Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 21. 12. 2023

Vlada RS podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2024

Ljubljana, 21. december 2023 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 21. decembra 2023 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja naložb za leto 2024 (LNU), ki je za SDH kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključni dokument. Predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, odraža pričakovanja lastnika in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v letu 2024. 

Glavni cilji upravljanja naložb za leto 2024

V Letnem načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2024 so opredeljeni ključni cilji upravljanja kapitalskih naložb, terjatev in stvarnega premoženja, ki ga upravlja SDH. Cilji upravljanja so usmerjeni v uspešno, dobičkonosno in gospodarno poslovanje družb, ustvarjanje vrednosti za lastnika in učinkovito opravljanje posameznih javnih služb.

SDH bo v letu 2024 izvajal različne upravljavske aktivnosti, ki bodo prispevale k doseganju zastavljenih ciljev. Med ključnimi načrtovanimi projekti so: združitev nepremičninskih portfeljev SDH in DSU, pripravljalne aktivnosti za morebitno oddelitev premogovne in termoenergetske dejavnosti, optimizacija izvajanja dejavnosti distribucije električne energije ter celovita analiza možnih pristopov k oblikovanju enotnega proizvodnega stebra električne energije. SDH bo izvajal tudi vse druge upravljavske aktivnosti, potrebne za uresničitev morebitnih strateških ciljev RS pri upravljanju naložb, če bodo določeni v novi Strategiji upravljanja naložb države (kot npr. razvoj in izgradnja dostopnih najemnih stanovanj).

SDH bo poleg izvajanja rednih upravljavskih aktivnosti namenjal posebno pozornost tudi dvigu kulture korporativnega upravljanja na ravni družb, krepitvi vseh funkcij notranjih kontrol, trajnostnemu poslovanju, novim tehnologijam, korporativni kulturi, raznolikosti, človekovim pravicam in učinkoviti zasnovi in izvajanju investicijskih projektov. SDH bo s svojimi priporočili, izobraževanji, svetovanjem in nadzorom spodbujal družbe k uveljavljanju visokih standardov na teh področjih.

Dobro poslovanje v letu 2023 in stabilna donosnost kapitalskih naložb države v letu 2024

Ocenjeni ROE portfelja za leto 2023 znaša 8,6 odstotkov in presega načrtovani ROE v LNU 2023, ki znaša 7,3 odstotke. Na preseganje načrtovane donosnosti v letu 2023 je vplivalo predvsem uspešno poslovanje družb s področja energetike. Načrtovani ROE portfelja za leto 2024 znaša 6,7 odstotkov, kar kaže na stabilno poslovanje družb v vseh upravljavskih stebrih. V letu 2025 naj bi ROE portfelja na podlagi trenutnih napovedi ostal na podobni ravni. 

Načrtovana donosnost portfelja je odvisna od številnih dejavnikov v zunanjem gospodarskem okolju, ki jih v pogojih vse večje negotovosti ni mogoče vedno v celoti zanesljivo napovedovati.

Načrtovani denarni tokovi od kapitalskih naložb države

Izvajanje ustrezne dividendne politike je ena izmed osrednjih aktivnosti upravljanja kapitalskih naložb, s katero SDH zasleduje cilje maksimiranja denarnih tokov za lastnika, ob hkratnem upoštevanju uspešnosti poslovanja posameznih družb v upravljavskem portfelju in njihovih razvojnih potreb.

Skladno z LNU je načrtovano, da bo Republika Slovenija v letu 2024 prejela 327,5 mio EUR dividend, SDH 52,5 mio EUR, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa 3,9 mio EUR, skupaj torej skupaj 383,9 mio EUR dividend. To je bistveno več kot v letu 2023, ko skupni prilivi iz dividend znašajo 175,5 mio EUR.

Povečanje pričakovanih dividend v letu 2024 je v veliki meri posledica načrtovanega izplačila dividend s strani energetskih družb GEN in HSE v skupnem znesku 200,0 mio EUR, ki v letu 2023 nista izplačali dividend. Poleg dividend se v okviru LNU načrtuje tudi vračilo zadnjega dela naknadno vplačanega kapitala HSE v višini 150,0 mio EUR. 

Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za leto 2024 (splošni del) 

Nazaj na novice