Strategija, cilji in načela upravljanja

Skrbimo za izvajanje strategije upravljanja.

Strategija

Državni zbor RS je strategijo upravljanja naložb sprejel z Odlokom o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (Uradni list RS, št. 53/2015 z dne 17. 7. 2015; v nadaljevanju: strategija upravljanja). Po zakonu je strategija upravljanja predvidena kot temeljni akt upravljanja naložb, s katerim državni zbor sporoča upravljavcu (SDH), vladi, vlagateljem, državljanom in vsej zainteresirani javnosti lastniško politiko države v družbah s kapitalsko naložbo države. Vsebina strategije je opredelitev in razvrstitev naložb na posamezne vrste naložb (strateške, pomembne in portfeljske), opredelitev razvojnih usmeritev države kot delničarke ali družbenice družb in opredelitev posameznih strateških ciljev, ki jih želi uresničiti država s strateškimi naložbami. Državni zbor je v strategiji upravljanja poudaril tudi pomen dviga kulture korporativnega upravljanja, povečanja učinkovitosti razpolaganja z naložbami, premišljenega pridobivanja naložb, povečanja donosa kapitala pa tudi na razmislek o uvrstitvi družb na organizirani trg vrednostnih papirjev.

Temeljni cilji upravljanja

Cilji pri upravljanju posamezne naložbe se skladno z ZSDH-1 razlikujejo glede na njeno klasifikacijo kot strateško, pomembno ali portfeljsko naložbo. 

Temeljni cilji, ki jih zasleduje SDH pri upravljanju kapitalskih naložb države, so lahko izključno ekonomski cilji, nacionalno strateški cilji ali kombinacija obeh. Eden najpomembnejših (dodatnih) ciljev delovanja SDH na področju upravljanja kapitalskih naložb je doseči tak nivo korporativnega upravljanja, ki bo pripomogel k doseganju boljših poslovnih rezultatov družb, v katerih imata RS in SDH kapitalsko naložbo ter posledično povečanje njunega premoženja, tako s prihodki iz naslova dividend, kakor tudi s povečanjem vrednosti kapitalske naložbe.

Dvig nivoja korporativnega upravljanja v družbah s kapitalsko naložbo države je v razmerju do temeljnih ciljev upravljanja sredstvo za dosego teh ciljev.  Zato bo SDH stremel oziroma spodbujal družbe k izboljšanju praks korporativnega upravljanja. SDH bo spodbujal družbe tudi k trajnostnemu razvoju. Pri najpomembnejših naložbah pa bo SDH zasledoval še druge cilje, ki so pomembni z vidika stabilne gospodarske rasti, kot so: zaposlovanje, konkurenčnost, uspešnost družb, izboljšanje javnih storitev in razvoja družb v prihodnje.

Namen privatizacije s proračunskega vidika je zagotovitev likvidnih sredstev za državni proračun. Cilj SDH pri tem pa je doseganje čim višje kupnine s prodajami naložb. 

Načela delovanja

Načelo skrbnosti in odgovornosti

Člani organov SDH morajo pri opravljanju svojih nalog ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika. Ravnati morajo izključno v interesu SDH, pri upravljanju naložb Republike Slovenije pa izključno v interesu Republike Slovenije. Nenehno si morajo prizadevati za izboljšanje korporativnega upravljanja teh družb ter biti zgled odgovornega in skrbnega upravljavca tudi za druge delničarje in družbenike. Pri svojem delovanju bo SDH upošteval slovenska in mednarodna priporočila ter dobro prakso korporativnega upravljanja.

Člani organov in druge odgovorne osebe SDH morajo pri upravljanju naložb in opravljanju svojih nalog ravnati odgovorno. Odgovorno ravnanje članov organov in drugih odgovornih oseb SDH se zagotovi zlasti z oblikovanjem, dokumentiranjem in nadziranjem:

  • upravljanja in delovanja SDH po veljavnih predpisih ter skladno s ciljem, strategijo in letnim načrtom upravljanja naložb;
  • jasno določenih pravic, obveznosti in pristojnosti posameznih članov in nosilcev funkcij pri upravljanju naložb v notranjih aktih SDH;
  • vzpostavitve in delovanja notranjih politik ter sestave SDH, ki omogoča in zagotavlja učinkovit sistem nadzora in upravljanja naložb SDH v podrejenih ali povezanih družbah skladno s ciljem, strategijo in letnim načrtom upravljanja naložb;
  • primernosti in učinkovitosti sistema notranjega nadzora;
  • primernosti in učinkovitosti notranjega sistema upravljanja tveganj (organizacijskih, pravnih, finančnih itd.);
  • uresničevanja določb 6. poglavja ZSDH-1, ki določa ukrepe za krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanje tveganj za korupcijo, nasprotje interesov in zlorabo notranjih informacij pri upravljanju naložb države, pa tudi nadzor in poročanje SDH;
  • učinkovitosti sistemov notranjega obveščanja in poročanja ter razmerij do pristojnih organov;
  • politike ocenjevanja delovanja in primernosti imenovanih članov organov SDH;
  • zapisniškega dokumentiranja sej uprave SDH in nadzornega sveta SDH ter obstoja prepisov zvočnega zapisa sej uprave SDH in nadzornega sveta SDH ter druge pomembnejše dokumentacije, na podlagi katere se lahko oceni uspešnost delovanja ali skrbnost in odgovornost delovanja članov organov in drugih odgovornih oseb SDH.

Načelo neodvisnosti

SDH in njegovi organi niso vezani na navodila državnih organov ali tretjih oseb, pri izpolnjevanju nalog skladno s tem zakonom pa morajo delovati neodvisno in samostojno. Izjema so določbe tega zakona o obveznem upoštevanju ciljev, določenih v strategiji in drugih aktih upravljanja, določbe tega zakona o razpolaganju z naložbami, dokler strategija ni sprejeta, in morebitne določbe posebne zakonodaje, ki velja za posamezne naložbe.

Povedano ne pomeni, da je komuniciranje med SDH, državnimi organi in drugimi osebami javnega prava prepovedano, mora pa biti sledljivo. Način zagotavljanja sledljivosti se določi z notranjimi akti SDH. Komuniciranje z državnim organom ali drugo osebo javnega prava nima narave obveznega navodila in ne zavezuje organov SDH, ki so kljub morebitnim izraženim stališčem državnih organov in drugih oseb javnega prava polno odgovorni za svoje odločitve po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in ZSDH-1.

Načelo preglednosti

Pri upravljanju naložb je treba upoštevati sprejete akte o upravljanju ter predpisane postopke in merila pri sprejemanju odločitev v zvezi z upravljanjem. Preglednost se zagotavlja pri sprejemanju odločitev ter pri zagotavljanju odgovornosti in sledljivosti morebitnih poskusov nejavnih vplivov na odločitve organov SDH.

Naložbe je treba upravljati čim bolj pregledno za družbe s kapitalsko naložbo države, druge delničarje ali družbenike v teh družbah in za javnost.

Načelo gospodarnosti

Pri upravljanju naložb se mora ravnati gospodarno, učinkovito in tako, da se omogoča uresničitev ciljev, ki so opredeljeni v aktih upravljanja naložb, določenih z ZSDH-1.

SDH spremlja učinkovitost poslovanja SDH in družb s kapitalsko naložbo države na podlagi primerljivih tujih ali domačih naložb javnega ali zasebnega sektorja glede na dejavnost, velikost, kompleksnost, tveganja, tržni položaj in druge značilnosti. Dinamika spremljanja učinkovitosti se prilagodi statusni obliki družbe s kapitalsko naložbo države, pri čemer mora SDH skrbno uresničevati svoje pravice, ki jih ima skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Ustrezne primerjave iz prejšnjega stavka morajo izražati časovno in vsebinsko kontinuiteto, ki omogoča tudi tekoče poslovanje in spremljanje trendov.

SDH vzpostavi sistem obvladovanja tveganj, ki obsega njihovo ugotavljanje in spremljanje v povezavi z uresničevanjem posameznih ciljev glede na vrsto tveganj in njihov pomen, tveganja ustrezno ovrednoti in zagotovi njihovo ustrezno obvladovanje. Ugotovitve iz prejšnjega stavka SDH upošteva pri tekočem poslovanju in pri pripravi predlogov aktov upravljanja.