Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 17. 2. 2015

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 17. 2. 2015

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju NS SDH) se je na današnji seji seznanil z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 31. 1. 2015 in pregledom skupščin na dan 3. 2. 2015 ter z Informacijo o prodajnih aktivnostih kapitalskih naložb v imetništvu SDH in  naložb v neposrednem oz. posrednem imetništvu RS,  na dan 31. 1. 2015.

 

Na seji je NS SDH sprejel Poročilo o pripojitvi družbe PDP, d. d. k SDH in Poročilo o delu nadzornega sveta in komisij nadzornega sveta za leto 2014.

 

Nadzorni svet se je seznanil tudi s Poslovnikom o delu uprave SDH, z Navodilom o načinu zagotavljanja sledljivosti komuniciranja med SDH  in državnimi organi ter drugimi osebami javnega prava, Navodilom o obveščanju pooblaščenca o nejavnih stikih in vodenju registra nejavnih stikov in Navodilom o poročanju pooblaščencu o prejetih darilih in vodenju registra daril. Z omenjenimi navodili se ureja način zagotavljanja sledljivosti iz drugega odstavka 7. člena ZSDH-1, ki določa, da mora biti komuniciranje med SDH, državnimi organi in drugimi osebami javnega prava sledljivo. Prav tako se ureja način obveščanja pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto (pooblaščenec) o nejavnih stikih in vodenju registra nejavnih stikov v skladu s tretjim odstavkom 57. člena ZSDH-1 in način poročanja pooblaščencu o prejetih darilih in vodenju registra daril v skladu s tretjim, petim in šestim odstavkom 61. člena ZSDH-1. Kratek povzetek oziroma obrazložitev navodil si lahko ogledate: tu.

Nazaj na novice