Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 25. 4. 2014

Informacija s seje nadzornega sveta SOD

Dne 24. april 2014 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenske odškodninske družbe, d. d. (NS SOD), ki se je seznanil z Informacijo o upravljanju kapitalskih naložb na dan 31. 3. 2014, s pregledom skupščin na dan 10. 4. 2014,  z Informacijo o prodajnih aktivnostih družb v imetništvu Slovenske odškodninske družbe, d. d., (SOD) na dan 31. 3. 2014, z Informacijo o sklenitvi mandatne pogodbe s finančnim svetovalcem v zvezi s prodajo delnic družbe Cinkarna Celje, d. d., ter z dokumentom Predlog prodaj manjših kapitalskih naložb.

 

NS SOD je na seji sprejel sklep s katerim je dal soglasje k sklicu skupščine SOD z naslednjim dnevnim redom:

 

     1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine.

 

     2. Nekonsolidirano in konsolidirano letno poročilo Slovenske odškodninske družbe, d. d. in Skupine za poslovno leto 2013, poročila            nadzornega sveta o rezultatih preveritve Nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila Slovenske odškodninske družbe,            d.d. in Skupine za poslovno leto 2013 in podelitev razrešnice upravam in nadzornima svetom.

       

     3. Imenovanje revizorja Slovenske odškodninske družbe, d. d. za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila          za leto 2014.

 

    4.  Sprememba Statuta Slovenske odškodninske družbe, d. d., s katerimi se v skladu z zakonom o Slovenskem državnem holdingu            (Uradni list RS, št. 25/2014) Slovenska odškodninska družba, d. d. preoblikuje v Slovenski državni holding, d. d.. Sprememba                Statuta začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

 

NS SOD je imenoval Komisijo za tveganja nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d., v sestavi: Nives Cesar, Stane Seničar in zunanji, ki bo imenovan naknadno. Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Zakona o Slovenskem državnem holdingu

(ZSDH-1).

Nazaj na novice