznosti SOS, medtem ko vprašanje izvrševanja obveznosti, načina izdaje obveznic ter druge vsebine s tem v zvezi pa je predpisovala Uredba o izdaji obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je bil zavezanec SOS.

 

V naslednjih letih je bila na SOS, skladno z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij in njegovimi spremembami in dopolnitvami ter Zakonom o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD, prenesena družbena lastnina – kapitalski deleži v 1.324 podjetjih (praviloma so bili to 10% deleži). Z upravljanjem in prodajo teh deležev je SOS pridobival sredstva za poplačilo odškodnin. Odškodnina se je izplačevala v obliki obveznic (SOS2E), kadar so za to bili izpolnjeni pogoji po omenjenem zakonu, predvsem pa, ko nekdanjim lastnikom ni bilo moč podržavljenega premoženja vrniti v naravi. Prva serija obveznic je bila izdana v materializirani obliki kot pisne listine, katere sestavni del je bil tudi amortizacijski načrt. Na zahtevo imetnikov materializiranih obveznic so bile te zamenjane za obveznice, izdane v nematerializirani obliki. Vse nadaljnje serije obveznic so bile izdane kot nematerializirani vrednostni papirji. Do vključno četrte serije je obveznica nosila oznako SOS2 in je bila izdana v apoenih po 100 DEM. Bila je kuponska vrsta obveznic, z začetkom obrestovanja 1. 7. 1996, s 6% letno obrestno mero in izplačilom kuponov dvakrat letno (1. 6. in 1. 12.). Datum dospelosti prvega kupona je bil že 15. 1. 1997. Posebnost te obveznice je bila, da je bila njena vključitev na Ljubljansko borzo že 7. 4. 1997, prvi posli z njo pa so se sklenili že 10. 4. 1997. S sklepom o peti izdaji obveznic so bile obveznice izdane v apoenih po 51,13 EUR in so zato dobile oznako SOS2E. Za izpolnjevanje obveznosti je bilo izdanih osem serij obveznic v skupnem številu 18.700.000 obveznic, na račune imetnikov pa je bilo preknjiženih 17.270.471 obveznic SOS2E.


Obveznica: SOS2E.pdf (1,3 Mb)

 

Marca 2000 se je SOS, na podlagi Zakona o javnih skladih, preimenoval v Slovensko odškodninsko družbo (SOD), ki je nadaljevala poslanstvo izplačevanja odškodnin denacionalizacijskim upravičencem.

 

Z uveljavitvijo ZSDH-1, marca 2014, je Slovenski državni holding (SDH) prevzel pristojnosti in obveznosti s strani Slovenske odškodninske družbe (SOD).

 

Obveznica SOS2E je bila med najbolj prometnimi obveznicami na organiziranem trgu obveznic Ljubljanske borze. Celo v letu 2015, ko se je njena življenjska doba že počasi zaključevala, je bila na drugem mestu najbolj prometnih obveznic s prometom v višini 9,7 mio EUR, kar je predstavljalo 17,41 % vrednosti vsega prometa z obveznicami. Z obveznico SOS2E je bilo na Ljubljanski borzi v obdobju od 7. 4. 1997 do 25. 5. 2016 opravljenih 56.759 poslov v vrednosti 720,5 mio EUR.

 

Za izplačilo obveznic ob zapadlosti, kakor tudi za redno izplačevanje obresti, je ves čas jamčil najprej SOS, nato SOD in danes SDH s celotnim svojim premoženjem.

 

Dospelost obveznice SOS2E, ki glede na določbe Zakona o denacionalizaciji ostaja kot oblika odškodnine, kadar premoženja ni mogoče vrniti v naravi, na izpolnjevanje obveznosti SDH ne vpliva, saj bo ta še naprej izvrševal pravnomočne odločbe o denacionalizaciji vse do zaključka teh postopkov.

 

 

 

Nazaj na novice