Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila za družbe 28. 8. 2020

SDH je sprejel in na družbe naslovil nov sklop priporočil: Priporočila za sprejem pravil o drugih pravicah članov organov vodenja

Uprava SDH, d. d. je dne 26. avgusta 2020 sprejela nov sklop priporočil za družbe s kapitalsko naložbo države, in sicer Priporočila za sprejem pravil o drugih pravicah članov organov vodenja.

Priporočila predvidevajo, da v družbah s kapitalsko naložbo države organi nadzora sprejmejo pravila o drugih pravicah, po katerih se določajo druge pravice v pogodbah, ki se sklepajo s člani organov vodenja zaradi opravljanja funkcije vodenja družbe in njenih poslov. Kot druge pravice so razumljene tako bonitete in ugodnosti, ki so nedenarni prejemki (npr. uporaba službenega vozila za zasebne namene, uporaba službenega telefona za zasebne namene, plačilo premij za razna zavarovanja), kakor tudi posebni denarni prejemki, ki so praviloma delovnopravne narave in izhajajo iz ZDR-1, kolektivnih pogodb ali splošnih aktov delodajalcev (kot so regres, nadomestilo plače zaradi raznih odsotnosti, odpravnina ob upokojitvi, povračilo stroškov v zvezi z delom, itd.).

Priporočila se opredelijo do vrst drugih pravic in v določenih primerih do načina njihovega urejanja oziroma zgornje višine, ki se lahko določi v pravilih o drugih pravicah. Priporočila SDH o drugih pravicah naj se ne prenašajo mehansko v pravila organov nadzora o drugih pravicah, kakor naj se tudi pravila o drugih pravicah organa nadzora mehansko ne prenašajo v pogodbe. Katere pravice in v kakšni višini se jih bo vključilo v pravila o drugih pravicah in nato v okviru le-teh v pogodbe, je stvar vsakokratne skrbne presoje organa nadzora upoštevaje relevantne okoliščine in merila ter interes družbe. Posebej je potrebno poudariti, da priporočila predstavljajo zunanji okvir, ki je še zmeraj določen relativno široko, zato da zajame različne relevantne okoliščine posameznih družb. Nadzorni organi pa imajo dolžnost, da okvir prilagodijo (znižajo) vsak za svojo družbo in za svoje člane organov vodenja.

Priporočila SDH o drugih pravicah temeljijo na analizi sedaj veljavnih pravil o drugih pravicah družb s kapitalsko naložbo države, s katerimi se je SDH seznanil v skupščinski sezoni 2020, pa tudi že prej. Prav tako je upoštevano pravno mnenje dr. Luke Tičarja o upravičenosti direktorjev do prejemkov po ZPPOGD, ki ga je SDH javno objavil na spletni strani.

Cilj priporočil SDH o drugih pravicah je v večji meri poenotiti ureditve glede drugih pravic med družbami s kapitalsko naložbo države in zlasti pri pravicah, ki lahko predstavljajo večji strošek za družbe, podati usmeritve tudi glede najvišje sprejemljivega zneska. Posebej pomembno je tudi, da se odpravi dvome o pravilni uporabi ZPPOGD ter da vse družbe ZPPOGD razumejo na enak način. Priporočila o drugih pravicah bodo prispevala tudi k večji transparentnosti na tem področju, saj bodo javno objavljena. Prav tako bodo priporočila delovala prevencijsko, saj naj bi preprečevala ali vsaj zmanjševala morebitne napake ali ekscese v bodoče.

Kljub temu, da je potreba za priporočila o drugih pravicah prvenstveno izhajala iz problematike družb, za katere velja ZPPOGD, so priporočila pripravljena sistemsko, upoštevajoč prakso družb s kapitalsko naložbo države in so zato naslovljena na vse družbe s kapitalsko naložbo države.

SDH pričakuje, da bodo vse družbe s kapitalsko naložbo države priporočila skrbno preučile in jih primerno vključile v svoje akte (v pravila o drugih pravicah oziroma v politike prejemkov) ter jih nato v okvirjih le-teh implementirale v pogodbe s člani organov vodenja.

 

Priporočila in pričakovanja SDH (avgust 2020)

Nazaj na novice