Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 11. 12. 2014

Sklep skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d., z dne 8.12.2014

Dne 8.12.2014 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenskega državnega holdinga, d.d., katere se je kot edina ustanoviteljica in delničarka družbe udeležila Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo je na podlagi sklepa Vlade RS in pooblastila zastopal generalni sekretar mag. Darko Krašovec.

 

Na skupščini je bil sprejet naslednji sklep:

 

1. Vlada Republike Slovenije kot skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d., določa vrsto in višino prejemkov članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga:

 

a) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 evrov bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine.

 

b) Člani nadzornega sveta poleg sejnin prejmejo plačilo za opravljanje funkcije v višini 1.200 evrov bruto mesečno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 30 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Na predlog ministra za finance vlada kot skupščina Slovenskega državnega holdinga lahko določi dodatek za člane nadzornega sveta s posebnimi izkušnjami in znanjem, ki izvira iz opravljanja tovrstnih funkcij v tujini ter z izkazano uspešnostjo v minulem delu.

 

c) Člani nadzornega sveta v primeru doseganja ciljev in dobrih rezultatov v posameznem poslovnem letu v smislu doseženega donosa kapitala družb, ki so v lasti Slovenskega državnega holdinga in družb, ki jih Slovenski državni holding upravlja, prejmejo tudi nagrado v višini:

  • 10 % letnega plačila za opravljanje funkcije s pripadajočimi dodatki, če je dosežen donos kapitala nad 2 %;
  • 20 % letnega plačila za opravljanje funkcije s pripadajočimi dodatki, če je dosežen donos kapitala nad 2,5 %;
  • 30 % letnega plačila za opravljanje funkcije s pripadajočimi dodatki, če je dosežen donos kapitala nad 3 %;
  • 40 % letnega plačila za opravljanje funkcije s pripadajočimi dodatki, če je dosežen donos kapitala nad 3,5 %.

 

Nagrada se članom nadzornega sveta izplača po potrditvi letnega poročila, kot ga določa Zakon o gospodarskih družbah.

 

č) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov ob soglasju ministra, pristojnega za finance.

 

2. Prejemki, določeni v 1. točki tega sklepa, veljajo za člane nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, ki bodo imenovani po postopku iz 40. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu.

 

3. Vlada Republike Slovenije je na predlog Uprave SDH, d.d., št. 2014/2014007211/ŠK z dne 17.9.2014 sprejela Spremembo in dopolnitev Statuta Slovenskega državnega holdinga, d.d.

 

4. Na podlagi pooblastila, št. 02003-17/2014/3 z dne 18. septembra 2014, za izjavljanje volje Republike Slovenije kot edine delničarke ali edine družbenice v gospodarskih družbah mag. Darko Krašovec, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, pred notarjem izvede skupščino Slovenskega državnega holdinga, d. d., ter poskrbi za pripravo notarskega zapisnika tega sklepa v skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah.

Nazaj na novice