Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 12. 7. 2017

Odziv Slovenskega državnega holdinga na različna pisanja in izjave deležnikov Luke Koper, d. d.

Dne 11. julija 2017 je Slovenski državni holding, d. d. (SDH) v medijih zasledil izjave predstavnikov Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti, dne 7. julija 2017 pa je SDH prejel nepodpisano pismo Sveta delavcev Luke Koper, d. d. naslovljeno na predsednico uprave SDH, Lidijo Glavina.

 

SDH je vsa potrebna pojasnila podal že na redni skupščini delničarjev, ki je potekala 30. junija 2017 ter v zahtevi za dopolnitev dnevnega reda, vendarle pa je na vsa pisanja in očitke v zadnjih dneh, ki prihajajo od različnih deležnikov Luke Koper potrebno ponovno izpostaviti nekatera dejstva.

 

Javno pismo Sveta delavcev Luke Koper polemizira z odločitvami, ki jih je SDH predlagal ali potrdil kot delničar, ki so zakonite, odgovorne in utemeljene ter v ničemer ne slabšajo položaja družbe in zaposlenih v Luki Koper.

Nihče ne zanika doseženih rezultatov Luke Koper in doprinosa celotnega kolektiva.  Predsednica uprave SDH, Lidija Glavina je na skupščini posebej izpostavila, da se »zahvaljuje vsem zaposlenim za njihov prispevek in vložen trud za uspešno poslovanje v preteklem letu«. Odločitev SDH, da kot delničar z naročilom neodvisne študije mednarodno priznane svetovalne hiše temeljito preveri in analizira poslovanje Luke Koper v primerjavi s konkurenco je glede na pomen družbe povsem legitimna, predvsem pa za uspešno prihodnost odgovorna odločitev. Analiza primerljivih družb je pokazala, da je mogoče določene procese še izboljšati in pri tem cilj SDH za nenehno izboljševanje poslovanja družb ne odstopa od standardov upravljanja.

 

Ena od ključnih prioritet poslovanja družb v državni lasti je uspešno in zakonito poslovanje z ničelno toleranco do korupcije in omogočanja kakršnihkoli koruptivnih dejanj in ravnanj. Taka pričakovanja se nanašajo na poslovanje vseh državnih družb, ne glede na to iz katere panoge prihajajo, iz katerega okolja oz. iz katere regije. Zakonito poslovanje IPS-ov bi moralo biti v interesu vseh deležnikov Luke Koper.

 

Spomnimo, ugotovljene so bile kršitve delovne zakonodaje s strani Inšpektorata RS za delo. Nadalje je Finančna uprava Republike Slovenije pri pregledu večjega števila družb, ki poslujejo z Luko Koper ugotovila, da družbe, izvajalci pristaniških storitev, sodelujejo z drugimi podizvajalci v verigi, zadnji v verigi pa praviloma dviguje nedokumentirano gotovino, ki predstavlja vir za izplačevanje zaposlenih na črno, za dodatno plačilo sicer redno zaposlenih oseb, lahko pa tudi za različne provizije. Opisani model po mnenju Finančne uprave Republike Slovenije omogoča izredno netransparentno poslovanje na drugem, tretjem in nadaljnjih nivojih podizvajalcev.

 

SDH meni, da sta tako uprava Luke Koper kot tudi NS v prejšnji sestavi storila bistveno premalo, da se odpravijo kršitve, ugotovljene na podlagi inšpekcijskih pregledov pri IPS. Uprava družbe Luke Koper je odgovorna, ker vstopa v poslovna razmerja s spornimi izvajalci pristaniških storitev (IPS), a odločnih ukrepanj, ki bi pripeljala do novih rešitev, sprememb in zakonitega poslovanja do sedaj ni bilo.

 

V medijih so se pojavljale tudi zavajajoče izjave glede izplačila dividend delničarjem. Čisti dobiček Luke Koper, d. d. je v letu 2016 znašal 40.581.116,00 EUR. Polovico tega dobička je uprava Luke Koper v skladu z 230. členom ZGD namenila za druge rezerve iz dobička. Tako da je bilo od čistega dobička za dividende delničarjem na koncu namenjenih le 19,6 mio EUR.

 

Poslovodstvo delniške družbe je pristojno in odgovorno za vodenje poslov družbe, nadzorni svet kot organ družbe pa za nadzor nad delom poslovodstva. Kakšen poslovni model glede izvajanja pristaniških storitev bo sprejet vnaprej je zatorej v pristojnosti in odgovornosti organov družbe Luka Koper. SDH je skladno s svojimi korporativnimi pravicami na skupščini delničarjev Luke Koper dne 30. 6. 2017 predčasno že dosegel odpoklic in zamenjavo štirih članov nadzornega sveta, predstavnikov kapitala ter izglasoval imenovanje posebne revizije ter s tem zagotovil pomembni korporativni korak v smeri prevetritve obstoječega sistema poslovanja z IPS-i ter vzpostavitve učinkovitega, zakonitega in ekonomsko upravičenega poslovnega modela v bodoče. 

Nazaj na novice