Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila za družbe 29. 7. 2020

SDH sprejel priporočila za trajnostno poslovanje družb s kapitalsko naložbo države

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je sprejel dopolnjena Priporočila in pričakovanja SDH s priporočili za trajnostno poslovanje družb. SDH želi s priporočili spodbuditi družbe pri ekonomski, družbeni in okoljski transformaciji poslovnih strategij/modelov, ki vodijo do večje konkurenčnosti, manjših tveganj in trajnostne uspešnosti na dolgi rok.

Za SDH bo uspeh, ko bodo družbe dosegale finančno uspešnost, ki jo pričakuje lastnik, ob hkratnem udejanjanju vseh treh vidikov in ciljev trajnostnega poslovanja. Splošni cilj družb s kapitalsko naložbo države, ki jih upravlja SDH, je uspešno, dobičkonosno in gospodarno poslovanje, ustvarjanje vrednosti in v veliko primerih tudi učinkovito izvajanje posameznih javnih služb. To je treba doseči na trajnostni način, z upoštevanjem ekonomskega, okoljskega in družbenega vidika.

Priporočila in pričakovanja SDH so naslovljena na vse družbe s kapitalsko naložbo države, ne glede na kapitalski delež oziroma delež glasovalnih pravic države ali SDH v družbi in ne glede na pravnoorganizacijsko obliko družbe. Prav tako so naslovljene tudi na odvisne družbe v skupini, v kateri ima položaj obvladujoče družbe družba s kapitalsko naložbo države.

Družbe naj preko svojih poslovnih modelov prispevajo k ustvarjanju vrednosti, tako da omogočajo in spodbujajo trajnostni razvoj in izkoriščajo priložnosti za ustvarjanje trajnostne vrednosti ter razvijajo nove, inovativne poslovne modele, ki bodo prispevali h krepitvi njihove konkurenčnosti. Pri oblikovanju in izvajanju poslovne strategije družbe upoštevajo okoljska tveganja, ki pomembno vplivajo na njihovo poslovno okolje v kratkoročnem, srednjeročnem in dolgoročnem obdobju in jih uvedejo v obstoječi okvir za upravljanje tveganj. Pri tem se upošteva, da so metodologije in orodja za njihovo obravnavo tudi v mednarodnem okolju še v razvoju.

Družbe s kapitalsko naložbo države naj bodo vzor drugim družbam na področju trajnostnega poslovanja. Pri tem posebej, poleg uspešnega in učinkovitega poslovanja na dolgi rok, izpostavljamo zmanjševanje negativnih okoljskih vplivov, sodelovanje z deležniki in njihovo vključevanje, zagotavljanje korporativne integritete (vrednote, etiko, mehanizme preprečevanja in ničelno toleranco do korupcije, spodbudno organizacijsko kulturo). Dodatno so bila sprejeta tudi priporočila glede človekovih pravic, ki pomenijo višje standarde spoštovanja človekovih pravic pri poslovanju in so tudi pomemben sestavni del trajnostnega poslovanja družb. S tem se podpirajo prizadevanja Vlade RS in MZZ pri uresničevanju Nacionalnega akcijskega načrta RS za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu. Ocenjujemo, da višji standardi spoštovanja človekovih pravic gospodarskim družbam omogočajo boljši ugled med svojimi deležniki, boljšo zmožnost privabljanja in zadržanja kakovostnih kadrov in njihovo večjo predanost ter druge pozitivne vplive, ki pomenijo prednosti pred gospodarskimi družbami, ki ne delujejo tako družbeno odgovorno.

 

Priporočila in pričakovanja SDH

Nazaj na novice