Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 24. 5. 2023

Podaljšanje roka za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev in poslovnih deležev družb MEJA, d. d., PSZ, d. d. - v stečaju, PS DOMINA doo Beograd in HYUNDAI AUTO doo Beograd

Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 5727847000 (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja

PODALJŠANJE ROKA ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA ODKUP TERJATEV IN POSLOVNIH DELEŽEV DO DRUŽB MEJA, d. d., PSZ, d. d. - v stečaju, PS DOMINA doo Beograd in HYUNDAI AUTO doo Beograd

Prodajalec je na svoji spletni https://sdh.si/ dne 4. 4. 2023 objavil Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb MEJA kmetijsko podjetje Šentjur, d.d., PSZ, poslovni sistem d.d. - v stečaju, PS DOMINA doo Beograd in HYUNDAI AUTO doo Beograd ter poslovnih deležev, ki jih ima Prodajalec v kapitalu družb PS DOMINA doo Beograd in HYUNDAI AUTO doo Beograd (v nadaljevanju »Razpis«). 

Prodajalec obvešča ponudnike, da se spreminjajo:

  • Rok za oddajo zavezujočih ponudb,
  • Rok za plačilo varščine in 
  • Rok za možnost izvedbe skrbnega pregleda.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb, določen v 3. odst. 2. točke Razpisa, se podaljšuje do vključno 3. 7. 2023. 

Spremenjen 3. odst. 2. točke Razpisa se po novem glasi: 
»Na hrbtni strani kuverte ali ovoja mora biti napisano: ime in priimek oz. firma in naslov oz. sedež ponudnika. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 3. 7. 2023 do 14.00 ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14.00 ure.«

Rok plačila varščine določen v 1. odst. razdelka F 2.1. točke Razpisa, se podaljšuje do 3. 7. 2023 do 14.00 ure. 

Spremenjen razdelek F 2.1 točke Razpisa se po novem glasi:
»Prodajalec bo upošteval zavezujoče ponudbe ponudnikov, ki bodo najkasneje do 3. 7. 2023 na račun Prodajalca odprt pri UniCredit banki d.d. številka SI56 2900 0005 1319 162, SWIFT: BACXSI22 z navedbo sklica SI 00 5008-1523198 vplačali varščino v višini 100.000,00 EUR in ki bodo skupaj z zavezujočo ponudbo predložili potrdilo o vplačilu varščine. V varščino se upošteva morebitna predhodno vplačana varščina za izvedbo skrbnega pregleda dokumentacije iz točke 2.2. tega razpisa.« 

Posledično se spremeni 1. odst. 2.2 točke Razpisa, ki opredeljuje možnost izvedbe skrbnega pregleda, katerega rok se podaljša do vključno 27. 6. 2023 do 14. ure.

Spremenjen 1. odst. 2.2 točke Razpisa se po novem glasi: 
»Ponudniki bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije vezane na Terjatve in Poslovne deleže, ki so predmet prodaje (v nadaljevanju: Dokumentacija). Skrbni pregled bo možno opraviti vsak dan v obdobju od dne 7. 4. 2023 do vključno 27. 6. 2023. Skrbni pregled se izvaja elektronsko, preko virtualne podatkovne sobe (v nadaljevanju VDR) 24 ur na dan, razen zadnji dan, ko se le-ta zapre ob 14. uri. V tem času bodo ponudniki lahko postavljali pisna vprašanja. Pisni odgovori na vprašanja katerega koli vlagatelja, ki so na tej točki udeleženi v postopku, morajo biti posredovani vsem ostalim udeležencem.«

Vsa ostala določila Razpisa ostajajo nespremenjena.

 

Ljubljana, 24. 5. 2023 

 

Slovenski državni holding, d. d. 
 

Nazaj na novice