Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 23. 10. 2020

Slovenski državni holding Državnemu zboru poslal Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019

Ljubljana, 23. oktober 2020 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Dobro poslovanje družb portfelja RS in SDH, ugodno gospodarsko okolje in aktivno upravljanje so pripomogli k dobrim rezultatom portfelja RS in SDH v letu 2019, ki presegajo ciljne vrednosti, določene v Letnem načrtu upravljanja (LNU). Poročilo za lani izkazuje najvišjo čisto dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja SDH do sedaj. 
 

Rezultati poslovanja družb iz portfelja v upravljanju SDH za leto 2019 kažejo, da je čista dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) portfelja družb v lasti RS in SDH znašala visokih 6,9 % in tako presegla ciljno vrednost v višini 6,2 %, kot je bila zastavljena v LNU. Navedeni cilj, ki je bil določen v enaki višini kot v letu 2018, je presežen kljub bistvenim spremembam v strukturi portfelja v upravljanju SDH. Po prodajah bank se namreč v upravljavskem portfelju SDH pomembno zmanjšuje delež stebra Finance ter pomembnih in portfeljskih naložb, na račun višjih deležev strateških naložb, ki praviloma dosegajo nižji ROE zaradi uresničevanja strateških ciljev države (upravljavski portfelj ima na dan 30. junij 2020 dobrih 81 % delež strateških naložb). Znesek prejetih dividend za poslovno leto 2019 bo poznan ob koncu leta 2020, ko bo znano, ali in v kakšni višini bodo dividende za poslovno leto 2019 izplačale zavarovalnice v upravljanju SDH.

Družbe v upravljanju SDH so zelo pomemben zaposlovalec, saj je bilo v teh  družbah v letu 2019 zaposlenih prek 71 tisoč zaposlenih (gospodarske družbe in finančne institucije skupaj). Dosežena dodana vrednost na zaposlenega je pri gospodarskih družbah v portfelju SDH v povprečju 61 tisoč EUR, kar je 30 % več kot je povprečje za vse gospodarske družbe v Sloveniji v letu 2019. 

V drugi polovici leta 2020 se pri številnih družbah portfelja že kažejo tudi ekonomske posledice krize, kar bo pomenilo nižje pričakovane dividende v letu 2021 in nižjo čisto dobičkonosnost lastniškega kapitala (ROE) portfelja za leto 2020. Najbolj prizadete panoge so industrija, promet in logistika ter turizem, v manjši meri tudi nekatere druge. Vendar pa se je učinkovitost delovanja teh družb najbolj pokazala prav v tem času, ko so družbe, ki upravljajo s kritično infrastrukturo in družbe, ki zagotavljajo nekatere druge pomembne javne storitve, vseskozi zagotavljale nemoteno delovanje te infrastrukture in zagotavljale storitve v največjem možnem obsegu. Ker so se zaradi ukrepov za obvladovanje krize ter nekaterih zakonodajnih ukrepov (npr. sprememba omrežninskega akta pri družbah, ki zagotavljajo distribucijo električne energije) odhodki tem družbam v tem obdobju povečali, na drugi strani so nekatere družbe utrpele precejšnjo znižanje prihodkov, bodo na drugi strani ekonomski rezultati strateških družb v letošnjem letu občutno nižji kot v enakem obdobju lani.

Najpomembnejši prodajni postopki zadnjih let so bili uspešno zaključeni.

Februarja 2020 se je uspešno zaključil še zadnji pomembnejši načrtovani postopek prodaje kapitalskih naložb RS. Potem ko je SDH junija 2019 v imenu in za račun RS z Novo KBM, d. d., sklenil pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža RS v Abanki, so bili februarja 2020 izpolnjeni vsi odložni pogoji iz te pogodbe. RS je prejela kupnino v znesku 444,2 mio EUR in 100-odstotno lastništvo Abanke prenesla na kupca, s čimer je bil prodajni postopek, voden ob konkurenci več ponudnikov, uspešno končan. V juniju 2019 je SDH uspešno zaključil tudi prodajo 10-odstotnega lastniškega deleža minus ena delnica NLB. V prodajnem postopku, izvedenem po metodi pospešenega postopka zbiranja ponudb dobro poučenih vlagateljev, je RS prejela 109,5 mio EUR.

Od leta 2013 je bilo zaključenih več kot 10 postopkov prodaj pomembnejših kapitalskih naložb. Skupaj z drugimi manjšimi deleži je skupna pogodbena vrednost kupnin za RS in SDH 1.657,5 mio EUR. V letu 2020 večji prodajni postopki niso bili predvideni.

Krepitev trajnostnega poslovanja s priporočili za družbe

Kakovostno upravljanje podjetij s kapitalsko naložbo države, ki predstavljajo pomemben del gospodarstva, občutno prispeva tudi k bolj trajnostnemu in konkurenčnemu gospodarstvu, ker prispeva k temu, da podjetja sprejmejo strateške ukrepe, potrebne za razvoj novih tehnologij, krepitev poslovnih modelov in izboljšanje učinkovitosti. To posledično izboljšuje njihove prakse obvladovanja tveganj in povečuje konkurenčnost ter jim omogoča ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje inovacij. Tako naravnanost je julija 2020 podprl tudi SDH z dodatnimi priporočili za trajnostno poslovanje družb, s čimer želi spodbuditi družbe portfelja pri ekonomski, družbeni in okoljski transformaciji poslovnih strategij/modelov.

Kriza vpliva tudi na nekatere strateške družbe, ki so pred izdatnimi vlaganji za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Energetska tranzicija bo v naslednjem desetletju terjala velika vlaganja tako v obnovljive vire energije kot tudi, ob povečevanju porabe električne energije, v ustreznejše napredno in trdno omrežje, po katerem je moč zanesljivo in kakovostno distribuirati električno energijo. Kljub prilagoditvi dividendne politike SDH pri družbah energetike za uresničevanje razvojnih potreb Slovenije to ne bo dovolj. Visoka vlaganja z namenom zelene transformacije bodo potrebna tudi v sektorju prometa, saj promet ustvari velik delež emisij toplogrednih plinov, z vlaganji na tem področju pa se Slovenija približuje standardom sodobne infrastrukture.

Dividendni prilivi strateških družb iz navedenih sektorjev zaradi zgornjih razlogov in tudi zaradi njihovih temeljnih ciljev ne bodo mogli reševati demografskih izzivov Slovenije. Družbe bodo k splošni blaginji v Sloveniji lahko najbolj prispevale, če bodo uspešno in učinkovito transformirale svoje poslovanje v smeri trajnosti, povečevale produktivnost in dodano vrednost s krepitvijo inovacij in učinkovito izvajale svoje poslanstvo.

 

Priloga: Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019

Nazaj na novice