Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 5. 3. 2019

Slovenski državni holding d. d. objavlja prosto delovno mesto VIŠJEGA SVETOVALCA (m/ž) v oddelku za informacijsko tehnologijo

Slovenski državni holding d. d. (SDH) je družba v državni lasti, njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (RS) in SDH, vodenje postopkov pridobivanja in razpolaganja s kapitalskimi naložbami v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnava obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

SDH objavlja javni razpis za delovno mesto višjega svetovalca v oddelku za informacijsko tehnologijo, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki naj izpolnjujejo spodaj navedene pogoje za razpisano delovno mesto.

Delo med drugim obsega:

 • sodelovanje v vseh fazah razvojnega procesa na področju podatkovnih skladišč,
 • skrbništvo podatkovnih zbirk MS SQL,
 • priprava podatkov in poslovnih poročil (T-SQL in SSRS),
 • sodelovanje v vseh fazah razvojnega procesa na področju razvoja poslovnih rešitev (programiranje v programskem jeziku Delphi, C#, Java),
 • sodelovanje v različnih projektnih skupinah.

Na delovno mesto višjega svetovalca v oddelku za informacijsko tehnologijo je lahko izbran kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • ima najmanj VII. stopnjo naravoslovne smeri (predbolonjski program) oziroma magisterij stroke (2. bolonjska stopnja),
 • ima aktivno znanje angleškega jezika,
 • ima vsaj 6 let delovnih izkušenj,
 • zaželene so delovne izkušnje programiranja v programskih jezikih C#, Delphi in Java, programiranje T-SQL, skrbništvo podatkovnih zbirk MS SQL,
 • ima izpit B-kategorije.

Kandidat mora k vlogi priložiti:

 • življenjepis,
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi,
 • fotokopijo dokazila o znanju angleškega jezika (aktivno znanje tujega jezika se izkazuje s certifikatom o aktivnem znanju jezika ali dokazilom, da se je kandidat šolal v tujem jeziku ali dokazilom, da je najmanj 6 mesecev opravljal dela visokošolske zahtevnosti v tujem jeziku ali dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija),
 • fotokopijo dokazila o najmanj 6-letnih delovnih izkušnjah,
 • opis dosedanjih delovnih izkušenj,
 • fotokopijo dokazila o izpitu B-kategorije,
 • pisno izjavo, da ni bil obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 • pisno izjavo, s katero kandidat izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo svojih osebnih podatkov (na voljo na tej povezavi).

Vse podatke, vsebovane v prijavah, bo SDH varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. list RS, št. 94/2007 in drugi).

Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.

Obravnavane bodo vloge, ki jih bo SDH prejel do 18. marca 2019 do 10. ure.

Kandidati vlogo z vsemi zahtevanimi dokazili pošljejo na naslov:

Slovenski državni holding d. d.

(ne odpiraj – razpis za višjega svetovalca v oddelku za informacijsko tehnologijo)

p. p. 139

1001 Ljubljana

Kandidat pod kazensko in materialno odgovornostjo odgovarja za pravilnost navedb v vlogi.

Kandidati bodo o izidu razpisa oziroma o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključku postopka izbora. 

Nazaj na novice